ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2563-2564

เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน พฤษภาคม 2564
สถาการณ์การเงินการคลังของเครือข่ายบริการสุขภาพประจำเดือน พฤษภาคม 2564
Riskscore 4 จำนวน 1 แห่ง(๕๐ พรรษาฯ)
Riskscore 3 จำนวน 1 แห่ง(ตาลสุม)
Riskscore 2 จำนวน 1 แห่ง(วารินฯ)
Riskscore 1 จำนวน 6 แห่ง
Riskscore 0 จำนวน 17 แห่ง
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนเต็ม
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10
ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลอง ระบบ GFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
3.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน เมษายน 2564 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ตาลสุม โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม่ และสว่างวีระวงศ์
เดือน พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ตาลสุม โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ และสว่างวีระวงศ์


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ.)
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 560,010.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นสิบบาทถ้วน) 26 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 25 มิถุนายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,986,304.20- บาท..(สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสี่บาทยี่สิบสตางค์) 163 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,689,689 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) 88 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc ณ 30 มิถุนายน 2564
6.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2564 ให้ สสอ.ละ 140,000 บาท ข้อมูลผลการใช้จ่าย
- ผลการใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,290,886.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.03
ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 80 หน่วยงานที่เบิกจ่ายยังไม่ได้ตามไตรมาส 3 คือ โขงเจียม ทุ่งศรีอุดม นาเยีย และบุณฑริก
ข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยที่ยังไม่เบิก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 80)
6.2 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ผลร้อยละ 89.89 ผ่าน
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 ผลร้อยละ 76.93 ผ่าน
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 3 ร้อยละ 65 ผลร้อยละ 98.77 ผ่าน
6.3 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 42,411,530.-บาท
-โรงพยาบาลที่จัดสรรยังไม่ครบในไตรมาสที่ 3 ได้แก่ 50 พรรษาฯ,ศรีเมืองใหม่,เขื่องใน และสว่างวีระวงศ์
-ให้โรงพยาบาลเร่งการเบิกจ่ายตามระยะเวลาต่อไป

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2564
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 เมษายน 2564 เปรียบเทียบกับ 31 พฤษภาคม 2564 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น
เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2564 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 50 พรรษาฯ -78.37 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -54.96 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล -19.65 ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย น้ำขุ่น บุณฑริก เขื่องใน นาตาล สิรินธร โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 118.81 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 101.41 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 100.96 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 80.65 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2564 (ปรับ)

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9แผนการลงพื้นที่ ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10รายงานความก้าวหน้าโครงการก้าวท้าใจ
ผลการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ Season 3 จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
111. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
Dengue
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
121. สถานการณ์โรค COVID-19 และเห็ดพิษ
covid
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13รายงานการต่ออายุใบประกาศนียบัตร กัญชาทางการแพทย์ หลักสูตร กรมการแพทย์
รายงานการต่ออายุใบประกาศนียบัตร กัญชาทางการแพทย์ หลักสูตร กรมการแพทย์
ขอให้แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ต่ออายุใบประกาศนียบัตร กัญชาทางการแพทย์ หลักสูตร กรมการแพทย์ เพื่อให้ผู้สั่งใช้มีคุณสมบัติ ในการเป็นผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ ที่ใบประกาศจะหมดอายุ ในต้นเดือน ตุลาคม (รุ่นที่เขต จัดอบรมให้) และที่ใบประกาศจะหมดอายุในเดือน กค.-สิงหาคม มี 4 รพ ดังนี้
1. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 8 คน
2.รพ. 50 พรรษาฯ จำนวน 3 คน
3.รพ.เดชอุดม จำนวน 4 คน
4.รพ.บุณฑริก จำนวน 2 คน (หมดอายุ เดือน มิย) ให้เร่งต่ออายุได้เลย
ระบบการเรียน เพื่อต่ออายุ แบบ online สามารถเข้าไปที่ในเว๊บไซต์ ของกรมการแพทย์ www.e-learningimrta.dms.moph.go.th/
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14แจ้งผลการพิจารณาการชดเชยความเสียหายจากการได้รับวัคซีนโควิด 19
ผลการพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด 19
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้ได้รับการเยียวยา 92 ราย รวมเงินเยียวยา 1,547,200 บาท

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15สรุปข้อมูลผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2564
1) CMI เฉลี่ย รพ.ในจังหวัดอุบลราชธานี และ รพ.ในเขต 10 ปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16สรุปข้อมูลผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2564
รายงานการจ่ายเงิน IP หลังปรับลดค่าแรง ปีงบประมาณ 2564
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) สำหรับการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation)

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18หลักเกณฑ์ แนวทางการจ่ายสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 ในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) สำหรับการให้บริการแก่ผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแ

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19คำแนะนำการปฏิบัติแยกกักตัวที่บ้าน สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือระะหว่างรอครบกำหนด 14 วันหลังจำหน่วยจากโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้ก่อนกำหนด

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20พิจารณาเงินไม่ทำเวชฯ
ขอรับ 26 ราย ยกเลิก 4 ราย
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ