ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่ส่งผลงานและมีส่วนร่วมในการดำเนินการโรงเรียน อย.น้อย (รร.บ้านเม็กใหญ่ อำเภอเดชอุดม)

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ติดตามลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การบริหารงบค่าเสื่อมปี 2564-2565

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สถานการณ์การเงินการคลัง เครือข่ายบริการสุขภาพ มีนาคม 2565

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การดำเนินงานกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ด้วย TEDA4I
ผลการดำเนินงาน TEDA4I จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับและขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
1. พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับและขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
1.1 มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายกฤชบดินทร์ ประสานกุลกิจ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอรับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
2. นางสาวศิรดา ผดุงทรง ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอรับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป


พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การปรับเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ร้อยละ 5

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปข้อมูลงบลงทุนงบโควิด 28 เม.ย. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3รายงานการเงินการบัญชีประจำเดือน เมษายน 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565
กำหนดการเตรียมพื้นที่รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2565
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการโรงพยาบาลและสานักงานสาธารณสุขอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2565
แผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด Ranking รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม โดยคิดจากอิงกลุ่ม แบ่งอันตรภาคชั้นเป็น 3 ชั้น ความห่างอันตรภาคชั้น 2.25 แบ่งอัตรภาคชั้นได้ดังนี้
(1) อำเภอผลงานดีเด่น ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 79.31 -77.06
(2) อำเภอผลงานดีมาก ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 77.05-74.80
(3) อำเภอผลงานดี ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 74.79 - 72.54
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การดำเนินงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ปีงบประมาณ 2565
ผลการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)
การดำเนินการ
1.ขอให้ทุกอำเภอตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ปีงบประมาณ 2565
2.ถ้าพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ทำการปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เอกสารประกอบ
xlsx

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การสนับสนุนงบประมาณ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสองเสื่อมและพลัดตกหกล้มแบบครบวงจร ประจำปี 2565 โดยขอความร่วมมือเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
101. สถานการณ์โรค COVID-19 และไข้เลือดออก
COVID ang Dengue
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11ส่วนที่1 สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12ตัวอย่างกระทำผิดวินัย กลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13งานธรรมาภิบาล (ITA) ขอแจ้งหน่วยงานในสังกัด เร่งดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามปฏิทินรอบไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๕
ตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
jpg

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14ระเบียบการลาของข้าราชการ
ตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15ปรับเกณฑ์ Ranking 6 เดือนหลัง
เนื่องจากปี 2565 มีการปรับ ตัวชี้วัด งาน ส่งเสริมจังหวัดใช้ยาสมเหตุผล ( RDU province) และ กัญชาทางการแพทย์ จึงขอปรับเกณฑ์ ranking ตามเอกสารแนบ
1. จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล ประกอบด้วย ผลงาน RDU ในโรงพยาบาล , RDU ใน รพ.สต. , โรงเรียนอย., อย.น้อย และ ร้านชำปลอดยาอันตราย
2. กัญชาทางการแพทย์ เน้นให้ทุกโรงพยาบาลมีกรอบรายการกัญชา ให้บริการจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ และเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชา ในผู้ป่วย palliative
ปีนี้ จังหวัดอุบลฯได้รับโค้สต้า อบรม nurse care manager ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 จำนวน 6 คน จาก 5 โรงพยาบาล ดังนี้
1.รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ 1 คน 2. รพ.50 พรรษาฯ 1 คน 3. รพร.เดชฯ 2 คน,4. รพ. วารินชำราบ 1 คน และ 5.รพ.สำโรง 1 คน
เอกสารประกอบ
pptx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16แจ้งเวียนแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผู้ไร้สิทธิการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แจ้งเวียนแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผู้ไร้สิทธิการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้

https://dhes.moph.go.th/?p=14076

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17ผลการดำเนินงาน CLAIM Covid-19 กลุ่ม HI และ OP SI ปีงบประมาณ 2565 (ม.ค.- ปัจจุบัน)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18การเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เพื่อประกอบพิธียกฉัตรประดิษฐานเหนือ "พระเจ้าใหญ่อินแปลง"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จเพื่อประกอบพิธียกฉัตรประดิษฐานเหนือ "พระเจ้าใหญ่อินแปลง" ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดมหาวนาราม(พระอารามหลวง)
หน่วยงานสาธารณสุขได้รับมอบหมายภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข และได้มีการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการ ประกอบด้วย
๑. โรงพยาบาลฉุกเฉิน ที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และสำรอง ที่ รพ.วารินชำราบ
๒. หน่วยแพทย์ฉุกเฉินในบริเวณรับเสด็จและเส้นทางเสด็จ ๑๒ หน่วยจากโรงพยาบาลต่าง ๆ และโรงพยาบาลเอกชน
๓. หน่วยคัดกรอง Covid 19 หน่วยหลักคือ สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ ๑๐ สสอ.เมือง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รพ.สำโรง รพ.ม่วงสามสิบ รพ.วารินชำราบ และ มีข้าราชการตำราจที่ ขอเข้าตรวจในโรงพยาบาลอำเภอ
การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินในวันที่ ๓๐ เมษายน ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเสด็จ โดยเฉพาะในช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ ให้งดเปิดเสียงไซเรนซ์

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19งาน พอ.สว.
สรุปการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว. เดือนเมษายน 2565
- ผู้ป่วยที่อยู่ในการติดตามทั้งหมด 171 คน
- ผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยม 35 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.47
- ขอความร่วมมือ ออกเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว.ทุกเดือน และบันทึกผลการเยี่ยมในระบบ Ub-SIMs ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน แผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านคำสมิง หมู่ที่ 3 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
*** เน้นย้ำการจัดกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน Covid – 19 อย่างเคร่งครัด***

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21แนวทางการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดอุบลราชธานี
แนวทางการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pptx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22แจ้งการดำเนินงานงบ PPA สุขภาพจิตเด็ก ปี 2565 โครงการจัดบริการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตในเด็ก 6 – 15 ปี อุบลราชธานี
ชี้แจงการดำเนินงานงบ PPA สุขภาพจิตเด็ก ปี 2565 โครงการจัดบริการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตในเด็ก 6 – 15 ปี อุบลราชธานี
ดำเนินการ 25 อำเภอ
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ