การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน (CHRO) จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-12.00น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องก่อนวาระการประชุม

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จะจัดสรรเงิน 0.1 % คืน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะแจ้งการจัดสรรเงินคืนให้หน่วยงานอีกครั้ง ให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลเพื่อขอเลื่อนเงินเดือนเพิ่ม ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตค64 เรียบร้อยแล้ว ลูกจ้างประจำจะได้รับเงินเดือนใหม่ สิ้นเดือน ตค 64

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 45487/2564 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.1 นายทนง คำศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบุณฑริก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไปรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.2 นายอิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพย์) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไปรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบุณฑริก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 45658/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
แต่งตั้งให้ นายพิทักษ์ ทองทวน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไปรักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 75859 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 45657/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564
แต่งตั้ง นางลักษณะวดี สุพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญการ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไปรักษาในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 313/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ได้มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
4.1 นายปรีชา ทองมูล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
4.2 นายบดินทร์ บุญขันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
4.3 นางพัชราภรณ์ ศิริคุณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ที่ประชุมพิจารณา รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การยื่นแสดงความจำนงเพื่อลาศึกษา หรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สรุปผลการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
บุคคลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกรณีพิเศษ ประจำปี 2563 สสจ.อุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งขอให้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1 กรณีที่จ้างไว้ตามกรอบอัตรากำลังเดิม (จ้างก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ) ให้ต่อสัญญาจ้าง คราวละ ไม่เกิน 4 ปี
2 กรณีการจ้างรายใหม่ ให้ต่อสัญญาจ้าง คราวละ ไม่เกิน 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ไปพลางก่อน เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำกรอบอัตรากำลังภาพรวมเรียบร้ิยแล้ว จะขออนุมัติกรอบอัตรากำลังให้มีการจ้างงานหรือต่อสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี เช่นเดิม
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การย้ายข้ามจังหวัด online รอบคำสั่ง (สป.สธ.) กุมภาพันธ์ 2565
ส่วนราชการต้นทาง/ปลายทาง พิจารณาให้ความเห็น ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2564 (16.30 น.)
เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ข้าราชการ ขอย้าย ภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดียวกัน

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ข้าราชการ ขอย้ายตรงตามปฏิบัติงานจริง

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4พกส. ขอย้าย

เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5ขออนุมัติจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6ข้าราชการ ขอย้ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 9 ราย (ขอทดแทน 3 ราย ขอชะลอการย้าย 1 ราย ) สรุปพิจารณาการย้าย 5 ราย
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 39 ราย (ขอทดแทน 18 ราย ย้ายสลับ 10 รายแต่ขอระงับขอย้ายสลับ 1 ราย เหลือ 8 ราย ) สรุปพิจารณาการย้าย 11 ราย
ตำแหน่ง แพทยแผนไทย จำนวน 2 ราย (ขอทดแทน 1 ราย ) สรุปพิจารณาการย้าย 1 ราย
ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 3 ราย
จพ.เภสัชกร จำนวน 7 ราย (ขอทดแทน 3 ราย ย้ายสลับ 2 ราย) สรุปพิจารณาการย้าย 2 ราย
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 15 ราย (ขอทดแทน 7 ราย ย้ายสลับ 2 ราย) สรุปพิจารณาการย้าย 6 ราย
จพ.สาธารณสุข จำนวน 3 ราย (ขอทดแทน 3 ราย)
ตำแหน่ง จพ.ทันต จำนวน 4 ราย (ขอทดแทน 3 ราย ) สรุปพิจารณาการย้าย 1 ราย
ตำแหน่ง จพ.วิทยา จำนวน 1 ราย
ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 ราย
ตำแหน่ง จพ.ธุรการ จำนวน 1 ราย (ขอทดแทน 1 ราย )
ตำแหน่ง นว.คอม จำนวน 1 ราย (ขอทดแทน 1 ราย )
ตำแหน่ง นักเทคนิค จำนวน 1 ราย (ขอทดแทน 1 ราย )
เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7ข้าราชการ ขอย้ายเพื่อให้ระบบ HROPS มีคำสั่งปฏิบัติราชการตรงกับการปฏิบัติงานจริง
ตามที่ สสจ. อบ. ได้แจ้งให้บุคลากรทุกรายตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ผ่านระบบ Non-Hrops กรณีพบว่าข้าราชการ มีสถานที่ปฏิบัติงานจริงไม่ตรงกับในระบบ Hrops หรือสถานที่ปฏิบัติงานจริงในระบบ Hrops ตรง แต่ไม่ปรากฏคำสั่งให้ข้าราชการ “ไปปฏิบัติราชการ” ที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ข้อมูลในระบบ Hrops ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบกับรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมบริหารจัดการค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ : เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จึงขอให้หน่วยงานรวบรวมและส่งใบขอย้ายมายัง สสจ.อบ.
-มีผู้ยื่นใบขอย้าย จำนวน 352 ราย
-หน่วยงานยังไม่ส่งใบขอย้าย
-บางหน่วยงานยื่นใบย้าย เฉพาะ ตำแหน่งที่เบิก พ.ต.ส เท่านั้น

ขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในหลักการ ผู้ขอย้ายต้องปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานนั้นจริง และตรวจสอบแล้วต้องไม่เกินกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน

เอกสารประกอบ
pdf