การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน (CHRO) จังหวัดอุบลราชธานี

7/2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

: :

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

: :

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การย้ายภายในจังหวัด รอบ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
มีผู้ยื่นความประสงค์ขอย้าย จำนวน 28 ราย ดังนี้
ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 5 ราย
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 5 ราย
ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 12 ราย
ตำแหน่ง จพ.เภสัชกร จำนวน 6 ราย
เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การย้ายข้ามจังหวัด online รอบแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
การย้ายออกข้ามจังหวัด online
มีมติกวป. อนุมัติให้ย้าย จำนวน 7 ราย ดังนี้
ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 1 ราย
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 6 ราย
การย้ายเข้าข้ามจังหวัด online มีผู้ประสงค์ขอย้าย ดังนี้
ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 7 ราย
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 3 ราย
ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 7 ราย
เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การขอย้ายข้าราชการเพื่อให้ระบบ HROPS มีคำสั่งปฏิบัติราชการตรงกับการปฏิบัติงานจริง
สืบเนื่องจากการประชุมบริหารกำลังคน (CHRO) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564
ในระเบียบวาระการประชุม ที่ 4 เรื่องที่ให้ที่ประชุมพิจารณา การขอย้ายข้าราชการเพื่อให้ระบบ HROPS มีคำสั่งปฏิบัติราชการตรงกับการปฏิบัติงานจริง มีผู้ยื่นใบขอย้าย จำนวน 352 ราย โดยมติที่ประชุมให้ตรวจสอบและทบทวนผลกระทบ ค้นหาคำสั่งย้าย และ คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ ปี 2556-2564 เพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบ HROPS เหลือจำนวนผู้ยื่นใบขอย้ายที่หน่วยงานในระบบ HROPS ไม่ตรงกับสถานที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 219 ราย ดังนี้
-นายแพทย์ 9 ราย
-ทันตแพทย์ 2 ราย
-เภสัชกร 2 ราย
-พยาบาลวิชาชีพ 100 ราย
-นักวิชาการสาธารณสุข 46 ราย
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข 28 ราย
-แพทย์แผนไทย 2 ราย
-นักเทคนิคการแพทย์ 1 ราย
-นักกายภาพบำบัด 1 ราย
-เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 6 ราย
-เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 ราย
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ราย
-เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 18 ราย
-เจ้าพนักงานธุรการ 1 ราย
และยื่นใบขอย้าย เพิ่มเติม จำนวน 17 ราย
-นายแพทย์ 4 ราย
-นักเทคนิคการแพทย์ 1 ราย
-เภสัชกร 1 ราย
-พยาบาลวิชาชีพ 11 ราย
รวมเป็น 236 ราย ขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เพื่อจัดทำคำสั่งปฏิบัติราชการเอกสารประกอบ
xlsx

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1แจ้งผู้ที่มีรายชื่อย้ายสับเปลี่ยน จ.18 ให้ตรงกับปฏิบัติงานจริง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เขียนใบย้ายส่ง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน วันที่ 17 ธ.ค.2564

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CBL

เอกสารประกอบ
pdf