คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ภารกิจ นพ.สสจ.อบ
- วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม และ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้ทีม CFCT ณ ห้องประชุมศรีวนาลัย ชั้น 3 อาชีวศึกษา เวลา 15.00 น.
- วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 เชิญเป็นวิทยากรสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2564 (บรรยาย พลังชุมชนมหัศจรรย์ 1000 วัน ที่เมืองอุบลราชธานี) ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนชั่นเซ็นต์เตอร์ หนองคาย ต.มีชัย
อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 10.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม (เฉพาะกิจ)

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
11.สรุปแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สรุปรายละเอียดงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
xlsx

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1วาระประชุมประจำเดือน ธ.ค. 2564 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

เอกสารประกอบ
pptx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ร่างแผนการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1/2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ร่างกำหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การจัดทำแผนคำของบกลาง โควิด-19 ปีงบประมาณ 2565
ให้จัดทำแผนคำของบประมาณ เกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยจัดส่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯภายใน 13 ธันวาคม 2564 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากปี 2565

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7การประกวด จังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
กำหนดจัดการประกวด จังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม ๒๕64 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีชมรมที่ผ่านการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประกวด ระดับประเทศ ประจำปี 2564 จำนวน 6 ประเภท 9 ชมรม
ประเด็นปรึกษา
ซึ่งได้รับแจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานจะต้องมีผลตรวจ PCR และตรวจ ATK ทุกวัน (ผู้ร่วมงานจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 270 คน)

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานความก้าวหน้า การวางแผนย้าย จ.18 ให้ตรงกับปฏิบัติงานจริง

เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
แนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pptx