ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบงานด้านเภสัชกรรม

7/2567

วันที่ 5 กรกฏาคม 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น.

วาระที่ 1

: : ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบงานด้านเภสัชกรรม จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกอบ
pdf

วาระที่ 3

: : เพื่อพิจารณา

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
11.แผนนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
ขอให้ทุกรพ.สรุปผลงาน เพื่อประกอบการรนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 9-17 ก.ค.67 ลงในแบบฟอร์ม Excel ที่แนบมาพร้อมนี้ และให้ส่งกลับ kaweeda789@gmail.com ภายในวันที่ 8 ก.ค.67 ไม่เกิน 12.00 น.นี้นะ

เอกสารประกอบ
xls

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ความก้าวหน้าของเภสัชกร (ชนพ./ชนพ.เลื่อนไหล/ ตน.ข้าราชการ ของเภสัชกร)

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3วิชาการ/งานเกษียณ เขต/จังหวัด
กำหนดจัดประชุมวันที่ 13 สิงหาคม 2567

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4โครงการพาหมอ ไปหาประชาชน รพ.ศรีเมืองใหม่ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2567
โครงการพาหมอ ไปหาประชาชน จัดที่ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2567

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5โครงการตรวจยีนแพ้ยา ป้องกันแพ้ยารุนแรง

วาระที่ 4

: : อื่นๆ