ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

1/2563

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น.

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งนโยบายการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดกิจกรรมการตรวจสอบ 17 กิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือ ที่อบ 0032.001/578 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลองระบบ GL
2.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ

2.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ( )
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนเต็ม

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือนและควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 10 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การส่งงบทดลองระบบ GFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน มกราคม 2563 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามดัชนีทางการเงิน 7ระดับ
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ๕๐พรรษาฯ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขมราฐ โขงเจียม และสำโรง
เดือน ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ ๕๐พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม สำโรง และสว่างวีระวงศ์


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนธันวาคม
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับ 30 พฤศจิกายน 2562 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตาม
การบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนธันวาคม 2562 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ -88.15 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐พรรษาฯ -80.42 ล้านบาท
โซน 3 นาเยีย -6.52 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย บุณฑริก เขื่องใน น้ำขุ่น
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 164.27 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 135.99 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 102.53 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 62.17 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ
1. รายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 855,036.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันสามสิบหกบาทถ้วน)
2. รายงานข้อมูล ลูกหนี้เงินยืมที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาล ณ 27 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 10,428,257.- บาท (สิบล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่ง หลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc (สสอ.) ณ 26 มกราคม 2563
7.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2562 ให้ สสอ.ละ 200.000 บาท ข้อมูลการเบิกจ่าย
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 203,024.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.06
-วางฏีกา 350 มาแล้วยังไม่ดำเนินการเบิก 164,434.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.29
ตามเป้าหมาย (เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 23 หน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายคือ เขื่องใน โขงเจียม ตระการพืชผล นาตาล นาเยีย น้ำขุ่น น้ำยืน วารินชำราบ ศรีเมืองใหม่ สำโรง หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้สูงสุดเกินร้อยละ 50 คือ สิรินธร
ข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยที่ยังยังไม่เบิก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2
7.2 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11, 12) รับจัดสรร 34,780,225.-บาท
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 18,946,900.- บาท คิดเป็นร้อยละ 54.48 คงเหลือเงินจัดสรร 15,833,325.-บาท คิดเป็นร้อยละ 45.52 โดยโรงพยาบาลที่เบิกจากเงินบำรุงมี 5 แห่ง เดชอุดม เขื่องใน นาตาล นาเยีย เหล่าเสือโก้ก ให้โรงพยาบาลที่มีเงินงบประมาณคงเหลือเร่งเบิกจ่ายตามระยะเวลาต่อไป
7.3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 23 ผลร้อยละ 36.48
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 1 ร้อยละ 28 ผลร้อยละ 43.49
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 1 ร้อยละ 8 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8อื่น ๆ
8.1 ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลายื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1 ก,ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ) โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง สรุปรวมการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้จ่ายในปี พ.ศ. 2562 และรวมสรุปจำนวนเงินภาษีที่หักและนำส่งไว้ในปี พ.ศ. 2562 ให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สำนักงานตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
8.2 แจ้งผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ยื่นแบบภาษีเงินได้ ประจำปี 2562 (แบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ตามช่องทางและระยะเวลาที่สำนักงานสรรพากรกำหนด

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
103.1 สถานการณ์การเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
113.2 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
1.ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 2562
2.การบริหารแผนงบค่าเสื่อม ปี 2563
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
123.3 การดำเนินงานควบคุมวัณโรค
กำกับและติดตามประเมินผล การดำเนินงานวัณโรค จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13สรุปผลการเบิกจ่ายตรง Fee schedule
สรุปผลการจ่าย Fee schedule

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ QOF ณ 28 มกราคม 2563 

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15แนวทางการติดตั้งและใช้งานระบบ Teleconference (webEx)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ปี2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
173.4 best practice
นวัตกรรม DU Gel Pack
โดย...นายวัชรพันธ์ วงศ์คำพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18การบริหารงบลงทุน ปี 2563
สสจ.อบ.จะดำเนินการ รายการสิ่งก่อสร้างทุกรายการและ รายการครุภัณฑ์บางรายการที่ต้องซื้อรวม
รายการครุภัณฑ์ที่จังหวัดดำเนินการจัดซื้อรวมให้ มีดังนี้
1.ครุภัณฑ์ สาขาตา ของ รพ.๕๐ พรรษาฯ และ รพ.ตระการพืชผล
2.ครุภัณฑ์ ห้องผ่าตัด รพ.๕๐ พรรษาฯ/ รพ.ตระการ /รพ.พิบูล
3. ครุภัณฑ์ เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอล ในช่องปาก ( รพ.นาจะหลวย /รพ.ม่วงสามสิบ )
4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ รพ.ศรีเมืองใหม่ / รพ.สำโรง
5. ครุภัณฑ์ภายภาพ รพ.วารินฯ/ รพ.๕๐ พรรษา/รพร.เดชอุดม/ รพ.ตระการฯ
6.รายการกล้องจุลทรรศน์ รพ.สต.อำเภอละ 1 ตัว สสอ.ทุกแห่ง
7.รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ/IT
รายการครุภัณฑ์ที่เหลือนอกจากนี้ ให้ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน และรายงานความก้าวหน้าให้ สสจ.อุบลฯ ทุกวันศุกร์ ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ นว.ยุทธฯอำเภอ
(ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายการที่ 1 – 7 จัดทำบันทึกแจ้ง สสจ.อบ. ให้ดำเนินการจัดซื้อรวมที่จังหวัด )

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19ขอความร่วมมือในการกำกับ เร่งรัดดำเนินการ/การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 2563
5.2.1 การขับเคลื่อน พชอ. งวดที่ 1 สสอ.ละ 10,000 บาท
5.2.2 งบภารกิจพื้นฐาน สสอ.งวดที่ 1 สสอ.ละ 100,000 บาท

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20การเบิกจ่ายตรงสิทธิ์ อปท.
การเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท.
- วิเคราะห์และตรวจสอบการเบิกจ่ายตรง อปท.กรณี : หน่วยบริการ รพ.สต.เบิกจ่ายสูงผิดปกติ
- สรุปหน่วยบริการที่มีการส่งเบิกจ่ายตรง อปท.

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21ขอความร่วมมือทุกโรงพยาบาล จัดหาครุภัณฑ์เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
ขอความร่วมมือทุกโรงพยาบาล จัดหาครุภัณฑ์เครื่องอ่านลายนิ้วมือ เพื่อรองรับการดำเนินการระบุตัวตนคนต่างด้าว ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดแนวทางการติดตั้งและการใช้งาน ได้อบรมให้ผู้รับผิดชอบแล้ว

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22การประชุมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 10 จัดประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ในการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระ อสว. ระดับอำเภอ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๙ ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
๑. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง ๒ นิกาย
๒. เจ้าคณะอำเภอ ทั้ง ๒ นิกาย
๓. ท่านสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
๔. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพพระสงฆ์ทุกอำเภอ
รวมจำนวน ๘๐ คน

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23โครงการนมก้นบาตร
นำเสนอผลงานThe Best นมก้นบาตร อำเภอม่วงสามสิบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีการดำเนินการในพื้นที่อื่นๆต่อไป
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24สถานการโรคปอดอักเสบจาก Novel Coronavirus 2019 และแนวทางการดำเนินงาน
สถานการโรคปอดอักเสบจาก Novel Coronavirus 2019 และแนวทางการดำเนินงาน
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25แนวทางการสอบสวนโรค Novel Coronavirus 2019 ฉบับปรับปรุง 30 มค.63
แนวทางการสอบสวนโรค Novel Coronavirus 2019 ฉบับปรับปรุง 30 มค.63
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26ผลการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัด
โครงการฯ
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27ผลการรณรงค์ให้วัคซีน MR แก่เด็กอายุ 7 - 12 ปี
ผลการดำเนินงาน รายอำเภอ วัคซีน MR เด็กอายุ 7-12 ปี
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28ผลการรณรงค์ให้วัคซีน MMR แก่เด็กอายุ 1 - 7 ปี
ผลงานรายอำเภอ MMR
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 -2563
สถานการโรคไข้เลือดออก และแนวทางการป้องกันควบคุมโรค
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30ส่วนที่ ๒ ตัวอย่างกระทำผิดวินัย และแนวทางการลงโทษ
ส่วนที่ ๒ ตัวอย่างกระทำผิดวินัย และแนวทางการลงโทษ
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31เรื่องนำเสนอให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ มีจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ ๑ สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรื่องที่ ๑ สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
321. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
1.1. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประจำเดือนมกราคม 2563
1.1.1 สรพ.ประกาศรับรองการต่ออายุการรับรองคุณภาพครั้งที่ 2 โรงพยาบาลสำโรง
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
1.1.2. โรงพยาบาลเขมราฐ สรพ.จะลงเยี่ยมประเมินรับรองเฉพาะเรื่องเพิ่มเติมการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2
ในวันที่ 28 มกราคม 2563
1.1.3 โรงพยาบาลนาจะหลวย สรพ.เยี่ยมประเมินรับรองต่ออายุ ครั้งที่ 3 จากวันที่ 14-15 พย. 2562
มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมภายใน 3 เดือน ขอให้รายงานความก้าวหน้าให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทราบด้วย
1.1.4 โรงพยาบาลนาเยีย รับการเยี่ยมประเมินรับรองขั้น 3 เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 มีการบ้าน 4 ข้อ
ดำเนินการจัดส่งสรพ.แล้วเมื่อวันที่ 22 มค .2563 รอฟังประกาศผลการรับรอง
1.1.5 โรงพยาบาลน้ำขุ่น รับประเมินรับรองขั้น 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 มีการบ้าน 6 ข้อ ระยะเวลา 60 วัน
ขอให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบด้วย
1.1.6 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก จะรับประเมินรับรอง ขั้น 3 จาก สรพ.ในวันที่ 19 - 20 มี.ค. 2563
1.2. ขอเชิญบุคลากรจากทุกโรงพยาบาล จำนวน โรงพยาบาลละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคัดเลือกตัวแทนจากทีม QMR / PCT/RM /ENV ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน HA ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สสจ.อบ.ขอให้ส่งรายชื่อให้ผู้ประสานงานภายในวันที่ 31 มค.2563 เพื่อดำเนินการต่อไป
1.3. แจ้งกำหนดการกิจกรรม Quality Learning Network ที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อเตรียมรับการประเมินรับรองการต่ออายุจาก สรพ. ในวันที่ 19 กพ.2563
1.4. แจ้งประชาสัมพันธ์จาก สรพ. ปี 2563 ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21st
HA National Forum ในระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2563 ภายใต้แนวคิดหลัก “Enchancing Trust in Healthcare” เพื่อเป็นเวทีกลางสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาคีเครือข่ายของผู้คนและหน่วยงาน ที่อยากเห็นคนไทยเข้าใจกัน ไว้วางใจกัน และพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามในสังคม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ www.ha.or.th มีอัตราค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน)

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
332. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กำหนดจัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการรับส่งต่อผู้ป่วย
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายในการประชุมได้แก่
แพทย์ พยาบาล และหัวหน้าศูนย์ส่งต่อจากโรงพยาบาลทุกแห่ง (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
343. โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัด บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำในพื้นที่รับผิดชอบ เดือนละ 1 ครั้ง โดยในเดือนกุมภาพันธ์
จะดำเนินการในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1) การทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติ
2) การปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจำ
3) การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการผู้ต้องขัง
4) การจัดการอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
5) การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนับสนุนกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
354. โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 4 จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 10 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 น. หอประชุมอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทางกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ จะได้ประสานการจัดกิจกรรมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร ต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
365. งานสุขสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
5.1 ผลการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี 2563 อสม.ดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 3 สาขา ดังนี้
- สาขา สุขภาพจิตชุมชน อสม.ดีเด่น อำเภอเขมราฐ
- สาขา การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ อสม.ดีเด่น อำเภอสิรินธร
- สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญญาเอดส์ในชุมชนอสม.ดีเด่น อำเภอวารินชราบ
5.2 ผลการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลผลงาน ดังนี้
รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 2 รางวัล พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาท ดังนี้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ
รางวัลดาวรุ่ง 3 รางวัล พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท ดังนี้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิกเทิง อำเภอตาลสุม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทอย อำเภอศรีเมืองใหม่
บริษัท AIS จะทำพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
375. งานสุขสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
5.3 ด้วยกรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แจงมติยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.62 เป็นต้นไป ถือเป็นข่าวดีส่งท้ายปีโดยเฉพาะจุดยืนของกระทรวงสาธารณสุข
ที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ยืนยันชัดเจนว่า ตัดสินใจบนพื้นฐานของการรักษา ปกป้อง
เสริมสร้างสุขภาพประชาชนหากมีสิ่งอันตรายมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องปกป้อง
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนด KPI ให้ อสม. ทุกคน สำรวจการใช้สารเคมี ในเขตรับผิดชอบ
ทุกหลังคาเรือน และกรอกข้อมูลผ่าน แอฟพลิเคชั่นอสม. ออนไลน์จะสำรวจครั้งที่ 1-31 มกราคม 2563
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระประชุม)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
385. งานสุขสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
5.4. ขอเชิญ อสม.ร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ “ก้าวท้าใจ VIRTUAL RUN SEASON 1 พิชิต 60 วัน 60 กิโลเมตร”
สมัครสะสมระยะทาง 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2563 ลงทะเบียนสมัครฟรี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระประชุม)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
395. งานสุขสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
5.5. รายงานจำนวน อสม.จังหวัดอุบลราชธานี สมัครสมาชิก ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 23 มกราคม 2563
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระประชุม)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
40ผลการดำเนินงาน Fee schedule งานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (1.Fee schedule ทันตฯ.pdf)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
41ความก้าวหน้า Area Base School Setting รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ (2.กำหนดการประชุมอบรมครู ก รร.รอบรู้ฯ)
การอบรมหลักสูตร ครู ก. โรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการอบรมหลักสูตร ครู ก. โรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลักสูตร 2 วัน) วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. ผู้บริหารระดับอำเภอ
2. ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน สสอ./รพ.
(อำเภอละ 5 คน)
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 คน

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
42งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
-วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
-วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านคำสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
43พิจารณากการขอรับเงิน และขอยกเลิก กรณีไม่ทำเวชฯ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
44สมัครแพทย์FM

เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
45HR Blueprint เขตสุขภาพที่ 10

เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
46สำรวจข้อมูลความต้องการและการยืนยันข้อมูลเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯประจำปี พ.ศ..2563
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการจัดสรรพื้นที่สำหรับเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯประจำปี 2563 เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในส่วนราชการต่างๆ
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
47การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน
จากการประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 : มีมติเห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน ระดับ M2 และมีมติให้โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F ในจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โดยประเมินเป็นรายโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งกลุ่มงานฯ ซึ่งโรงพยาบาลมีการประเมินตนเองแล้ว ดังนั้นจึงขอความร่วมมือดังนี้
๑.) ขอให้โรงพยาบาลตระการพืชผล, โรงพยาบาลตาลสุม และโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ส่งแบบประเมินตนเอง และโครงสร้างบุคลากร ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการส่งต่อไปยัง เขตสุขภาพที่ 10
๒.) ขอมติคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (กวป.) พิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด จำนวน ๗ โรงพยาบาล ตามที่เสนอขอจัดตั้งกลุ่มงานฯ เพื่อส่งมติเห็นชอบให้กรรมการเขตพิจารณาและส่งข้อมูลให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอในการประชุมคณะ อ.ก.พ. (กุมภาพันธ์ 2563)
๑.) โรงพยาบาลเขื่องใน ๒.) โรงพยาบาลเขมราฐ ๓.) โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ๔.) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
๕.) โรงพยาบาลนาจะหลวย ๖.) โรงพยาบาลบุณฑริก ๗.) โรงพยาบาลน้ำยืน
รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร

เอกสารประกอบ
pptx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
48การจัดสรรงบประมาณโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ และระบบบังคับบำบัด(แบบไม่ควบคุมตัวในโรงพยาบาล) รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ได้จัดทำโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด (แบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล) รอบที่ 1 ประจำปี 2563 เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้โรงพยาบาลในสังกัด ที่เป็นหน่วยบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด แบ่งเป็นค่าชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (จังหวัดดำเนินการ) จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) และจัดสรรลงพื้นที่ จำนวน 4,400,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ขอให้ทุกโรงพยาบาล วางฏีกาเบิกจ่ายงบประมาณ มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในเดือนมีนาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ระบุในโครงการฯ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ (รายละเอียดได้แจ้งในระบบหนังสือเวียนแล้ว)
เอกสารประกอบ
xlsx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
49การพัฒนาศักยภาพ และฟื้นฟูบุคลากรงานยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด กำหนดจัดอบรมวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดประจำโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นวิทยากร จาก 25 อำเภอ รวม 180 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
docx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
50ผลการดำเนินงานการบังคับใช้ กฏหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายร่วมการออกตรวจเฝ้าระวังบังคับใช้กฏหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
docx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
51เชิญประชุม ผ่านระบบ tele confereance
ขอเชิญประชุม tele confereance เรื่อง การจัดระบบการให้บริการ คลินิก DM HT ใน รพ.สต. (เช่น การวางระบบ , การจัดกลุ่มคนไข้ , การวางกรอบยา, การนัดคนไข้ , ฯลฯ) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
โดยกลุ่มเป้าหมายคือ
1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 2.สาธารณสุขอำเภอ 3.เภสัชกร 4. พยาบาลคลินิก DM HT 5.หน.กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
6.สาธารณสุขอำเภอ 7.ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และ 8.ผู้รับผิดชอบงาน NCD ใน สสอ.

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ