คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
11.1 ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม 2565
1.วันที่ 17 มกราคม 2565
-เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น3 สำนักงานเขตสุขภาพที่10
-เวลา 10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการเขตสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต11 จังหวัดอุบลราชธานี
2.วันที่ 21 มกราคม 2565
-เวลา 09.00 น. ประธานการประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการฯ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม2 ชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3.วันที่ 26 มกราคม 2565
-เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลากลาง ชั้น 2

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (กกบ.) ครั้งที่ 8/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
1.อุปกรณ์ตัวกระจายสัญญาณ WIFI
2.Note book จำนวน 1 เครื่อง
3.ป้ายพลาสติกตั้งโต๊ะ จำนวน 60 อัน
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การสุ่มตรวจ ATK บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3มาตรการ Covid Free Setting ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4เสนอแผนปรับปรุง สสจ.อบ.เพิ่มเติม
***เตรียมขอให้งบเหลือจ่ายปรับปรุงผิวถนนจราจร รอบ สสจ.อบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5ติดตามการส่งคืนเงินยืมล่าช้า เกิน 30 วัน

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6ประเด็นที่ต้องพัฒนานโยบายเขตสุขภาพที่ 10 ที่อุบลยังมีโอกาสพัฒนา ให้แต่ละกลุ่มงานนำเสนอ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7ความคืบหน้าในการเปิดให้บริการร้านค้าสวัสดิการ สสจ.อบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8พิจารณาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ บรรจุเลขว่าง และการย้ายเข้า (บค./คร.)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การปรับเลขตำแหน่งของ หัวหน้าอลิษา สุพรรณ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10แนวทางการจัดสรรเข็มอาสาสมัครที่ได้รับพระราชทานจากองค์ประธานกิตติมศักดิ์ พอ.สว.

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11การขอยกฐานะสถานบริการเป็นสถานีอนามัย
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปากลา อ.โขงเจียม ขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปากลา
และขอยกฐานะสถานบริการเป็นสถานีอนามัยบ้านปากลา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12พิจารณาลงโทษทางวินัย

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1วาระประชุมประจำเดือน ม.ค. 2565 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2แนวทางการจัดสรรเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข ฯ สำหรับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม (Sinopharm)
แนวทางการจัดสรรเข็มอาสาสมัครฯ พระราชทาน
1. จ.อุบลราชธานี ได้รับพระราชทานเข็มอาสาสมัคร ฯ จำนวน 2,000 ชิ้น (สามารถขอเพิ่มเติมได้)
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ทำ Google drive สำรวจโดยการกรอกข้อมูลรายบุคคล มีผู้ตอบขอรับพระราชทานเข็ม จำนวน 1,398 คน
3. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ลงทะเบียน เพิ่มรายชื่อผู้บริหาร จำนวน 125 คน ได้แก่ ผู้ว่าฯ, รองผู้ว่าฯ นพ.สสจ.,รอง นพ.สสจ., หน.กลุ่มงาน สสจ., และผู้บริหารระดับอำเภอ /นายอำเภอ, ผอ.รพ.,สสอ.ผช.สสอ และ จนท.สสจ.ทุกคน จำนวน 200 คน
4. รายชื่อทั้งหมด ตัดความซ้ำซ้อน รวมจำนวน 1,651 คน
**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**
1. มีบางหน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลลงทะเบียน เช่น สสอ.เมืองอุบลราชธานี
2. รูปแบบการจัดสรรเข็มพระราชทาน
ตามไฟล์รายชื่อแนบ
เอกสารประกอบ
png

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3องค์ประธานมูลนิธิ พอ.สว.พระราชทาน ส.ค.ส. สำหรับอาสาสมัคร พอ.สว.
องค์ประธานมูลนิธิ พอ.สว.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. สำหรับอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4,000 ฉบับ โดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ร่างการจัดสรร ดังนี้
1. จัดสรรให้อาสาสมัคร พอ.สว. ตามหน่วยงานในสังกัด เช่น สสจ.อุบลฯ, โรงพยาบาล และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
2. จัดสรรให้อาสาสมัคร พอ.สว. ตามหน่วยงานนอกสังกัด เช่น เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลฯ, อบจ.อุบลฯ , พมจ.อุบลฯ, ตชด.22
3. หัวหน้าส่วนราชการ ที่เป็นอาสาสมัคร พอ.สว. พอ.สว.
โดยมีจำนวนจัดสรรให้อาสาสมัคร พอ.สว. ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ในหน่วยงาน รวมจำนวน 3,498 คน รายละเอียดการจัดสรรตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4พิจารณาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ บรรจุเลขว่าง และการย้ายเข้า (บค./คร.)

เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5มาตรการปลอดภัยในองค์กร (COVID Free Setting ) และนโยบบายลดคัดแยกขยะในสำนักงาน

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ