คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
11.1 ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1Timeline การสรรหาทดแทนตำแหน่งเกษียณ (บริหารทรัพยากรบุคคล)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ติดตามการก่อสร้างรั้ว/บันได ด้านหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (บริหาร)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ติดตาม กำกับงบประมาณ PPA, งบจังหวัด (กลุ่มงานที่ได้รับงบประมาณ)

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ติดตามผลงาน Ub-SIMs

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5นำเสนอผลการวัดความเข้มของแสง ในการทำงาน (อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6ผลการสำรวจถังดับเพลิงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7Timeline การสรรหาทดแทนตำแหน่งเกษียณ (บริหารทรัพยากรบุคคล)
Timeline
เอกสารประกอบ
doc

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การสรรหาทดแทนตำแหน่งเกษียณ (บริหารทรัพยากรบุคคล)

เอกสารประกอบ
xlsx

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1หารือแผนการแก้ไขปัญหา การจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ข้อเสนอเพื่อพิจารณาการซ่อมเครื่องตรวจเสียงดัง (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือน เม.ย. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การสรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดรอบที่ 1/ 2565
กำหนดวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่2/2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การเตรียมแผนงาน/โครงการ ของบจังหวัด/บูรณาการภาค ปี 2567

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5สรุปการดำเนินงานของแสงและถังดับเพลิง

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องอื่นๆ