คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เอกสารประกอบ
docx

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 14 มกราคม 2565
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565
กำหนดการ+การใช้ห้องประชุม
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กำหนดตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติฯ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3รายชื่อคณะตรวจเยี่ยม สอน.บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน 1 มีนาคม 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การตรวจเยี่ยม สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 3 แห่ง (สสช.โหง่นขาม,ดงนา,ปากลา)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการก่อสร้างอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 แห่ง
ดังนี้
1. บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
2. บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
3. บ้านโหง่นขาม ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การบันทึกผลงานในระบบ Cockpit

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การช่วยเหลือคนไข้โดยใช้งบประมาณจากกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเปราะบางและด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการกลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ขออนุมัติโครงการนอกแผน (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การพิจารณาโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
การพิจารณาโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
การพิจารณาโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือน ก.พ. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14
การตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 ผ่านอิเลคทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ขออนุมัติ แผนใช้เงิน ม. 44 เพื่อปรับปรุง ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ปี 2565

เอกสารประกอบ
xlsx

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ขออนุมัติ ใช้งบประมาณ ม.44 (นอกแผน) เพื่อดำเนินแผนงานโครงการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน (โครงการประชารัฐน้ำดื่ม) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG model จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565
จากกรณีเรื่องร้องเรียน พบปลามีชีวิต ในถังนำ้ดื่มที่ปิดสนิท ที่มีสถานที่ผลิตจากโครงการนำ้ประชารัฐ
ข้อมูลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 สรุปจำนวนกองทุนหมู่บ้านที่ดำเนินโครงการน้ำดื่มประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบ กองทุนนำ้ดื่มประชารัฐประเภท
น้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 66 กอง มี 60 กองทุนที่ไม่ได้รับอนุญาต เลขสารบบ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 3 หน่วยงาน ดังนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธา ซึงผู้ว่าฯ เห็นชอบให้จัดการประชุมฯเพื่อพัฒนากองทุนดดังกล่าว รุ่นแรก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้
เอกสารประกอบ
xlsx

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานการสมัครเข้าร่วมระบบ Mophromt station
จำนวนหน่วยบริการที่สมัครเข้าร่วมระบบ Mophromt station ในจังหวัดอุบลฯจำนวนทั้งสิ้น 85แห่ง สป.จะประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบหมอพร้อม station และ .ใบรับรองแพทย์ ในวันที่ 7,17 มีนาคม
1 คลินิก/สถานพยาบาลเอกชน 17 แห่ง
2 ร้านยา 39 แห่ง
3 หน่วยงานของรัฐ (27 แห่ง)
3.1 รพ ในสังกัด 13 แห่ง
3.2 รพสต 10 แห่ง
3.3 สสอ 1 แห่ง
3.4 รพ.นอกสังกัด 3 แห่ง
4 โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6แจ้งการให้ข้าราชการอายุครบ 60 ปี ในปี2565 ไม่มีการต่ออายุราชการ สสจ.อบ. มีจำนวน 1 คน คือ นพ.อุดม โบจรัส สิ้นสุด 30 ก.ย. 65

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7การจัดสรรแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนประจำปี 2565

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การบริหารตำแหน่งข้าราชการ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11รายงานตำแหน่งว่าง

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12การกรอกแบบประเมิน Happinometer

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13การพิจารณาผู้เข้าอบรมหลักสูตรบริหาร (ผบก.ผบต.)ในสสจ.อุบล

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องอื่นๆ