ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

2/2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563

เอกสารประกอบ
PDF

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1เงินยืม
สรุปเงินยืม
เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการจำแนกรายกลุ่มงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการจำแนกรายกลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สรุปยอดเงิน รับ จ่าย และคงเหลือ Run for Health
สรุปยอดเงิน รับ จ่าย และคงเหลือ Run for Health
เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4Fee schedule

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การใช้งาน webX ประชุม Tele

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6นำเสนองานของ กง.พร. (ที่อยากให้ กกบ. ได้รับทราบความก้าวหน้า)
การพัฒนาระบบงานปฐมภูมิ
เอกสารประกอบ
pptx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7ผลการตรวจ gene x pert

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8โครงการ ครอบครัวพ้นจน คนอุบลไม่ทอดทิ้งกัน

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9สรุปการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคน(ฉ11)

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ สสจ.อบ.
สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ สสจ.อบ.

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงบลงทุนครุภัณฑ์
สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงบลงทุนครุภัณฑ์
เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง
สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง
เอกสารประกอบ
xls

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ