การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน (CHRO) จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ 2564
วันที่ 1 กันยายน 2564 กฎ ก.พ. 3 ฉบับ ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ จะมีผลบังคับใช้ คือ
(1) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564
(2) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564
(3) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
13.1 สรุปการสำรวจแผนขอรับการจัดสรรนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลฯ และ รังสีฯ (สบช. ปี 2565-2569)
สรุปการสำรวจแผนขอรับการจัดสรรนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิคเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัด สบช. ปีการศึกษา 2565-2569
(จากการประชุม อ.กพ.เขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564)

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23.2 ผลการรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33.3 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ประจำปีงบประมาณ 2564

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ผลการรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ประจำปีงบประมาณ 2564,ลาศึกษาต่อและHPI

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6โปรแกรมบริหารจัดการค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
14.1 งานเงินเดือน

“การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี”

4.1.1 การเลื่อนเงินเดือนเพิ่ม 1% (ปีงบฯ 2563 : 1 เมษายน 2563 และ 1 ตุลาคม 2563)

4.1.2 การเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2564

4.1.3 การเตรียมการรองรับการเบิกค่าตอบแทนพิเศษ (1,000/1,500)

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างประจำปี พกส. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 520 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 แจ้งแนวทางการต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างประจำปี พกส. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ต้องดำเนินการในแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ดังนี้

1. ทบทวนภารกิจว่าปัจจุบันตำแหน่งงานที่จ้างไว้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจแผนงาน หรือโครงการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ?

2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน พกส. รอบ 1 เมษายน 2564-30 กันยายน 2564 โดยใช้ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อประโยชน์ในการต่อสัญญาจ้าง

3. นำผลการประเมินการปฏิบัติงาน มาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่จะได้รับการพิจารณา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกันไม่ต่ำกว่า ระดับดี ??? ทั้งนี้ ให้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

4. การเพิ่มค่าจ้างประจำปี ณ 1 ตุลาคม 2564 ให้ พกส. ที่ได้รับการต่อสัญญาจ้างและอยู่ในเงื่อนไขการได้รับการเพิ่มค่าจ้าง ให้ดำเนินการในระบบ HROPS ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2564

เอกสารประกอบ
png

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34.3 การย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ กรณีข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์) รอบการย้าย 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ยกเว้นตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร)
แนวทางและวิธีการ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 98 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

***ปิดยื่นคำขอย้ายในระบบออนไลน์ ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.***

หน่วยงานต้นทาง/ปลายทาง ให้ความเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็น บันทึกในระบบย้ายออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.


เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
44.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน (ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.033/ว 39 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548)

สืบเนื่องจากคำสั่งเดิม คือ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2463/2552 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 บังคับใช้มาเป็นเวลานาน และไม่เป็นปัจจุบัน เห็นควรพิจารณาทบทวน
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

: :