คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (กกบ.)

ครั้งที่ 10/2567

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 -16.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

: : เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (กกบ.) ครั้งที่ 9/2567

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการเงินการบัญชี ประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2567

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : ประเด็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์
กำหนดการ : วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-12.00 น.
ห้องประชุม : ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมายร่วมให้ข้อมูล และการลงพื้นที่
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การปรับปรุงภารกิจโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5ขออนุมัติปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
จากสถานการณ์การเฝ้าระวังค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จังหวัดอุบลราชธานี มีค่าเกินมาตรฐาน (37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ในวันที่ 20, 21, 22 มกราคม 2567 มีค่าเฉลี่ยรายวันเท่ากับ 43.2,44.4 และ 43.8 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น
จังหวัดอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในวันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีค่าอยู่ในช่วง 10.7 – 27.8 มคก./ลบ.ม. ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ เมื่อ PM๒.๕ < 37.5 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 6 วัน และสถานการณ์การเฝ้าระวังได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแจ้งปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องอื่นๆ