ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2563-2564
1. การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 2563
2. การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 2564
3. แผนตั้งต้นงบค่าเสื่อม ปี 2565
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มิถุนายน 2564
สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มิถุนายน
Risk Score 4 จำนวน 1 แห่ง
Risk Score 2 จำนวน 3 แห่ง
Risk Score 1 จำนวน 4 แห่ง
Risk Score 0 จำนวน 18 แห่ง
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนไม่เต็มเนื่องจากส่งงบทดลองเกินกำหนด ได้แก่ รพ.สต.โพนดวน,หนองยาว,ใหม่พัฒนา อ.เดชอุดม และ รพ.สต.ดงนา อ.ศรีเมืองใหม่
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลอง ระบบ GFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำ เดือนมิถุนายน 2564 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
3.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ตาลสุม โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ และสว่างวีระวงศ์
เดือน มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ ตาลสุม,โพธิ์ไทร,วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม่ และสว่างวีระวงศ์

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 2,216,360.-บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 41 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 27 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,807,729.00- บาท..(สี่ล้านแปดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) 164 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,612,806 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยหกบาทถ้วน) 91 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ
ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc ณ 26 กรกฎาคม 2564
6.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2564 ให้ สสอ.ละ 140,000 บาท ข้อมูลผลการใช้จ่าย
- ผลการใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,493,601.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.82
ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 และ 4 เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายครบทุกแห่ง
6.2 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ผลร้อยละ 84.67 ผ่าน
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 ผลร้อยละ 67.78 ไม่ผ่าน
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 3 ร้อยละ 65 ผลร้อยละ 98.77 ผ่าน
6.3 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 ลูกข่าย) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 42,411,530.-บาท
-โรงพยาบาลที่ยังไม่โอนเงินบำรุงต่างหน่วยให้ลูกข่ายไม่ครบในไตรมาสที่ 3 ได้แก่ 50 พรรษาฯ ศรีเมืองใหม่ เขื่องใน สว่างวีระวงศ์
-โรงพยาบาลที่ยังไม่โอนเงินบำรุงต่างหน่วยให้ลูกข่ายไม่ครบในไตรมาสที่ 4 ได้แก่ เดชอุดม โขงเจียม เขมราฐ น้ำยืน บุณฑริก ม่วงสามสิบ พิบูลมังสาหาร ตาลสุม โพธิ์ไทร สำโรง สิรินธร นาเยีย น้ำขุ่น เหล่าเสือโก้ก
-ให้โรงพยาบาลที่ยังไม่โอนเงินบำรุงต่างหน่วยให้ลูกข่าย เร่งดำเนินการตามระยะเวลาต่อไป


เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7สรุปผลการเบิกเงินค่าตอบแทน พตส.
สรุปผลการเบิกเงินค่าตอบแทน พตส.
จากข้อมูล สสจ. สสอ. และ รพช. ที่ยังไม่ส่งเอกสารตามแนวทางใหม่เพื่อวางฎีกาเบิกจ่าย จำนวนทั้งสิ้น 28 แห่ง แบ่งเป็น
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- โรงพยาบาล 13 แห่ง
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 14 แห่ง
ข้อเสนอแนะ ให้เร่งดำเนินการและวางเบิกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยด่วน

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนมิถุนายน
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 31 พฤษภาคม 2564 เปรียบเทียบกับ 30 มิถุนายน 2564 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนมิถุนายน 2564 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 50 พรรษาฯ -56.21 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -53.95 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล -21.01 ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย น้ำขุ่น เขื่องใน บุณฑริก นาตาล สิรินธร โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 120.99 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 96.74 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 96.18 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 80.58 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9รายงานงบลงทุน ตาม พ.ร.ก.เงินกู้โควิดฯ
ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 142,686,100 บาท ผลการใช้จ่าย 106,067,600.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.34
ข้อเสนอแนะ ขอให้ สสอ. รพ. ที่ได้รับจัดสรรควบคุมกำกับการบริหารสัญญา และส่งเบิกตามกำหนดภายในวันที่ 15 ก.ย. 2564

เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (จำแนกรายโครงการ)
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (จำแนกรายโครงการ)
เอกสารประกอบ
xlsx

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
121. สถานการณ์โรค COVID-19 และไข้เลือดออก
COVID-19 และ ไข้เลือดออก
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13แนวปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ได้ส่งแนวทางการปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการส่งแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน และ ขอแจ้ง "ยกเลิก" แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา และหลักเกณฑ์ แนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีชาวต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีรับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1. แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษาตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0210.05/ ว1939 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในไร้สิทธิการรักษา
2. หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีชาวต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิก
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 ) ประเภทผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0210.06/ ว2378 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของชาวต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 ) ประเภทผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3. หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0210.06/ ว2379 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของชาวต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของชาวต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 ) ประเภทผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
4. หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0210.06/ ว2462 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคนต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 ) ประเภทผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14การประเมินตนเองเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2565
ขอให้หน่วยบริการทุกระดับ รพศ/รพท/รพช/รพ.สต. ทุกแห่ง ได้ประเมินตนเองเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2565 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อที่ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี จะได้ตรวจสอบและอนุมัติให้หน่วยบริการที่ไม่มีปัญหา และถ้าหน่วยบริการที่ประเมินไม่ถูกต้องจะประสานเป็นรายอำเภอ
เอกสารประกอบ
jpg

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ตามที่ สสส.ได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563 - 2564
โดยมีกำหนดสิ้นสุดการใช้งบประมาณภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น
สป.ได้มีหนังสือที่ สธ 0239.02/ว1187 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564
เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
จากวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565
โดย สสจ.อุบลฯ ได้ทำหนังสือราชการแจ้งขอขยายเวลาไปยัง สป แล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2563

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16พิจารณาเงินไม่ทำเวชฯ
- มีผู้ขอรับฯ จำนวน 15 ราย
- มีผู้ขอยกเลิก จำนวน 1 ราย
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ