การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน (CHRO) จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
11.1 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 675/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 6 ราย
มีผู้บริหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 2 ราย คือ

ลำดับที่ 5 นายธานินทร์ ไชยานุกูล เลื่อนเป็น นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) เชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564

ลำดับที่ 6 นายชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์ เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563


พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21.2 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 689/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 7 ราย
มีผู้บริหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย คือ

ลำดับที่ 5 นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง เลื่อนเป็น นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริหารสาธารณสุข) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31.3 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 200/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตาลสุม คือ นายกิตติ์ธเนศ นิธิวรเสฏฐ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

- สำหรับ “ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก” อยู่ในระหว่างเสนอคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาลงนาม
(คำสั่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ท่าน ผวจ.อบ.ลงนาม)

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
41.4 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0210.03/ว 2681 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง การตรวจสอบ รับรองข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการ Basic Payment, Hardship และค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565


เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน และกำหนดการประชุม Smart Doctor

เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงในการสร้างสุข (Happy MOPH Coaching Team) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงในการสร้างสุข
(Happy MOPH Coaching Team) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4บันทึกข้อความ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 431 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

รายละเอียดใน
https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?p=203359
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การประเมินบุคคลและผลงาน
คำสั่งเลื่อนระดับข้าราชการ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 29498/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 จำนวน 52 ราย และคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 29500/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 จำนวน 18 ราย
เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6คณะทำงานการบริหารจัดการ “ตำแหน่งว่างข้าราชการ”
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการ “ตำแหน่งว่างข้าราชการ” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 174/2564 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยมี รองสุทธิพงษ์ ภาคทอง เป็นประธานการประชุม เพื่อเคลียร์เงื่อนไขการขอใช้ตำแหน่งว่างที่มีการกันไว้นาน ๆ และข้อมูลตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุและการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ปี 2564
เอกสารประกอบ
jpg

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
14.1 การขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว (รพช./สสอ.)
จำนวน 110 ตำแหน่ง :
พกส. 10 ตำแหน่ง และ ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 100 ตำแหน่ง
เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24.2 การพัฒนาข้อมูลในระบบ HROPS รองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

: :