คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ จำแนกรายกลุ่มงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เอกสารประกอบ
docx

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือน ส.ค. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Servce Plan) และสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565
ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่นระดับประเทศ (รพ.สต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ)
กำหนดแผนประกวด วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
เวลา 09.-00 -12.00 น.
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การประชุมวิชาการกระทรวงฯ จ.สงขลา

เอกสารประกอบ
jpg

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6งานผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 4 กันยายน 2565
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 และยกช่อฟ้า พระอุโบสถ
ณ วัดบ้านดงเจริญ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (สาขาหนองป่าพงที่ 162)
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2565

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” หัวข้อ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่าง แก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพ และออกกำลังกาย โดยกิจกรรมในงานเน้นสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเดิน การวิ่ง การปั่นจักรยาน และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมอง
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การขอใช้เลขตำแหน่งว่าง เพื่อกำหนดตำแหน่งที่เกินกรอบ (บริหารทรัพยากรบุคคล)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9พิจารณาเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง ที่ปฏิบัติงานใน สสจ.อบ.

เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การปรับค่าจ้างประจำปี พกส ณ 1 ตค 65

เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11สรุปข้อมูลบุคลากรที่จะถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12ประชุมวิชาการในมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และ โครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และ โครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เอกสารประกอบ
pptx

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1แผนตรวจ 5 ส.

เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การจัดประชุมคณะกรรมการจัดการขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อม สสจ.อุบลราชธานี
การจัดประชุมคณะกรรมการจัดการขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อม สสจ.อุบลราชธานี ในวันนี้ (9 สิงหาคม 2565) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 อาคาร 3 สสจ.อุบลราชธานี โดยมีรองธานินทร์ ไชยานุกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องอื่นๆ