ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2564-2565
การดำเนินงานค่าเสื่อม ปี 2564
การพิจารณาอนุมัติงบค่าเสื่อมปี 2565
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างงบลงทุน และงบโควิด 2564
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างงบลงทุน และงบโควิด 2565
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3วาระประชุมประจำเดือน ต.ค. 2564 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

เอกสารประกอบ
pptx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4แผนปฏิบัติการเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565
ขอความร่วมมือทุกเครือข่าย
1.นำส่งแผนปฏิบัติการเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 ภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
2.ขอให้ทุกเครือข่ายทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ คปสอ. ตามโครงสร้าง และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายระดับอำเภอ (Cup Board)
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5กรมธรรม์ประกันชีวิต COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรกรมธรรม์ประกันชิวิต กรณีการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต ด้วยสาเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
-กรณีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท/คน
ระยะเวลาจ่ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
-กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท/คน หรือกรณีเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตด้วยโรค
ดังกล่าว หรืออยู่ในภาวะโคม่าจนเสียชีวิต เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท/คน ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต หรือแพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต หรือแพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือผู้รับประโยชน์ ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต ค่าสินไหมทดแทนจะจ่ายไปยังผู้รับประโยชน์ที่ระบุ ทายาทโดยธรรม หรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก
***ในการนี้ ขอให้ทุกอำเภอ ที่มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ็บป่วย+เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามรายชื่อที่จัดส่งให้กระทรวง) เร่งรัดดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขอรับค่าทดแทนสินไหม ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจังหวัดจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งกระทรวงต่อไป

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ตลอดจนติดตามและประเมินผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
71. สถานการณ์โรค COVID-19 และไข้เลือดออก
COVID-Dengue
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8ส่วนที่1 สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขอรายงานสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
(ตามเอกสารแนบ)
เอกสารประกอบ
pptx

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การต่ออายุใบอนุญาตฯ ปี 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10ผลการเบิกจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผลการเบิกจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รายงวด)
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11ข้อมูลผู้ป่วยใน (IP) และ CMI

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์บริหารกองทุน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์บริหารกองทุนของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต10 อุบลราชธานี โดยบุคลากร สสจ.อุบลฯ ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ในวัน และ เวลาดังกล่าว ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13ประชาสัมพันธ์การเข้าถึง Dashboard ที่เกี่ยวกับ covid-19 ของ สปสช.
ประชาสัมพันธ์การเข้าถึง Dashboard ที่เกี่ยวกับ covid-19 ของ สปสช.
สืบเนื่องจากมติในการประชุม PAU ทางกลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผลได้นำเสนอและมีข้อเสนอแนะและมีมติในการเผยแพร่ Dashboard ที่เกี่ยวกับ covid-19 ของ สปสช. โดยแบ่งการเข้าถึงและวิธีการดังนี้

1. คนในสปสช. ใช้ link นี้ -->https://nhso.page.link/cov19dashboard
2. คนนอกสปสช. ใช้ link นี้ https://nhso.page.link/cov1988
3. สื่อมวลชน คนทั่วไป ใช้ link นี้ https://nhso.page.link/atkdist

กรณี 1 และ 2 จะต้องขอ authorized ด้วย gmail โดยขอผ่าน google form
https://forms.gle/r15eJpmfjmYDvhkn7
พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ตามที่ สสส.ได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563 - 2564
โดยขยายเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณจากวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นภายในวันที่ 31 มี.ค.65 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
และเกิดประโยชน์กับประชาชน สสจ.อุบลฯ จึงได้ขออนุมัติปรับกิจกรรมการดำเนินงานในส่วนงบระดับจังหวัด กิจกรรม “มหกรรม พชอ.ระดับโซน”
เป็นการจัดสรรงบประมาณให้กับทุกอำเภอเพื่อไปดำเนินงานรณรงค์การให้วัคซีนแก่ประชาชน และธรรมนูญ
โควิด อำเภอละ 10,920 บาท ซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดการปรับงบประมาณ และกิจกรรมที่จะดำเนินการไปแล้ว
ผ่านระบบออนไลน์ (Web Ex Conference) ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 บ้านคำบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16พิจารณาเงินไม่ทำเวชฯ
มีผู้ขอรับ จำนวน 6 ราย ขอยกเลิก จำนวน 5 ราย
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17สรุปผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล
1.ให้สำรวจแพทย์ทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุน และที่มาเพิ่มพูนทักษะทางส่วนราชการ ซึ่งได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) และตรวจเลือกเดือน เมษายน 2565
2. ส่งเอกสารพร้อมหลักฐาน ให้ สสจ.อุบล ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เอกสารประกอบ
pdf

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19การสำรวจ รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564
การดำเนินงานสำรวจ รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564
เอกสารประกอบ
xls

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ