ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1มอบใบประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๕
๑.ผลการประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้
๑.๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ชนะเลิศ
๑.๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน รองชนะเลิศ
๑.๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก รองชนะเลิศ
๑.๔ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาร รองชนะเลิศ

๒.ผลการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้
๒.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ ชนะเลิศ
๒.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอน อำเภอวารินชำราบ รองชนะเลิศ
๒.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม รองชนะเลิศ
๒.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักกะย่า อำเภอม่วงสามสิบ รองชนะเลิศ

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การบริหารงบค่าเสื่อมปี 2564-2565
การบริหารงบค่าเสื่อมปี 2564-2565 รายละเอียดดังเอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลัง เครือข่ายบริการสุขภาพกพ.2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1พิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

1.เสนอคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 ข้อ 8(1) กรณีที่จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราที่กำหนด ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ 9 ประกาศกำหนดแล้วเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
โดยเสนอให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น 1 เท่าของอัตราที่กำหนด โดยให้เบิกเฉพาะวันหยุดราชการ (ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความจำเป็นของหน่วยบริการและต้องไม่เป็นภาระต่อสถานะเงินบำรุงของหน่วยบริการ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับและขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
2. สืบเนื่องจาก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีการถ่ายโอนภาระงาน การขอรับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็น
ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป
3. พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับและขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
3.1 มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวโชติกา ศรีนวล ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอรับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
2. นางสาวปริณธร นาคดี ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอรับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
3. นางสาวปุณณดา อธิบวรสุข ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอรับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
3.2 มีผู้ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร สำหรับแพทย์
ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน จำนวน 1 ราย ดังนี้
1. นางสาวชลพร เรืองเลิศปัญญากุล ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอยกเลิก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือน มี.ค. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สรุปความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจัดจ้างงบโควิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปความก้าวหน้างบโควิด
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สรุปความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจัดจ้างงบโควิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปความก้าวหน้างบโควิด 2564
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4สรุปความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจัดจ้างงบลงทุน ก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5สรุปความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจัดจ้างครุภัณฑ์ งบโควิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าตอบแทน จังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับ 1) พ.ศ.2565
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาออกประกาศค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในทีมผ่าตัดสำหรับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และได้แจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าตอบแทนฉบับดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ที่ สธ 0202.3.2/6574 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 แจ้งรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าตอบแทนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายรายโครงการ
รายละเอียดดังไฟล์
เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
แผนการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและกำหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 26 เมษายน 2565 รายละเอียดดังเอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การประเมินผลงาน Ranking รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
การประเมินผลงาน Ranking รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ตัดยอดผลงานระหว่างห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
Time line การประเมินผลงาน
1. กลุ่มงานประเมินผลงานตามตัวชี้วัด ranking ปี 2565 และรวบรวมคะแนนส่งไปยังผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ รับทราบ (ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565) ผ่านช่องทางที่กลุ่มงานสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ เช่น Line group อีเมลล์ส่วนตัว เป็นต้น
2. ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอตรวจสอบคะแนน Ranking หากพบข้อผิดพลาด หรือข้อสงสัย ให้ประสานกลุ่มงานที่รับผิดชอบโดยตรง (กรณีอุทธรณ์ คะแนน ranking ต้องเป็นกรณี บันทึกคะแนนผิดพลาด ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดใน template เป็นต้น กรณีอุทธรณ์ไม่ได้คือการนำผลงานที่ไม่อยู่ในห้วงการประเมิน (คือ ช่วง 1 ตค.64 - 31 มีค.65) มาอุทธรณ์คะแนน ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขในการประเมินผลงาน เพื่อเพิ่มผลงาน หรือเพิ่มคะแนน Ranking เป็นต้น)
3. กลุ่มงานใน สสจ.อบ. ส่งคะแนนที่ผ่านการตรวจสอบหรือการอุทธรณ์จากอำเภอ ส่งให้กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์ สสจ.อบ. ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 สิ้นสุด ณ เวลา 16.00 น. ที่อีเมลล์ [email protected] (หากเลยวันดังกล่าวแล้ว ถือว่าการอุทธรณ์ เป็นที่สิ้นสุด)
4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.อบ. รวบรวมคะแนนจาก กลุ่มงานใน สสจ.อบ. เรียน เสนอ นพ.สสจ.อบ. ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565
รายละเอียดดังเอกสาร

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
เป้าหมายการเบิกงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 55.78
- โรงพยาบาล เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 73.01
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 26.32
รายละเอียดดังเอกสาร

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11การสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขัญหาภาวะโลหิตจางและพัฒนาสงสัยล่าช้า-ล่าช้าในเด็กปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
121. สถานการณ์โรค COVID-19 และไข้เลือดออก
COVID and Dengue
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13ส่วนที่1 สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14ส่วนที่ ๒ งานธรรมาภิบาล (ไอทีเอ) ขอแจ้งปิดระบบ MITAS ไตรมาสที่ ๒
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
jpg

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15ข้อมูลผู้ป่วยใน(UC) ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64- ก.พ.65)

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16ขอให้ส่งไฟล์สรุปประชุมคณะกรรมการCFO และ การประชุมคณะกรรมการรายได้
ให้รพ.ทุกแห่ง ส่งไฟล์สรุปประชุมคณะกรรมการ CFO และ การประชุมคณะกรรมการรายได้ ที่มีการประชุมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 ส่งให้งานประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 6 เมษายน 2565 เพื่อให้ทันรอบตามที่จังหวัดกำหนดให้ส่งคะแนน Ranking รอบที่ 1/65

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17การปรับแผนการเงินการคลังหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ปรับแผนรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565
แจ้งปรับแผนการเงินการคลังหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ปรับแผนรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 ขอให้ทุกหน่วยบริการดำเนินการส่งไฟล์ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโยกองบริหารการสาธารณสุขร่วมกับกรมการแพทย์
ได้กำหนดจัดการประชุม Best Practice Service Plan เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing)
ครั้งที่ 8/2565 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและงานวิชาการ รวมทั้งเสนอผลงานที่เป็น Best Practice
และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ พร้อมกับการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในการประชุมครั้งนี้
จังหวัดอุบลราชธานีได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 10 สาขา 29 เรื่อง ดังนี้

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19งานทันตสาธารณสุข
การจัดสรรทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 11 คน (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20Retreat โรงเรียน
ตามหนังสือที่ อบ. 0032.009/ว 2703 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565
ได้ส่งแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ ปี 2565 ภายใต้ 10 โครงการ 5 กิจกรรม และขอความร่วมมือให้อำเภอที่ยังไม่ได้ส่งแบบติดตามการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ ปี 2565 ส่งภายในวันที่ 4 เมษายน 2565 (อำเภอที่ส่งแบบติดตามการดำเนินงานฯ อำเภอเมืองฯ อำเภอบุณฑริก)

ตามหนังสือที่ อบ 0032.009/ว 3011ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565
ขอความร่วมมือให้อำเภอได้ส่งแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพครู และแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 ให้โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ โดยจะมีการติดตามและคืนข้อมูลให้ทราบทุกเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน 2565

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21งาน พอ.สว.
สรุปการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว.เดือนมีนาคม 2565
- ผู้ป่วยที่อยู่ในการติดตามทั้งหมด 172 คน
- ผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยม 14 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.14
- ขอความร่วมมือ ออกเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว.ทุกเดือน และบันทึกผลการเยี่ยมในระบบ Ub-SIMs ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน แผนปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2565 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบุ่งเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
*** เน้นย้ำการจัดกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน Covid – 19 อย่างเคร่งครัด***

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23การดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดอุบลราชธานี
ตามที่ อบจ. และ สปสช. ได้มีการจัดทำข้อตกลงในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการสนับสนุนของทุนฟื้นฟูฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 สนับสนุนการจัดบริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ส่วนที่ 2 สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
หากหน่วยงานมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูฯ สามารถจัดทำโครงการ เสนอไปยัง อบจ.เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ พิจรารณา ต่อไป
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24มาตรการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน เทศกาลสงกรานต์ปี 2565
การดำเนินการในชุมชน
1.ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยกับหน่วยงานในพื้นที่ตามมาตรการหลัก และมาตรการเน้นหนักที่สำคัญมาตรการ 3 ด่าน ประกอบด้วย
1.1 ด่านครอบครัว เน้นการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว หากมีการดื่มสังสรรค์เน้นการดื่ม กินที่บ้าน พยายามไม่ให้ไปออกนอกบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ และผู้มีความเสี่ยงสูงเช่น ชอบขับขี่รถด้วยความเร็ว, ไม่ชอบสวมหมวกกันน็อค, รถไม่พร้อมใช้งาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
1.2 ด่านชุมชน เน้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมช่วยในการป้องกัน โดยจัดให้มีการคัดกรองและประเมินอาการเมาสุราเบื้องต้น มีจุดพักคอย จุดสร่างเมา ใช้ชารางจืด หรือมะนาว ของเปรี้ยวช่วย หากพบว่ามีอาการเมาไม่ไห้ขับรถออกนอกชุมชน
1.3 ด่านกฎหมาย โดยใช้กฎจราจรควบคุมกำกับ
2. บุคลากรสาธารณสุข ร่วมปฏิบัติงานในด่านชุมชน จุดตรวจ จุดบริการประชาชนในพื้นที่
3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สำรวจกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวมทั้งคัดกรองผู้ขับขี่ที่เมาสุราเบื้องต้น ณ ด่านชุมชน /จุดตรวจ จุดบริการประชาชนในพื้นที่

การดำเนินงานในหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ
1.จัดทีมออกตรวจ/เตือนบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ให้กับสถานประกอบการ ร้านค้าและประชาชนทั่วไป ในช่วงก่อนเทศกาลและช่วงเทศกาล โดยเฉพาะการห้ามขายให้กับเด็กอายุไม่เกิน ๒๐ ปี เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทำผิด หากพบเห็นการกระทำผิด รวมถึงกรณีการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กอายุไม่เกิน ๒๐ ปีที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 mg% ให้รายงานข้อมูลต่อศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและจังหวัด
2.เตรียมความพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ER, OR, ICU ให้สามารถพร้อมรับ-ส่งต่อของสถานพยาบาลในเครือข่าย
3. ดำเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ กรณีได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4. รวบรวม/บันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้เสียชีวิตของโรงพยาบาล ในโปรแกรม PHER หรือ IS Online และรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอและจังหวัดทราบทุกวัน
5.ประสานงานเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ในพื้นที่ ได้แก่ ด้านการรับแจ้งเหตุและสั่งการทั้งทางโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร วิทยุสื่อสารคมนาคม ให้สามารถติดต่อประสานงานได้สะดวก เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุมีประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25ติดตามการเบิกจ่ายงบยาเสพติด รอบ 1-2565
ติดตามการเบิกจ่ายงบยาเสพติด รอบ 1-2565
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กับโรงพยาบาลในสังกัด รอบที่ 1/2565 จำนวน 1,494,720 บาท และงบติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการบำบัด จำนวน 91,000 บาท นั้น
งบบำบัดฯ มีหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร แต่ยังไม่ดำเนินงานด้านงบประมาณ จำนวน 6 แห่ง
งบติดตามเยี่ยม มีหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร แต่ยังไม่ดำเนินงานด้านงบประมาณ จำนวน 8 แห่ง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1/2565 ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2565 หากเบิกจ่ายไม่ทันกำหนดจะมีผลกับการจัดสรรงบรอบที่ 2
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ