ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1เชิญร่วมทำบุญ
14 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 08.30 น. เชิญร่วมทำบุญ เปลี่ยนของของขวัญปีใหม่เป็นของใช้จำเป็นสำหรับผู้ด้อยโอกาส
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลักแพง และ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ซึ่งของใช้ที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการ ได้แก่
- แพมเพริส์ผู้ใหญ่
- แผ่นซึมซับรองนอน
- เครื่องปรุงอาหาร
- เครื่องครัว
- ของใช้จำเป็น เช่นสบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ
เอกสารประกอบ
png

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2564-2565

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือนธันวาคม2564
รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือนธันวาคม2564
Risk Score 0 จำนวน 25 แห่ง
Risk Score 1 จำนวน 1 แห่ง
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การดำเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก และการคัดกรองกลุ่ม 4 กลุ่มโรค
ติดตามการดำเนินงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA4I และการดำเนินงานคัดกรองกลุ่ม 4 กลุ่มโรคสุขภาพจิตเด็ก
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4แนวทางการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ระหว่างรออนุบัญญัติ ประมวลกฎหมายยาเสพติด มีผลบังคับใช้
เพื่อให้สถานพยาบาลบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทุกแห่ง ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดกับกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ระหว่างรออนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด มีผลบังคับใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จึงได้จัดทำแนวทางการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติด ยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 รายละเอียด ดังนี้
1.ให้สถานบำบัดยาเสพติดทุกแห่ง (รพศ./รพท./รพช.) ทำหน้าที่เป็น “ศูนย์คัดกรอง” โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คัดกรองในวัน และเวลาราชการ ส่วนวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ให้เจ้าพนักงาน (ตำรวจ,ปกครอง) ทำหนังสือส่งตัวมาที่ศูนย์คัดกรองในวันและเวลาราชการ
2.ให้ศูนย์คัดกรอง นัดผู้บำบัดเข้าคลินิกบำบัดตามวันที่แต่ละสถานพยาบาลกำหนด (สัปดาห์ละ 1-3 วัน แล้วแต่สถานพยาบาล)
3.กระบวนการบำบัด ให้ปรับและแยกประเภทผู้บำบัด ตามแบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสาร เสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (V2) ดังนี้
3.1 ผู้ใช้ 4 ครั้ง
3.2 ผู้เสพ 9 ครั้ง
3.3 ผู้ติด 16 ครั้ง
4.ให้ศูนย์เพื่อการประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 ทำหน้าที่เป็น “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม” (เดิมตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอ)
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องแจ้งจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจ้างงบโควิด ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สรุปความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจ้างงบลุงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สรุปความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สสจ.ดำเนินการ)

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4สรุปความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 (พื้นที่ดำเนินการ)

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือน ม.ค. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565
กำหนดการตรวจราชการฯ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ (จำแนกราย รพ/สสอ.)

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การส่งหลักฐานเอกสารเพื่อยืนยันการบริการฝากครรภ์
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี แจ้งให้หน่วยงานที่มีข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์ ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตรวจสอบและยืนยันการให้บริการในรายที่มีการให้บริการ รายละเอียดตามรายการ โดยส่งหลักฐานเอกสารในรูปแบบ PDF File บน Web Application URL preaudit.nhso.go.th/ppfs ในการนี้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้บริหาร แจ่งให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและส่งเอกสารข้อมูลการฝากครรภ์เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 หากพ้นกำหนด สปสช. จะถือว่าหน่วยบริการไม่มีความประสงค์จะแสดงหลักฐานยืนยันการให้บริการฝากครรภ์ดังกล่าว
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
91. สถานการณ์โรค COVID-19
COVID-19
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10ส่วนที่1 สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11ส่วนที่2 ขอแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) หน่วยงานภาครัฐของจังหวัดอุบลราชธานี รอบไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และตัวอย่างการกระทำผิดวินัย จากกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สป.

เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12สปสช.เรียกคืนชุดตรวจ ATK self test สำหรับประชาชน จากหน่วยบริการ
สปสช.จะสำรวจผลการดำเนินงาน การกระจายชุดตรวจATK self test สำหรับประชาชน จากหน่วยบริการต่างๆ และจะเรียกคืน หากพบว่า มีผลการดำเนินงาน น้อยกว่า ร้อยละ 60 เพื่อนำมาจัดสรรใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี พบโรงพยาบาล ที่ผลการดำเนินการฯ น้อยกว่า 60% ทั้งสิ้น 16 โรงพยาบาล (ตามเอกสารแนบ ) และขอให้กลุ่มงานประกัน หรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการ ลงข้อมูลยืนยันการใช้ ATK ในกลุ่มเสี่ยงหรือประชาชนที่ได้รับการตรวจ ATK self test ไปแล้วให้ได้ผลงานมากว่า 60%
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13การรายงานบริหารเวชภัณฑ์ ใน coward และการรายงาน ATK
สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ทุก โรงพยาบาลปรับปรุงรายงานบริหารเวชภัณฑ์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในรายงาน coward เพื่อกระทรวงใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาเวชภัณฑ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทุกโรงพยาบาล ปรับปรุงรายงานเวชภัณฑ์ ใน coword ทุกวัน พฤหัสบดี และให้รายงานยอดคงคลัง และปริมาณการใช้ ต่อเดือนของ ATK ทุกสัปดาห์ ผ่าน link https://forms.gle/Ak22tSLjU3osgtVG9

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14การรับเวชภัณฑ์ สนับสนุน
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดสรร เวชภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด และอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับ HI และ CI
ขอให้ทุกโรงพยาบาลมารับภายในสัปดาห์นี้ โดยให้ประสานล่วงหน้าที่เภสัชวิรัตน์ กลุ่มงาน คบส.
หาก ไม่ติดต่อรับในสัปดาห์นี้ ภายใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 จะขอยกเลิกการจัดสรร ในรอบนี้ และนำไปรวมจัดสรรในครั้งถัดไป

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15ข้อมูลผู้ป่วยในเดือนธันวาคม 2564
1 รายงานสรุปจำนวนผู้่ป่วยใน SumAdj RW เงินชดเชย
2 CMI เดือนธันวาคม 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16สรุปการส่งข้อมูลผู้ป่วยใน(IP)ทันเวลา
สรุปส่งข้อมูลผู้ป่วยใน(IP)ทันเวลา ปีงบประมาณ 2565(ตค 64 - ธค 64) จำแนกรายหน่วยบริการ
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (Public Sector Excellence Award : PSEA)
สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีความมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
จนประสบผลสำเร็จ มีความเป็นเลิศ โดยกำหนดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์
จึงขอเชิญชวนหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เป็นตัวอย่างที่ดี ได้ส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
และสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18งาน พอ.สว.
งาน พอ.สว.
1.1 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข ฯ สำหรับอาสาสมัคร พอ.สว. และ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการวัคซีน ซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้สำรวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการลงทะเบียนขอรับพระราชทานเข็มอาสาสมัคร ฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งส่งมอบเข็มพระราชทานดังกล่าว ให้กำผู้บริหารระดับอำเภอ (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ: จำนวนผู้ได้รับพระราชทานเข็มแยกรายอำเภอ)

1.2 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านปากห้วยม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกุศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
***เน้นย้ำการจัดกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน Covid – 19 อย่างเคร่งครัด***

เอกสารประกอบ
png

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19พิจารณาเงินไม่ทำเวชฯ
มีผู้ขอรับ 5 ราย ขอยกเลิก 8 ราย
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20รายงานการวางแผนความก้าวหน้า จ.18 ให้ตรงกับปฏิบัติงานจริง

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21แจ้งบุคลากรสาธารณสุขประเมินความสุข บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
เรียน บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ขอความร่วมมือในการประเมินความสุข บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ Happy MOPH (https://happy.moph.go.th/register) โดยมีขั้นตอนคือ 1. ลงทะเบียนในระบบ บันทึก password เก็บไว้ใช้ในการเข้าสู่ระบบ 2. เข้าสู่ระบบ โดยใช้ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ password ที่บันทึกไว้ เข้าสู่ขั้นตอนการประเมิน
หนังสือแจ้งการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LRNPs7egF_Fv71PuHA8VfRKOVLgQ__bB

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22ผลการดำเนินงาน TSC+และCFS จ.อุบลราชธานี
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน COVID Free Setting 12 ประเภทหลัก
เอกสารประกอบ
pptx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23สรุปข้อมูลหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565
ข้อมูลหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pptx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24การตรวจ mammogram (โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่)
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์?เคลื่อนที่ (mammogram).โดยมูลนิธิกาญจนาบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข แจ้งดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-18มีนาคม 2565
กำหนดแผนการดำเนินงานดังนี้
วันที่ 3-4 มีนาคม 65 ดำเนินงานในพื้นที่โซน1
วันที่ 7-9 มีนาคม 65 ดำเนินงานในพื้นที่ โซน 2
วันที่ 10-15 มีนาคม 65 ดำเนินงานในพื้นที่โซน 3
วันที่ 16-18 มีนาคม 65 ดำเนินงานในพื้นที่โซน 4
สถานที่ และอำเภอจุดจอดรถ จะประสานพื้นที่ในการดำเนินงานอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 8

: : เรื่องอื่นๆ