ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สินหมุนเวียน

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การบริหารงบค่าเสื่อมปี 2564-2565

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สถานการณ์การเงินการคลังเดือน มกราคม 2565
สถานการณ์การเงินการคลังเดือน มกราคม 2565
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องแจ้งจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือน ก.พ. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 งบโควิด

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 งบลงทุน

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ
การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กำหนดตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติฯ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5แผนออกร่วมประชุมคณะกรรมการปะสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ปีงบประมาณ 2565
แผนออกร่วมประชุม คปสอ.ปีงบประมาณ 2565 โดย นายแพทย์สาธาณณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การจัดสรรค่าตอบแทนการฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานพยาบาล เดือนตุลาคม 2564
สจ.อบ.ได้จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำเดือนตุลาคม 2664 งบประมาณปี 2564 งบกลาง (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) โดยให้โรงพยาบาลแม่ข่าย วางฏีกาเบิกภาพเครือข่าย และขอให้ทุกเครือข่ายทบทวนแผนคำขอค่าตอบแทนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2564 ส่ง สสจ.อบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามตามแผนงาน/โครงการโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การจัดอบรมวิทยากรครู ข. เรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Function of the Brain : EF) ของเด็กปฐมวัย และ Triple-P Plus
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จะดำเนินการจัดอบรมวิทยากรครู ข. เรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Function of the Brain : EF) ของเด็กปฐมวัย และ Triple-P Plus เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ พัฒนาทักษะสมองและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กปฐมวัย ที่มีภาวะโลหิตจาง พัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้า ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดจัดการอบรมจำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ดังนี้
รุ่นที่ 1 – 2 วันที่ 8 – 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร 40 พรรษา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 – 4 วันที่ 15 – 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ 5 – 6 วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ 7 – 8 วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีเอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การจัดประชุมสรุปผลงานและต่อยอดการพัฒนาทีม CFCT หมู่บ้านต้นแบบ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจัดการประชุมสรุปผลงานและต่อยอดการพัฒนาทีม CFCT หมู่บ้านต้นแบบ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม CFCT ให้มีความรู้ และทักษะจัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย สามารถให้คำแนะนำและดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่มีปัญหาทางโภชนาการได้อย่างเหมาะสมถูกต้องภายใต้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และทีม CFCT หมู่บ้านต้นแบบ รวม 120 คน
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
101. สถานการณ์โรค COVID-19
COVID-19
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
112.CPG covid เริ่มใช้ 1 มีค.65
โควิด
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังหน่วยบริการ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565
รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 โซน 1,2
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 โซน 3,4
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบจาก ก.ยุทธศาสตร์/ประกันสุขภาพ/การเงิน บัญชี จาก รพ. 7 คน จาก สสอ. 3 คน รวม CUP ละ 10 คน

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13การพัฒนาประสิทธิภาพการสรุปเวชระเบียนผุ้ป่วยใน
ภาคเช้า
ทีม Auditor จากจังหวัด audit chart ที่แพทย์ รพ.นั้นๆสรุปรอส่งเคลม
ภาคบ่าย
Coaching chart by chart
1.สอนจากเวชระเบียนผุ้ป่วยในที่แพทย์ รพ.นั้นๆสรุปรอส่งเคลม
2.เปรียบเทียบ pre-post audit แบบ chart by chart
3.ประเมินคุณภาพการบันทึกทางการแพทย์(Medical record audit)
กลุ่มเป้าหมาย รพ.ที่ CMI ไม่ผ่านเกณฑ์/ต้องการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม
รพ.นาตาล สำโรง โขงเจียม สว่างวีระวงศ์ สิรินธร ดอนมดแดง ตาลสุม พิบูลมังสาหาร และ รพ ตระการพืชผล
ระยะเวลาดำเนินการ
ภายในเดือน มีนาคม 2565

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14สรุปข้อมูลผู้ป่วยในส่งผ่านโปรแกรม E-Claim ปีงบประมาณ 2565
สรุปข้อมูล จำนวน admission , SumAdjRW,เงินชดเชย
CMI
ส่งข้อมูลทันเวลา
ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น(ติด C)
ส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศพผู้เสียชีวิตจากโควิด19
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15การคัดเลือกกรรมการระบบสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้แทน นายก อบต.
การคัดเลือกกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา 5 (3) ตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุบลราชธานี (ระดับเขตสุขภาพที่ 10)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
นายยุรวัฒ ทองผา นายก อบต.บ้านไทย เป็นผู้แทนเขตสุขภาพที่ 10 เข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16ประกาศผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
ประกาศผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2565 จำนวน 3 สาขา ดังนี้
1.สาขา การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
นางสาวบัวไข จำปาสา อสม.ดีเด่น อำเภอวารินชำราบ
2.สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
นางกานต์สินี แก้วเหนือ อสม.ดีเด่น อำเภอนาเยีย
3.สาขา การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
นางสีดา พิทักษา อสม.ดีเด่น อำเภอตระการพืชผล
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17สวัสดิการ อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
1. อสม.ทุกคน(เฉพาะตัว) ได้รับการยกเว้นค่าห้องพิเศษ ค่าอาหารพิเศษ
2. บุคคลในครอบครัว อสม.(พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร) ได้รับการช่วยเหลือค่าห้องพิเศษ ค่าอาหารพิเศษ ร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดและให้มีหนังสือรับรอง
ทั้งนี้ อสม./คนในครอบครัว ที่มีสิทธิอื่น ให้ใช้สิทธิที่มีก่อน ส่วนที่เกิน ให้ปฏิบัติตาม 1และ 2 ตามแต่กรณี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18รายงานการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐจำนวน 6 หน่วยงาน 7 ผลงาน คือ
1. รพ.ตระการพืชผล 2 เรื่อง
2. รพ.น้ำยืน 1 เรื่อง
3. รพ.สต.กุดเชียงมุน อ.น้ำยืน 1 เรื่อง
4. สสอ.วารินชำราบ 1 เรื่อง
5. สสอ.ม่วงสามสิบ 1 เรื่อง
6. สสอ.สำโรง 1 เรื่อง
ผลการประเมินเอกสารขั้นต้น กพร.จะแจ้งภายหลัง
ตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19งานทันตสาธารณสุข
กำหนดจัดประชุมแนวทางการให้บริการทันตกรรมในรูปแบบ New normal และปรับปรุงระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม ใน รพ. รพ.สต. ประชุมโดยใช้ระบบออนไลน์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 3 เวลา 13.00-16.30 น.
(รายละเอียดกำหนดการประชุมตามไฟล์เอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20Retreat โรงเรียน
กำหนดจัดกิจกรรมเวทีเชิดชูเกียรติโรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ ปี 2565 ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เวลา 13.00-16.30 น. โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน (นายศุภภิมิตร เปาริก) และมีพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน จำนวน 5 แห่ง และรางวัลการดำเนินงานสำรวจสุขภาพครู 7 รางวัล
(รายละเอียดกำหนดการประชุมตามไฟล์เอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน แผนปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2565 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 บ้านนาดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี
*** เน้นย้ำการจัดกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน Covid – 19 อย่างเคร่งครัด***

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22พิจารณาเงินไม่ทำเวชฯ
มีผู้ขอรับ 5 ราย ขอยกเลิก 5 ราย
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23ตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่
มูลนิธิกาญจนบารมี กำหนด ให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย mammogram เคลื่อนที่ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-18 มีนาคม 2565 เป้าหมายวันละ 80 คน โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายและ พื้นที่ดำเนินงานดังนี้
วันที่ 3-4 มีนาคม 2565 พื้นที่ รพ.ม่วงสามสิบ เป้าหมายอำเภอจาก โซน 1
วันที่ 7-9 มีนาคม2565 พื้นที่ รพ.เขมราฐ เป้าหมาย อำเภอเขตโซน 2
วันที่ 10-15 มีนาคม 2565 พื้นที่ รพ.สว่างวีระวงศ์ เป้าหมาย จาก โซน 3
วันที่ 16-18 มีนาคม พื้นที่ หอประชุมอำเภอน้ำยืน เป้าหมาย จาก โซน 4
ขอความร่วมมือในการจัดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ และ ดำเนินการตรวจ ATK มาล่วงหน้า

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24การเฝ้าระวัง ป้องกันและคัดกรองเด็กออทิสติก อายุ 2-5 ปี
ตามนโยบาย นพ.สสจ. สั่งการให้ กลุ่มงานจัดประชุมบุคลากรระดับอำเภอ และ รพ.สต. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและคัดกรองเด็กออทิสติก อายุ 2-5 ปี ซึ่งกลุ่มงานได้ดำเนินงานเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ครู และผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 25 อำเภอ เนื้อหาเป็นการประชุมฝึกการใช้เครื่องมือแบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 1 - 18 ปี (ออทิสติก) Pervasive Developmental Disorder Screening Questionnaire (PDDSQ)
เป้าหมาย 25 อำเภอ พบว่า มีเข้าร่วมประชุม 16 อำเภอ ขอให้อำเภอที่ขาดการอบรม ติดตามแนวทางกับผู้รับผิดชอบงาน เพื่อทราบแนวทางที่ถูกต้องต่อไป

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25ติดตามการเบิกจ่ายงบยาเสพติด รอบ 1-2565
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบประมาณในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และงบประมาณในการการติดตามเยี่ยมผู้ผ่านบำบัด ฯ งวดที่ 1 /2565 ให้กับโรงพยาบาลในสังกัด จำนวน ทั้งสิ้น 1,585,720 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) หากไม่ดำเนินการอาจมีผลกระทบต่อการได้รับจัดสรรในงวดที่ 1
ดังนั้นขอความร่วมมือโรงพยาบาลที่ได้รับจัดสรรเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 8

: : เรื่องอื่นๆ