ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 7/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ผลการดำเนินการงบค่าเสื่อม 2563-2565
ติดตามงบค่าเสื่อมปี 2563
ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี2564
แผนการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี 2565
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กรกฎาคม 2564
สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กรกฎาคม 2564
Risk Score 4 จำนวน 1 แห่ง
Risk Score 3 จำนวน 1 แห่ง
Risk Score 2 จำนวน 2 แห่ง
Risk Score 1 จำนวน 4 แห่ง
Risk Score 0 จำนวน 18 แห่ง
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนไม่เต็มเนื่องจากส่งงบทดลองเกินกำหนด ได้แก่ รพ.สต.ม่วง อ.เดชอุดม
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลอง ระบบ GFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำ เดือนกรกฎาคม 2564 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ภายในวันที่ 8 กันยายน 2564 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
3.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ ตาลสุม,โพธิ์ไทร,วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม่ และสว่างวีระวงศ์
เดือน กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ โพธิ์ไทร โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ ศรีเมืองใหม่,วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม ตระการพืชผล และเดชอุดม

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (ที่เบิกจาก สนจ.สสจ.อบ.)
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 3,670,190.-บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 64 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 25 สิงหาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,211,030.00- บาท..(สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน) 139 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,268,670 บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 107 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ
ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc ณ 27 สิงหาคม 2564
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc ณ 27 สิงหาคม 2564
6.1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ผลร้อยละ 92.13
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ผลร้อยละ 83.70
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ผลร้อยละ 100
6.2 ผลการใช้จ่ายเงินงบตาม พรบ.เงินกู้ฯ ประจำปี 2564
-ได้รับจัดสรร 141,684,023 บาท ผลการใช้จ่าย 132,279,306.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.36
6.3 ผลการใช้จ่ายงบกลาง
-ได้รับจัดสรร 59,550,128.85 บาท ผลการใช้จ่าย 56,140,302.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.27
6.4 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2564 ให้ สสอ.ละ 140,000 บาท ข้อมูลผลการใช้จ่าย
- ผลการใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,493,601.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.82
ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายครบทุกแห่ง
6.5 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 ลูกข่าย) ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 51,281,315.-บาท
-โรงพยาบาลที่โอนเงินบำรุงต่างหน่วยให้ลูกข่ายครบในไตรมาสที่ 4 ได้แก่ วารินชำราบ เดชอุดม โขงเจียม เขมราฐ นาจะหลวย น้ำยืน บุณฑริก ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น โพธิ์ไทร สำโรง ดอนมดแดง สิรินธร ทุ่งศรีอุดม นาตาล นาเยีย สว่างวีระวงศ์ น้ำขุ่น และเหล่าเสือโก้ก
-ให้โรงพยาบาลที่ยังไม่โอนเงินบำรุงต่างหน่วยให้ลูกข่าย เร่งดำเนินการตามระยะเวลาต่อไป


เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7เรื่องแจ้ง
- ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้อง รพศ/รพท/รพช/สสอ. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยโปรแกรม Cisco Webex ห้อง EOC อุบล ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2564
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับ 31 กรกฎาคม 2564 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 50 พรรษาฯ -62.23 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -60.98 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล -20.43 ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย น้ำขุ่น นาตาล เขื่องใน บุณฑริก สิรินธร โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 120.67 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 108.19 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 83.96 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 80.22 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564(รายโครงการ)

เอกสารประกอบ
xlsx

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
111. สถานการณ์โรค COVID-19 และไข้เลือดออก
COVID-19 and Dengue
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12ข้อมูล CMI เดือนกรกฎาคม 2564 และข้อมูลการเคลมค่าบริการโควิด19

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว กัมพูชา เมียนมา) ตามมติ ครม. 13 กค. 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14ผลการดำเนินงาน IP,IMC, Palliative care ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – ส.ค.64)

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2564
แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2564
ณ ห้วงเวลา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณและโอนเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564
แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณและโอนเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564
ณ ห้วงเวลา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17Link Monitor การยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ(Authen) ข้อมูล Hi,Ci และ Screen คัดกรองโควิด
Link Monitor การยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ(Authen)
ข้อมูล Hi,Ci และ Screen คัดกรองโควิด
ภาพรวมประเทศ, รายเขต, รายจังหวัด, รายหน่วยบริการ (Real Time)

1.) Covid-19 Screening Tests

https://qrgo.page.link/7WW8A

2.) Covid-19 HI/CI Services

https://qrgo.page.link/6Z8ox

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการในสถานการณ์ COVID - 19
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันทวีความรุนแรงจนเข้าสู่ระยะที่ทุกภาคส่วนต้องปรับรูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) จึงเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข จึงขอประชาสัมพันธ์ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการในสถานการณ์ COVID - 19 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


https://drive.google.com/drive/folders/1SJNgu8nwP75qV5vMpJYeUjxnX_U5ELIf?usp=sharing
เอกสารประกอบ
png

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19พิจารณาเงินไม่ทำเวชฯ
- มีผู้แจ้งความประสงค์ 13 ราย ขอรับเงินไม่ทำเวชฯ 15 ราย ขอยกเลิก 6 ราย
- ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำสัญญาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ประจำปีงบประมาณ 2565 (ขอรับตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565) ส่งมา สสจ.อบ. ภายใน 20 กันยายน 2564 (ได้ทำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานแล้ว)

เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20การจัดการสิ่งแวดล้อม CI HI
การพ่นทำลายเชื้อที่ถูกต้อง
การจัดการสิ่งปฏิกูล
การจัดการขยะติดเชื้อ
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21การจัดการศพผู้ป่วย COVID19
การจัดการศพผู้เสียชีวิตจาก Covid 19 ให้ปฏิบัติตามแนวทางเดิม คือ ให้รายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส่วนการเสียชีวิตจากเหตุอื่นหรือเกี่ยวเนื่อง โดยความเห็นของแพทย์และทีม Sat ว่าไม่ใช่ Covid19 ให้จัดการศพในพื้นที่
โดยใช้มาตรการ DMHTT หากชุมชนมีปัญหาให้ สาธารณสุขอำเภอประสานฝ่ายปกครองทำความเข้าใจ ที่ผ่านมา
มีข้อร้องเรียนถึงสำนักงานพระพุทธศาสนา 4 ราย พื้นที่ดำเนินการได้ดีทั้ง 4 ราย

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ