การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน (CHRO) จังหวัดอุบลราชธานี

1/2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ก่อนวาระการประชุม

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ความก้าวหน้าการจัดสรรโคตาผู้ว่า ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

: :

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
12.1 ที่ประชุมพิจารณา รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22.2 เอกสารแนบ

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
13.1 การย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ กรณีข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์) รอบการย้าย 1 สิงหาคม 2565
แนวทางและวิธีการ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 98 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

***ปิดยื่นคำขอย้ายในระบบออนไลน์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.***

หน่วยงานต้นทาง/ปลายทาง ให้ความเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็น บันทึกในระบบย้ายออนไลน์ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23.2 นโยบายการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33.3 การประเมินผลงานตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2565
ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปฏิบติราชการพื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก แต่ไม่มีการบันทึกใน ก.พ. 7
- ตามหนังสือเดิมที่ให้ดำเนินการภายใน 31 ธ.ค. 64 เป็นการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อวางแผนการทำงานในปี งปม. 65
- ขยายเวลาให้ยื่นเอกสารได้ โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือ กรณีลาออก หรือเกษียณแล้ว ก็สามารถนำเอกสารมาเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
- จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายใน ก.พ. 65 นี้
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
ความก้าวหน้าในการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การยืนยันข้อมูล ผู้เกษียณอายุราชการ ปี งปม. พ.ศ. 2567
- ให้ผู้เกษียณปี 67 ตรวจสอบข้อมูลตนเอง ดังนี้
1. คำนำหน้าชื่อ 2. ชื่อตัว 3.ชื่อสกุล 4. เลขบัตรประชาชน 5. วันเดือนปีเกิด
- หนังสือจะแจ้งให้เริ่มดำเนินการ 1 ก.พ. 65
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7แจ้งผู้เกษียณปี 65 เตรียมความพร้อม
- เดือน มี.ค. 65 จะแจ้งให้มาดำเนินการยื่นแบบขอรับบำเหน็จบำนาญ
- มอบหมายงานในหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 65
- กรณีผู้เกษียณที่มีอำนาจในการลงนามในเช็ค หรือ การถือรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานในระบบต่าง ๆ ให้วางแผนการดำเนินการให้เรียบร้อย
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
14.2 สรุปข้อมูลแสดงความจำนงลาศึกษาต่อของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24.3 การจัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับนักเรียนทุน ปีงบประมาณ2565 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34.1 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับต้น และหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
xlsx

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

: :

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สถานการณ์งาน Claim ไตรมาส 1

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf