ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีข้าราชการในสังกัด ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
จำนวน 6 ราย

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองสถานประกอบการเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center)
จำนวน 2 แห่ง
1.ร้านนวดเพื่อสุขภาพ เดอ ธารา
2.ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ชีวาภัทช

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3พิธีมอบโล่โครงการก้าวท้าใจ Season5
จำนวน 2 รายการ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่จัดนิทรรศการ Healthy City Model จังหวัดน่าน
จำนวน 3 หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5พิธีมอบเกียรติบัตรทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำเภอที่ผ่านการประเมินรับรองจาก สคร.ที่10
ทีม SRRT ระดับดี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อ.โขงเจียม อ.สว่างวีระวงศ์ อ.ดอนมดแดง อ.โพธิ์ไทร
ทีม SRRT ระดับพื้นฐาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อ.ม่วงสามสิบ อ.บุณฑริก

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6Best Practice : Home ward

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7แนวทางการรับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2 รอบ
เริ่มจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป
เริ่มจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2 รอบ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 10/2566
วันที่ 31 ตุลาคม 2566
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การบริหารงบค่าเสื่อม ปี 2566

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ความก้าวหน้าการดำเนินการ Solar Cell ของ รพ.

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สถานการณืด้านการเงินการคลัง
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
Risk Score 0 จำนวน 23 แห่ง
Risk Score 1 จำนวน 2 แห่ง
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องเพื่อพิจารณา

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับและขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
1 มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน จำนวน 3 ราย ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2จัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานแพทย์ใช้ทุน
จัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 และปีที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2566
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ประชาสัมพันธ์การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปการจัดสรรงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2รายงานผลการดำเนินงาน งบค่าเสื่อม 20%

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ที่ราชพัสดุที่ยังไม่ส่งข้อมูลขอขึ้นทะเบียน

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4สรุปข้อมูลงบลงทุนปี 2566 (ก่อสร้าง) 9 โครงการ

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือน พ.ย. 2566

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
แผนนิเทศงาน+กำหนดการ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2567
รอบที่ 1 ..กำหนดวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2567 คปสอ.น้ำขุ่น รพ.สต.โคกสะอาด ระยะทาง 17 กม. ใช้เวลา 25 นาที (รพ.น้ำขุ่น ไป รพ.สต.โคกสะอาด)
รอบที่ 2 ..กำหนด วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2567 คปสอ.ศรีเมืองใหม่ (สสจ.อุบลราชธานีไป รพ.ศรีเมืองใหม่ ระยะทาง 78 กม. ใช้เวลา 1 ชม.20 นาที)
รพ.สต.ลาดควาย ระยะทาง 6.8 กม. ใช้เวลา 14 นาที (รพ.ศรีเมืองใหม่ ไป รพ.สต.ลาดควาย)
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8คลินิคพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) ปีงบประมาณ 2567

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การดำเนินงานตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.256ุ6

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง และประชุมทีมแกนนำระดับจังหวัด และอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย IQ 103
ด้วยคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับเขต กำหนดประชุมติดตามและเยี่ยมเสริมพลัง ในการพัฒนาเด็กป{มวัยเพื่อเตรียมรับการประเมิน IQ ในปี 2569
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงาน จากทุกอำเภอเข้าร่วมการประชุม

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12 โครงการการพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพ อย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ เชิงบูรณาการ จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีน HPV ในหญิง 11-20 ปี
ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีน HPV ในหญิง 11-20 ปี
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14สรุปผลการดำเนินงานประเด็น EOC วัณโรค

เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15สรุปผลการดำเนินงานประเด็น OV

เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดอุบลราชธานี สัปดาห์ที่ 46 พ.ศ. 2566 (1มกราคม –17 พฤศจิกายน 2566)

เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17ตัวอย่างกระทำผิดวินัย
ขอเสนอจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม เรื่อง ผิดที่ ผิดเวลา...
(เอกสารแนบ)
เอกสารประกอบ
jpg

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18ส่วนที่1 สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19ขอเชิญร่วมแสดงพลัง วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
ขอรณรงค์หยุดการทุจริต ทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ)
เอกสารประกอบ
jpg

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20TPS หน่วยบริการจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566
สรุปการประเมินผลด้านประสิทธิภาพหน่วยบริการ(TPS) จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21การป้องกันเหตุเกิดซ้ำ
จากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41
ในวันที่ 20 พย.2566
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22ประชาสัมพันธ์ "คู่มือแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดความขัดแย้ง จากบริการทางการแพทย์มาตรา 41 พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545"
ด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อุบลฯ ได้พัฒนาคู่มือการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อขัดแย้งจากบริการทางการแพทย์ มาตรา 41 ฯ ขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดคู่มือ https://online.nextflipbook.com/duyy/3fi2/ และขอความกรุณาผู้ใช้งานและผู้ที่สนใจทุกท่านได้ประเมินผลการพัฒนาคู่มือฯ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาให้คู่มือมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ลิ้งค์สำหรับประเมินผลฯ ดังที่แนบมาพร้อมนี้ https://forms.gle/Jz61aNemUY8ghb9A7

เอกสารประกอบ
jpg

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23รายงานความก้าวหน้าการเปิดบริการ Home Ward
โรงพยาบาลสมัครเปิดบริการครบทุกแห่ง
มีการ Admit ผู้ป่วย 8 แห่ง 1,818 ราย
ตามเอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24 การเตรียมการรับเสด็จฯ วันที่ ๒๙ ธันวาคม-๒ มกราคม ๒๕๖๗
ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม - ๒ มกราคม ๒๕๖๖
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ สิรินธร โขงเจียม สว่างวีระวงศ์ ซึ่งทีมส่วนล่วงหน้าและจังหวัดได้ออกสำราจพื้นที่
เป้าหมาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกโรงพยาบาล ประชุม Online ในวันที่ ๖ ธันวาคม เวลา 13.30 น. ในประเด็นการเตรียมความพร้อม
ด้านการแพทย์ละสาธารณสุข โรงพยาบาลฉุกเฉิน การคัดกรองโรค

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25สรุปผลปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และคณะนายทหารกรมราชองครักษ์ ลงสำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จงาน พอ.สว. ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร หมู่ 4 บ้านหนองใส ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟันเทียม รากเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2567

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28จัดสรรงบยาเสพติดงวดที่ 1-2567
สำนักงานสาธารณสุขจังวัดอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบบำบัดยาเสพติด งวดที่ 1-2567 ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดจำนวน 26 แห่ง เพื่อใช้ในกิจกรรม
บำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 1,162,800 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
งบติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการบำบัด งวดที่ 1-2567 จำนวน 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ขอให้โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จภภายใน เดือนธันวาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29การดำเนินงานการบำบัดยาเสพติด
ผลการดำเนินงานการบำบัดยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลจากระบบรายงาน บสต. ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567
จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ป่วยเข้าบำบัดจำนวน 253 ราย
แยกตามประเภทผู้ป่วย ผู้ใช้ 16 ราย ผู้เสพ 178 ราย และผู้ติด 59 ราย
มีโรงพยาบาลที่ไม่มีข้อมูลการบำบัดในระบบ บสต. จำนวน 9 แห่ง จากการติดตาม พบว่ามี ผป.ให้การบำบัด แต่ ยังไม่บันทึกข้อมูลในระบบ
การบำบัดผู้ติดยาเสพติดใน รพ. เดือน พฤศจิกายน 66 ที่ได้ดำนินการแล้ว แต่ยังไม่มีผลการบันทึกใน รายงาน บสต.
50 พรรษา 6 ราย ดอนมดแดง 1 ราย
ตระการ 12 ราย กุดข้าวปุ้น 5 ราย โพธิ์ไทร 7 ราย
วาริน 64 ราย สว่าง 2 ราย
ทุ่งศรี 15 นาจะหลวย 11
เหล่าเสือ ไม่มีข้อมูล
ขอให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ บสต. ให้เป็นปัจจุบัน
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30รายงาน ตรวจคัดกรองมะเร็ง ในการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ หมู่ที่ 1 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยให้บริการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม รณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ให้คำแนะนำและบริการตรวจเต้านมแก่ประชาชนและผู้สนใจ มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 75 คน ไม่พบก้อนผิดปกติ และแนะนำให้ตรวจเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน
( ภาระกิจร่วม ของมูลนิธิถันยลักษณ์ กับ มูลนิธิ พอ.สว.)
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31 การคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน
นำเสนอรายละเอียดการดำนินงาน ตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน

ขอเชิญ บุคลากร เข้าร่วมประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วิทยากรจักษุแพทย์ จากโรงพยาบาลวารินชำราบ
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
32ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการการสนับสนุนระบบริการการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงแนวใหม่ ในสถานีสุขภาพชุมชน (Community Health Station) เขตสุขภาพที่ 10
สคร.10 เชิญ ผู้รับผิดชอบงานการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในระยะสงบ จากโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อำเภอละ 2 คน เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการการสนับสนุนระบบริการการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงแนวใหม่ ในสถานีสุขภาพชุมชน (Community Health Station) เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๗ รอบคัดเลือกระดับจังหวัด
ด้วย โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
กำหนดจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๗ รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ MCC HALL ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดดำเนินการคัดเลือกเยาวชนรอบระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณฮอลล์ชั้น ๔ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง ๑๔ - ๑๙ ปีบริบูรณ์ นับจากวันเกิด ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
เข้าร่วมคัดเลือก รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34การเตรียมผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธาณณสุข ได้แจ้งให้จังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดำเนินการเตรียมผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 1 แห่ง คือ “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 21” ได้รับการจัดสรรจำนวนผู้ป่วย 30 ราย เพื่อเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูระยะยาว จำนวน 120 วัน ขอความร่วมมือทุกอำเภอเตรียมผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 21 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
35ผลการจัดสรรงบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สรุปรายงานการประชุมกลุ่มสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 8

: : เรื่องอื่นๆ