การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน (CHRO) จังหวัดอุบลราชธานี

2/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ WEBEX Confernce

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การเลื่อนงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
12.1 ที่ประชุมพิจารณา รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3เอกสารแนบ 2

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5เอกสารแนบ 4

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เอกสารแนบ 5

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7เอกสารแนบ 6

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
13.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการในกลุ่มผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565
วันที่ 29 มีนาคม 2565
สสจ.อุบลราชธานีโดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการในกลุ่มผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565
- กลุ่มเป้าหมายข้าราชการที่เกษียณ ปี 2565 ที่ไม่เป็น กบข.จำนวน 24 คน
- รูปแบบการประชุม Webex
- เนื้อหาการประชุม
1.สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน
2.สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
3.บริหารเงินอย่างไรในวัยเกษียณ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23.2 ผลการดำเนินงานจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33.3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปี 2565

เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
43.4 รายงานการวางแผนความก้าวหน้า จ.18 ให้ตรงกับปฏิบัติงานจริง

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
53.5 รายงานผลการประเมินความสุข บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
63.6 แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง
ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานที่ ที่ อบ 0032/ว3091 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565
ได้แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง ตามสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๘/ว ๑๓๗๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๘/ว ๑๓๗๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๘/ว ๑๒๑๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางการดำเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไปในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
14.1 การย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ กรณีข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์) รอบการย้าย 1 สิงหาคม 2565

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24.2 มีข้าราชการขอย้าย ราย นางอุมาพร รุ่งรัศมีทวีมานะ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ย้ายไปปฏิบัติกลุ่มงานทันตกรรม สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเหตุผลเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง ด฿แลบุตรพการีและครอบครัว

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34.4 ย้ายภายในอำเภอเดียวกัน

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
44.5 ย้ายสลับตำแหน่ง

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
54.6 ขอย้าย พกส ลจ.ชค

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
64.7 ขอมูลการจัดสรรทันตแพทย์คู่สัญญา ปี 2565

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
74.8 จ้างพกส ลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
84.3 การย้ายภายในจังหวัด
มีผู้ยื่นความประสงค์ขอย้าย จำนวน 106 ราย ดังนี้
ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 24 ราย
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 12 ราย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 6 ราย
ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 ราย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกร จำนวน 3 ราย
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 30 ราย
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 22 ราย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 ราย
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 ราย
ตำแหน่ง นักเทคนิค จำนวน 1 ราย
ตำแหน่ง นักกายภาพ จำนวน 3 ราย
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสต จำนวน 1 ราย
เอกสารประกอบ
xlsx

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

: :