การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board)

2/2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การประชุมคณะกรรมการ MCH Board
การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดอุบลราชธานี ในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์ภาพรวมแนวโน้มดีขึ้น ทั้งในส่วนผลงานตามตัวชี้วัดและการดำเนินเชิงรุกในชุมชน เช่นการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดการพัฒนาทีม CFCT ในหมู่บ้านต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต การพัฒนาศูนย์เป็นตามหลักสูตร High Scope เป็นต้น แต่ยังพบประเด็นที่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาอีกหลายประเด็นเช่นกัน เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ได้รับทราบผลงานในปีที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2565 ครั้งนี้เป็นการประชุมสัญจรครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล จึงได้เชิญทุกท่านร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ครั้งที่ 1/2565 รายละเอียดในไฟล์เอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องเพื่อทราบ

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1นำเสนอสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สรปผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็น พัฒนาการเด็กและโภชนาการเด็กปฐมวัย
เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การจัดอบรมวิทยากรครู ข. เรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Function of the Brain : EF) ของเด็กปฐมวัย และ Triple-P Plus
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จะดำเนินการจัดอบรมวิทยากรครู ข. เรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Function of the Brain : EF) ของเด็กปฐมวัย และ Triple-P Plus เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ พัฒนาทักษะสมองและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กปฐมวัย ที่มีภาวะโลหิตจาง พัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้า ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดจัดการอบรมจำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ดังนี้
รุ่นที่ 1 – 2 วันที่ 8 – 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร 40 พรรษา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 – 4 วันที่ 15 – 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ 5 – 6 วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ 7 – 8 วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ยกร่างโรคทางอายุรกรรมที่ต้องคุมกำเนิดเพื่อป้องกันภาวะหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตหรือทารกเสียชีวิต

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ยกร่างกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ระบบ ER to OR

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระประชุมที่ 5

: : เรื่องอื่่นๆ