คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
11.1 ภารกิจ นพ.สสจ.อบ

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การบริหารสัญญา เฉพาะรายการที่ล่าช้าทุกงบประมาณ
(กลุ่มงานบริหาร)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งคืนเงินยืมล่าช้า
(งานการเงิน)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การปรับปรุงรั้ว ด้านหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและการทำบันได
(กลุ่มงาานบริหาร)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การบริหารจัดการ เรื่อง จ.18
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565 และสิ่งที่ต้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
เอกสารประกอบ
docx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การพิจารณาโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
สสจ.อุบลราชธานี ที่เสนอไปที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 โครงการ
1.การพัฒนา Child Family Community Team : CFCT หมู่บ้ำนต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต จังหวัดอุบลราชธานี
2.การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ (ฒ. ไม่ล้ม) จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดได้พิจารณาเสนอไปที่ส่วนกลาง จำนวน 1 โครงการ คือ
1.การพัฒนา Child Family Community Team : CFCT หมู่บ้ำนต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ข้อมูล ณ 11 มีนาคม 2565
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การเบิกจ่ายงบประมาณรายกลุ่มงาน ในสสจ.อบ.

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การบริหารจัดการเรื่อง จ.18 ( HRM )

เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การเกลี่ยอัตรากำลัง

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การขอย้ายของบุคลากร
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การขอใช้เงินกองทุนกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การเตรียมการจัดงานงานมหกรรมกัญชา วันที่ 8-10 เมษายน 2565

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การตรวจเยี่ยม สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 3 แห่ง (สสช.โหง่นขาม,ดงนา,ปากลา) โดย มูลนิธิชัยพัฒนา
การตรวจเยี่ยม สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 3 แห่ง (สสช.โหง่นขาม,ดงนา,ปากลา) โดย มูลนิธิชัยพัฒนา
วันที่ 24 มีนาคม 2565

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การส่งรายงานเพื่อประเมินผลระหว่างดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7การขอย้ายของบุคลากร ( HR )

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8ขอย้ายของบุคลากร

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือน มี.ค. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2 ปรับแผนเงินบำรุง ม. 44

เอกสารประกอบ
xlsx

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ที่ 10/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีงบประมาณ 2565
เขตสุขภาพที่ ๑๐ กำหนดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕อาคารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ การจัดงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการ ลานแสดง การแสดงบูธนิทรรศการจากโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับการออกร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ และให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งงานวิชาการฯจะเวียนไปแต่ละเขต ในแต่ละสัปดาห์ โดยรับการสนันสนุนงบประมาณจากสถาบันกัญชา โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมาย ให้ดูแล 1.ฝ่ายวิชาการและการประเมินผล 2.ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษเป็นฝ่ายต้อนรับ 3.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน และจัดหารายได้
ตามคำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ที่ 10/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีงบประมาณ 2565
นัดประชุมออนไลน์วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30

เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4(ร่าง)กำหนดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ อาคารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การประกวด จังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
กรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE แจ้งกำหนดการประกวด จังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีตัวแทนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 ประเภท 11 ชมรม ดังนี้
1 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3
2 ประเภท TO BE NUMBER ONE จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่
- อำเภอเขื่องใน ประเภทดีเด่น
- อำเภอม่วงสามสิบ ประเภทดีเด่น
3 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนปทุมพิทยาคม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2
- โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ประเภทดีเด่น
4 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทดีเด่น
5 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997 ระดับดีเด่น
- บริษัทกิจตรง ยามาฮ่าอุบลราชธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
6 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
- ชุมชนบ้านหนองแปน ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก ประเภทดีเด่น
7 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานีประเภทดีเด่น
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 ประเภทดีเด่น
8 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางอุบลราชธานี ประเภทดีเด่น
9 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในกรมคุมประพฤติ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 3

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)
ผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2565
ในระหว่างวันที่ 3 – 11 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องอื่นๆ