ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2563-2564
1. การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 2563
2. การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 2564
3. การจัดสรรงบประมาณและการบันทึกแผนงบค่าเสื่อม 70 % ปี 2565
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน สิงหาคม 2564
สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน สิงหาคม 2564
Risk Score 3 จำนวน 3 แห่ง
Risk Score 2 จำนวน 1 แห่ง
Risk Score 1 จำนวน 6 แห่ง
Risk Score 0 จำนวน 16 แห่ง
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนเต็ม
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลอง ระบบ GFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน กันยายน 2564 ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
3.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ โพธิ์ไทร โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ ศรีเมืองใหม่,วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม ตระการพืชผล และเดชอุดม
เดือน สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ โพธิ์ไทร,50 พรรษาฯ,ศรีเมืองใหม่ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม, ตระการพืชผล,เขมราฐ,นาเยีย,สว่างวีระวงศ์ และเดชอุดม

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (ที่เบิกจาก สนจ.สสจ.อบ.)
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 2,630,610.-บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นหกร้อยสิบบาทถ้วน) 58 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 22 กันยายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,518,124.00- บาท..(สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) 123 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,558,514 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) 83 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 ลูกข่าย) ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 53,317,415.-บาท
-โรงพยาบาลที่โอนเงินบำรุงต่างหน่วยให้ลูกข่ายครบในไตรมาสที่ 4 ได้แก่ วารินชำราบ เดชอุดม โขงเจียม เขมราฐ นาจะหลวย น้ำยืน บุณฑริก ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น ม่วงสามสิบ พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร สำโรง ดอนมดแดง สิรินธร ทุ่งศรีอุดม นาตาล นาเยีย สว่างวีระวงศ์ น้ำขุ่น และเหล่าเสือโก้ก
-ให้โรงพยาบาลที่ยังไม่โอนเงินบำรุงต่างหน่วยให้ลูกข่าย เร่งดำเนินการตามระยะเวลาต่อไป

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนสิงหาคม 2564
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 31 กรกฎาคม 2564 เปรียบเทียบกับ 31 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนสิงหาคม 2564 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ -51.07 ล้านบาท
โซน 1 50 พรรษาฯ -49.23 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล -37.68 ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย เขื่องใน น้ำขุ่น นาตาล บุณฑริก โขงเจียม โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 122.93 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 115.15 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 96.65 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 91.88 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด


เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8ผลการประเมิน Ranking รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
แบ่งกลุ่มระดับผลงานเป็น 3 ระดับ (1) ระดับดีเด่น (2)ระดับดีมาก (3)ระดับดี
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
91. สถานการณ์โรค COVID-19 และไข้เลือดออก
Covid
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10ผลการดำเนินงาน RDU
ผลการดำเนินงาน การใช้ยาสมเหตุผลในหน่วยบริการ ไตรมาส 4 ปี 2564
RDU ขั้น 1 : รพ./ สสอ ทุกแห่ง ( รพ. บุณฑริก อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้ยา ED ในระบบ)
RDU ขั้น 2 : รพ ผ่าน 7 แห่ง / สสอ 24 แห่ง
RDU ขั้น 3 : รพ. ผ่าน 5 แห่ง / สสอ. 20 แห่ง

เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11 คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ และการต่ออายุใบอนุญาต
1.เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ ทันตะแพทย์ และเภสัชกร) ที่เคยได้รับการอบรมและได้ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ส่วนใหญ่จะหมดอายุในเดือนตุลาคมนี้ ขอให้เร่งดำเนินการต่ออายุเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีระบบการต่ออายุผ่านระบบ online ใน www. ของกรมการแพทย์
2. รพ. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ได้ แก่ รพ. พิบูลมังสาหาร รพ. ตาลสุม และ รพ. ทุ่งศรีอุดม ทั้ง 3 รพ. ยังขาดประเด็น การมีผลิตภัณฑ์กัญชาบริการประชาชน โดยขอให้ประสาน มาที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทย หรือกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค


ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 ปิดงวด
ผลการจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 ปิดงวด
เอกสารประกอบ
xlsx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจ Antigen test self test ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14ข้อมูลการยืนยัน CPP
ขอความกรุณาทุกหน่วยบริการเข้าไปยืนยัน
1. ข้อมูลบุคลากร 2.ข้อมูลการจัดบริการ
ผ่านโปรแกรม http://cpp.nhso.go.th/CPP/authen/;jsessionid=694a09ecf972e46d85f9ff931dfc

โดยรายละเอียดหน่วยบริการที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล ตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
xlsx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจ Antigen test self test ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจ Antigen test self test ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารประกอบ
xlsx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17ข้อมูล CMI เดือนสิงหาคม 2564 และข้อมูลการเคลมค่าบริการโควิด19

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18พิจารณาเงินไม่ทำเวชฯ ปีงบประมาณ 2565
มีผู้ขอรับ 783 ราย
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19การดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting ของโรงพยาบาล
ตามข้อสั่งการของ IC ที่แจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส Covid 19 โดยใช้ Covid Free Setting Protocol อย่างเข้มข้นทั้ง 3 ประเด็นหลัก คือ
Covid Free Environment
Covid Free Personnel
Covid Free Customer
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pptx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21แจ้งขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (PPA) จำนวน 2 โครงการ
แจ้งขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (PPA) จำนวน 2 โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า จังหวัดอุบลราชธานี 2564
2. โครงการจัดบริการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก 6 - 15 ปี
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22การบริหารจัดการเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)
1.รายงานการบริหารจัดการเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) และอุปกรณ์ประกอบเพื่อการฝึกสอน งบแก้ไขงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปี 2564 จำนวน 159 เครื่อง
2.รายงานการตรวจเช็ค เครื่อง AED ที่ได้รับบริจาคจาคสภากาชาดไทย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 27-30 กันยายน 64
เอกสารประกอบ
pptx

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ