คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 กันยายน 2564
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ Conference เวลา 09.00 น.
- ประชุมอนุกรรมการสถานพยาบาล ณ ห้องประชุมริมน้ำ เวลา 13.30 น.
วันที่ 22-23 กันยายน 2564
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จ.มุกดาหาร
วันที่ 22 กันยายน 2564
- วิทยากรอภิปรายเรื่อง Adapt to health care new normal in post Covid-19 ระบบ Conference เวลา 13.30 น.
วันที่ 29 กันยายน 2564
-ประชุมกรมการจังหวัด 08.00 น.ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลฯ
-ประชุม กวป.ประจำเดือนกันยายน 2564 13.00 น.ห้องประชุม 1 ชั้น 3
วันที่ 30 กันยายน 2564
-ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดุบลราชธานี คนใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม (เฉพาะกิจ)

เอกสารประกอบ
doc

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
1.สรุปความคืบหน้าการบริหารตำแหน่งว่าง
2.Time line การคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.ข้อมูลตกหล่น ลูกจ้างรายคาบ รายวัน ที่ส่งให้กระทรวงฯ
4.ความคืบหน้าในการเลื่อนระดับ นว.สธ(ร้องเรียน)
5.แผนขอความร่วมมือกลุ่มงาน/อำเภอ
6.อัตรากำลังกลุ่มงานต่างๆที่ขาดแคลนและการจัดสรร พรก.เฉพาะกิจ ลงกลุ่มงานต่างๆ
7.แผนพัฒนาบุคลากร
8.การเบิกจ่ายงบประมาณ
9.การบริหารสัญญา งบปี63-64ที่ล่าช้า
10.แผนเงินบำรุงปี 2565
11.การคืนเงินยืม
12.งบลงทุนปี2565
13.ผลการตรวจสอบภายใน รพ.น้ำขุ่น

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. การบริหารสัญญา งบปี 63-64 ที่ล่าช้า

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.1งบโควิดและงบกลาง
2.2 งบลงทุน ปี 2564 และงบเปลี่ยนแปลง
2.3 งบปี 2565
เอกสารประกอบ
xlsx

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลูกหนี้เงินยืม
เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4กลุ่มงานบริหารทั่วไป
การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เสนอแผนเงินบำรุง ปี 2565 กลุ่มงานต่าง ๆ
เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เสนอแผนเงินบำรุง สนง.สสจ.อบ.
เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผลตรวจสอบภายใน รพ น้ำขุ่น ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การบริหารงาน รพ น้ำขุ่น
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8วาระประชุม กกบ 20กย64

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9วาระประชุม 1.3กกบ 20กย64

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10วาระประชุม 1.4กกบ 20กย

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11วาระ 1.7 เรื่อง พัฒนาบุคลากร

เอกสารประกอบ
pptx

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ