ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: : พิธีประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2564-2565

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลัง

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันธ์และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สรุปความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจ้างงบโควิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4สรุปความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สสจ.ดำเนินการ)

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พื้นที่ดำเนินการ)

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2564 งานการเงินและบัญชี

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565
กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565
แนวทางการตรวจราชการ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565
แผนตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ 2565
เอกสารประกอบ
jpg

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565
เอกสารเล่มตรวจราชการฯ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2565
แผนการนิเทศงานสาธารรสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2565
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2565
กำหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2565
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2565
สไลด์กลางในการนำเสนอนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2565
เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15การจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 41
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๑ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดทั้งเป็นแบบอย่างการสร้างสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายและกีฬา

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
161. สถานการณ์โรค COVID-19
COVID-19
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบไตรมาสที่ ๑
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สธ. แจ้งให้ทุกหน่วยงาน ทราบว่า ระบบ mitas จะปิดให้แนบเอกสาร รอบไตรมาสที่ ๑ .ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามแนบ)
เอกสารประกอบ
jpg

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สรุป ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19สรุปคลิปข่าวปลาในถังนำ้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ แนวทางการดำเนินการ
กรณีข่าวในสื่อออนไลน์ พบคลิปพบปลามีชีวิตในถังน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ขนาด 20 ลิตร ในพื้นที่ หมู่ 8 ต.ท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากการตรวจสอบ ไม่สามารถสรุปได้ถึงสาเหตุของปลาในถังน้ำดื่มได้ และพบว่า ผลิตภัณฑ์ฯผลิตโดยกองทุนหมู่บ้านท่าลาด หมู่ 8 ในโครงการประชารัฐ น้ำดื่ม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้บริการจำหน่ายนำดื่มในชุมชน ที่ไม่ได้รับอนุญาตผลิตอาหาร มีความผิดใน มาตรา 6 (10) บทกำหนดโทษตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สามหมื่นบาท กรณีนี้โดยดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับกองทุนฯ (นิติบุคคล)และผู้ดำเนินกิจการ รายละ 15,๐๐๐ บาท รวมเป็น 30,000 บาท
แนวทางการดำเนินการ
1. ผู้ว่าฯออกคำสั่งเป็นหนังสือให้กองทุนหมู่บ้านท่าลาด งดผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้ถูกสุขลักษณะหรือให้ปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 ในการตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านที่ดำเนินโครงการประชารัฐน้ำดื่ม ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20การกระจาย ATK home use ที่ได้รับสนับสนุน จาก สปสช. และผลงานในระบบ และ แจ้ง รพ. ที่เข้าร่วม แจ้งผล ATK ใน หมอพร้อม station
>>วันที่ 22 ธค 64 เลขาธิการ สปสช.ได้ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ โครงการแก้ไขปัญหาโควิด สนับสนุน Atk สถานที่ศึกษา และตรวจATK เชิงรุกในพื้นที่ ฯ สภาผู้แทนราษฎรในประเด็นการกระจาย ATK ของจังหวัดอุบลฯ ซึ่ง สปสช.สปสช. ได้ชี้แจงว่า จังหวัดอุบลให้บริการ ATKทั้งตั้งรับและเชิงรุกรวม รร.ในเขตพื้นที่บริการที่เข้ากลุ่มเสี่ยง ดำเนินการไปประมาณ 92% แล้ว แต่ยังไม่บันทึกเข้าระบบ ในส่วนของ รร.ที่ขอสนับสนุนชุดตรวจ ในพื้นที่หากชุดตรวจมีจำกัด ไม่เพียงพอที่จะให้ รร ทั้งหมดในพื้นได้ แนะนำให้พื้นที่แจ้ง รร. ขอสนุนชุดตรวจจากกองทุนตำบลในเขตพื้นที่ได้
ขอให้ทุก รพ. ลงทะเบียนการใช้ ATK ที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานจริง
>>รพ. ที่เข้าร่วม แจ้งผล ATK ใน หมอพร้อม station ในจังหวัดอุบลฯ ในสังกัด มีจำนวน 5 รพ. ได้แก่ รพ. 50 พรรษา รพ.วารินชำราบ , รพ.พิบูลมังสาหาร , รพ. สิรินธร และ รพ.เขมราฐ
ขอความร่วมมือให้ทุก รพ. แจ้งความจำนง เพื่อแจ้งการรายงานผลตรวจ ATK ทุกแบบ ในระบบหมอพร้อม โดยยื่นเอกสารผ่านระบบ ซึ่งทำหนังสือเวียนแจ้งในระบบ ตั้งแต่ พย. 64


เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21การส่งรายงานแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2565 ผ่านทางระบบรายงานบริหารเวชภัณฑ์ กบรส.
ขอให้ รพศ รพท รพช ทุกแห่งจัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อยา ปีประมาณ 2565 ผ่านทางระบบรายงานบริหารเวชภัณฑ์ กบรส.
http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8857
ภายในวันที่ 15 ธค 64 ที่ผ่านมา ขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค. 64) มี รพ ที่จัดส่งแผนการจัดซื้อยามาแล้ว ร้อยละ 43 ขอความร่วมมือ กรุณาจัดส่งมาภายในวันที่ 30 ธค 64

โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่ up load -ในระบบรายงาน จำนวน 12 แห่ง


เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22ข้อมูล IP ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23ข้อพึงระวังความเสียหายตามมาตรา 41

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24ประชุมเรื่องการจัดระบบกำกับติดตามการ Authentication ของหน่วยบริการในปีงบประมาณ 2565
การจัดระบบกำกับติดตามการ Authentication ของหน่วยบริการในปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้หน่วยบริการทุกแห่งมีความเข้าใจและสามารถดำเนินการ Authentication ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยและการให้บริการทั้งทางด้านการคัดกรอง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษา ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยเริ่มทดสอบระบบตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยผ่านลิงก์ Join Cisco Webex Meeting https://web.ciscospark.com/meet/677a9790-92b7-11eb-8a38-c41e2e800040

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25ติดตามการใช้งบประมาณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ติดตามแผนการใช้งบประมาณจาก สสส. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน
ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
หลังจากการปรับเกลี่ยงบประมาณ (เพิ่มเติม) ให้อำเภอละ 10,920 บาท
งบประมาณจะสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26การประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับเขต/ภาค
กำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565
ในระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ( อสมฬ Onsite ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี)
พิธีเปิด ในวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านระบบออนไลน์)
และเริ่มการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต และภาค ปี 2564 จำนวน 12 สาขา วันที่ 5 - 7 มกราคม 2565
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2565 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 บ้านดอนส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28พิจารณาเงินไม่ทำเวชฯ
มีผู้ขอรับ 6 ราย ขอยกเลิก 5 ราย
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CBL

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30รายงานความก้าวหน้า การวางแผนย้าย จ.18 ให้ตรงกับปฏิบัติงานจริง

เอกสารประกอบ
ppt

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน COVID Free Setting 12 ประเภทหลัก

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
32แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ตามมติคณะกรรมการนโนบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 (ครั้งที่3/2564)
หัวข้อหลักในการรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”
คำขวัญในการรณรงค์ เทศกาลปีใหม่ 2565 : 3 ม.”สวมหมวก ใส่แมส ไม่เมา” รายละเอียดการดำเนินงานตามมาตรการ แสดงในเอกสารที่ส่งมาด้วย
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33Update พรบ ยาเสพติด
รายละเอียด แนวทางการบำบัด ตามแผนภาพ
เอกสารประกอบ
png

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
​1.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid) รุ่นที่ ๒ โดย รพ.สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต อบรมระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาอบรม 4 เดือน ฟรี ค่าลงทะเบียน
สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรม เบิกจากงบประมาณต้นสังกัด (สถานที่ฝึกอบรม กรมยังไม่ได้กำหนด) ทั้งนี้ สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ มกราคม 256๕
หน่วยงานที่แจ้งส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ โรงพยาบาลตาลสุม รพ.สต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น

​2โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ระยะเวลาอบรม 4 เดือน สำหรับ ค่าลงทะเบียนคนละ ๑๗,๕๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรม เบิกจากงบประมาณต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม 256๕

ข้อพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม
​อบรมทดแทนคนเกษียณอายุราชการ / เพิ่มบุคลากรเฉพาะทางให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับอำเภอ / ตำบล

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
35ขอเชิญแพทย์ผู้รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เข้ารับการอบรม
ขอเชิญแพทย์ผู้รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวผู้สนใจ ในหน่วยงานของท่าน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบการดูแลรักษาผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโดยโรงพยาบาลขอนแก่นจิตเวชราชนครินทร์ ส่งแบบตอบรับการอบรมฯ ไปยังกลุ่มงาน NCDสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖๔

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
36การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อความรุนแรง (SMI-V) ปีงบประมาณ 2565
ขอให้หน่วยงานติดตามเยี่ยมผู้ป่วย SMI-V และบันทึกผลการติดตามเยี่ยมในระบบโปรแกรมศูนย์ติดตามผู้ป่วยโรคจิตเวชเรื้อรังชุมชน รพ.จิตเวชนครราชสีมา ให้ครบถ้วนย ถูกต้อง ทุกเดือน โดยเริ่มบันทึกผลการติดตามเยี่ยมในเดือนมกราคม 2565 และ สปสช.จะโอนเงินกองทุนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน (สปสช.) ให้หน่วยบริการเพียงงวดเดียว จำนวน 5,000 บาท / case รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
37สถานการณ์การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายไตรมาศที่ ๑ ปี ๒๕๖๕
รายงานสถานการณ์การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายไตรมาศที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ (≤ 8 อัตราต่อแสนประชากร)
มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ใน ๙ อำเภอ รวมจำนวน ๑๔ คน คิดเป็น ๐.๗๕ อัตราต่อแสนประชากร รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อกองทุนดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม อำเภอโขงเจียม