คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน 2564
เอกสารประกอบ
docx

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1แผนและขั้นตอนความคืบหน้าการบริหารตำแหน่งว่าง
แผนและขั้นตอนความคืบหน้าการบริหารตำแหน่งว่าง(รวมทั้งตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2แผนการจัดหาตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที่เกิดจากการเกษียณและลาออก

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3แผนการจัดหาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4สรุปการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง งบฉุกเฉินโควิด

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานลูกหนี้คงค้างเกินกำหนด ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2564

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2วาระเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ ตามระเบียบเงินบำรุงฯ
1. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด ใช้สำหรับ
งานเลขานุการกิจ
2. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการหน่วยเก็บข้อมูล (Hard disk) จำนวน 1 อัน ใช้สำหรับ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 15 KVA
ราคาประมาณการ 91,000.- บาท กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
4. ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมคลังเก็บเวชภัณฑ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3รายงานการใช้จ่ายงบ Non Uc 2564 ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2564

เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4แผนบริหารวัคซีน

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การเตรียมการรับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
กำหนด รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2564
พื้นที่รับการตรวจราชการ : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโขงเจียม รพ.สต.หนองแสงใหญ่
กำหนดการออกเตรียมพื้นที่รับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
• ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
• ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
• ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
กำหนดนัดการส่งเนื้อหา เอกสารรูปเล่มรับการตรวจราชการ รอบที่ 2 /2564
*** วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ***
ข้อมูลผลงาน ระหว่าง ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 (9 เดือน)
ดาวน์โหลด แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564
Draft เอกสารรูปเล่มรับการตรวจราชการฯ รอบ 2 / 2564 จังหวัดอุบลราชธานี ตามประเด็นการตรวจราชการ
ได้ที่ เว็ปไซต์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สนง.สสจ.อุบลฯ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6ร่างกำหนดการถ่ายทำเพื่อรับเสด็จฯ (ออนไลน์)
ร่างกำหนดการถ่ายทำเพื่อรับเสด็จฯ (ออนไลน์)ในระหว่างวันที่ ๑๖ -๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายภารกิจในการรับเสด็จฯ
จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายภารกิจให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีในการรับเสด็จฯ ดังต่อไปนี้
๑. จุดคัดกรองโควิด 19 การดำเนินมาตรการ Thai Stop COVID Plus
๒.จุดน้ำดื่มไอโฮดีน
๓.จัดเตรียมห้องพยาบาล
๔. จัด อสม. ช่วยดูแลและเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาล
๕.จัดเตรียมข้อมูลและติดตามอาการคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนวันรับเสด็จฯ
๖.จัดเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉินประจำสนาม ฮ ชั่วคราว และประจำโรงเรียนที่รับเสด็จฯ
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การมอบหมายภารกิจรับเสด็จฯ ให้แก่กลุ่มงานต่างๆ ใน สนง.สสจ.อบ.
รายงานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และมอยหมายภารกิจรับเสด็จให้แก่กลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการส่วนพระองค์ สสท. กำหนดวันซ้อมรับเสด็จ ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อซ้อมการถ่ายทอดและซ้อมการนำเสนอ
และกำหนดการรับเสด็จฯ ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังต่อไปนี้
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงเรียน ตชด.บ้านตาเอ็ม ตำบลตาเกลา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงเรียน ตชด.บ้านท่าแสนคูณ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
การเตรียมการรับเสด็จฯ
๑. รองนพ.สสจ.อบ. (นางน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง) ลงพื้นที่พร้อมส่วนล่วงหน้า เตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.ตาเอ็ม อำเภอน้ำขุ่น ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. รอง นพ.สสจ.อบ. (นายธานินทร์ ไชยานุกูล) ลงพื้นที่พร้อมส่วนล่วงหน้า เตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด. จำนวน ๓ แห่ง ในอำเภอน้ำยืน ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
๓. รอง นพ.สสจ.อบ. (นายธานินทร์ ไชยานุกูล) ประชุมมอบหมายภารกิจรับเสด็จฯ ให้แก่กลุ่มงานใน สนง.สสจ.อบ. ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
๔.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน สสจ.อบ. ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯร่วมกับ จนท.พื้นที่ ทั้ง ๔ แห่ง ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่เพื่อซ้อมการรับเสด็จฯ โดยมีนายธานินทร์ ไชยานุกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าทีม
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดทำคำสั่งเสนอ นพ.สสจ.อบ. ลงนามเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การบริหารตำแหน่งเกษียณ ปี 2564

เอกสารประกอบ
xlsx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11การบันทึกข้อมูลกำลังพลด้านยาเสพติด ปี 2564
การบันทึกกำลังพลยาเสพติด ปี 2564 ณ 14 มิย .64 จำนวน 1,810 คน
ปี 2563 บันทึก 1647 คน เพิ่มขึ้น 163 คน
เอกสารประกอบ
xlsx

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ