ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สถานการณ์การเงินการคลัง

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1วาระประชุมประจำเดือน พ.ย. 2564 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

เอกสารประกอบ
pptx

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21. สถานการณ์โรค COVID-19
COVID-19
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ส่วนที่1 สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pptx

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ส่วนที่ ๒ งานธรรมาภิบาล (ไอทีเอ)
งานธรรมาภิบาล ได้มีหนังสือแจ้งเวียนมาตราการป้องกันการทุจริตตามแนวทางของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สธ.จำนวน ๑ ฉบับ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการประเมินงานไอทีเอ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมระบบรายงาน ผล ATK ใน Mohpromt Station
สำนักงานปลัดกระทรวงฯได้พัฒนาระบบMohpromt Station ในการรายงานผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ขอเชิญชวนหน่วยบริการ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน คลินิก ร้านยา เข้าร่วมระบบMohpromt Station ทั้งนี้สามารถ down load เอกสารได้ที่เว๊บไซด์หมอพร้อม https://mohpromt station.go.th/mpc/mohpromtstation/ ปัจจุบัน มีโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ยืนแสดงความจำนง 4 แห่ง รพ. พิบูล ,รพ.ม่วงฯ, รพ. สิรินธร และ รพ.สต. ตบหู ทั้ง 4 แห่ง รอส่งเอกสารเพิ่มเติม
หลักฐานต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่น
2. แบบแสดงเจตจำนงเข้าร่วมMohpromt Station สำหรับโรงพยาบาล พร้อมลงนามโดยผู้ยื่นคำขอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3.ใบประกอบวิชาชีพผู้ยื่นคำขอ
เอกสาร ให้บันทึก เป็น PDF. ก่อน upload เอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ที่ 2 ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และประเภทที่ 5 ให้ดำเนินการภายใน ธันวาคม 2564
ขอให้ทุก รพ . เร่งส่งเอกสาร เพื่อต่ออายุใบอนุญาต ภายใน เดือน ธันวาคมนี้ หากต่ออายุไม่ทัน จะมีผลต่อการจัดซื้อ/จัดหายาไม่ได้ และ กม.ไม่รองรับ การจำหน่าย และการครอบครอง เวชภัณฑ์ดังกล่าว
มีโรงพยาบาลที่ยื่นเอกสารต่ออายุ เกี่ยวกับ วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ที่ 2 ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 จำนวน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.สรรพสิทธิ์ฯ / รพร. เดชฯ / รพ. วารินฯ /รพ. เขมราฐ
ส่วน การต่ออายุ ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 จะยื่นผ่านระบบ on line ใน โปรแกรมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถขอปรึกษา จนท.กลุ่มงาน คบส. ได้
ขณะนี้ ยังไม่มีโรงพยาบาลที่ยืนต่ออายุ

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ไร้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพหน่วยบริการ(Total Performance Score)

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9ข้อมูล IP ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ติดตามแผน (Grantt Chart) การใช้งบประมาณจาก สสส. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน
ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
หลังจากการปรับเกลี่ยงบประมาณเพิ่มเติมให้อำเภอละ 10,920 บาท
(ส่งมาแล้ว อ.ม่วงสามสิบ, สำโรง, เมือง, น้ำขุน, บุณฑริก)

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU&NPCU
ติดตามการส่งแบบประเมินเพื่อขอรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับการบริการระดับปฐมภูมิ
ที่มีแพทย์ประจำครอบครัว (PCU&NPCU) ปีงบประมาณ 2565
(กำหนดส่งภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม ฯ
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12ภารกิจการรับเสด็จฯ
ขอมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ในการเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
และเสด็จฯ ไปทรงเปิด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร
ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
(รายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม ฯ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
ตามที่กรมสุขภาพจิต กองบริหารระบบบริการสุขภาพ รับรองความถูกต้องของรายชื่อโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 1 ทุกด้าน
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2565
การย้ายข้ามจังหวัด online รอบคำสั่ง (สป.สธ.)
หน่วยงานต้นทางให้ความเห็น ภายในวันที่ 30 พ.ย. 64
คำสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการ มีผลวันที่ 1 มิ.ย. 65
ผู้มียื่นขอย้ายออก ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 7 ราย
ผู้มียื่นขอย้ายเข้า ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 2 ราย
ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 ราย
เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16พิจารณาเงินไม่ทำเวชฯ ปีงบประมาณ 2565
มีผู้ขอรับ 8 ราย ขอยกเลิก 2 ราย
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17การจัดสรรพีืนที่ปฏิบัติงานแพทย์ใช้ทุน
การจัดสรรพ้ืนท่ีปฏิบัติงานแพทย์ใช้ทุน เพ่ิมพูนทักษะ ปีที่ 1 และปีที่ 2 และแพทย์ที่ลาออกจากการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ