การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน (CHRO) จังหวัดอุบลราชธานี

3/2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุป การประขุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10 เรื่อง “การบริหารจัดการตำแหน่ง”
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21.1 สรุปการจัดสรรงบประมาณผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุชผู้ปฏิบัติงานใน สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 10
จำนวนเงิน 172,747,203.- บาท

ขั้นตอนการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างหารือสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31.2 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2563
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
41.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10
จากการประชุม สป. เมื่อ 24 พฤษภาคม 2564 มีงานสำคัญที่ทุกเขตสุขภาพต้องส่ง บค.สป. 4 เรื่อง

1.3.1 เคลียร์เงื่อนไขการขอใช้ตำแหน่งว่างที่มีการกันไว้นาน ๆ

1.3.2 การเตรียมพื้นที่รองรับ พวช.สมเด็จย่า ปี 64

1.3.3 การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุและการจัดสรร อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุฯ ปี 64

1.3.4 การทบทวนและจัดทำแผนการเปลี่ยนสายงานตาม ว11 และการวิเคราะห์ทบทวน ชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
51.4 การบริหารจัดการตำแหน่งว่างของเขตสุขภาพที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2564
PM HRM สรุปการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
61.5 การพัฒนาข้อมูลในระบบ HROPS เขตสุขภาพที่ 10
PM HROPS สรุปการสมัคร NonHR และการพัฒนาข้อมูลตามแนวทางที่เขตสุขภาพที่ 10 กำหนด
ซึ่งท่านผู้ตรวจฯ ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
13.3 สรุปการปฐมนิเทศ แพทย์ และ ทันตแพทย์ คู่สัญญา

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สรุปผลการปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ บรรจุใหม่ ปี 2564

เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33.1 การโยกย้ายตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2564
อยู่ในระหว่างเสนอคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาลงนามคำสั่ง

3.1.1 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ รวม 58 ราย

3.1.2 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ย้ายข้าราชการ 4 ราย

(คำสั่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงนาม)

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
43.2 แพทย์ใช้ทุนปี 2
ผลการจัดสรรสถานที่ปฏิบัติงาน แพทย์ใช้ทุนปี 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

– อยู่ในระหว่างเสนอคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาลงนามคำสั่งฯ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ รวม 41 ราย
(คำสั่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงนาม)

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
53.4 การขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว
มติวันที่ 30 เมษายน 2564 - มีการขอจ้าง พกส. 20 ตำแหน่ง และ ลูกจ้างชั่วคราว 70 ตำแหน่ง
มติเห็นชอบให้สรรหาได้ 25 ตำแหน่ง = พกส. (14) และ ลจค. (11)
หลักเกณฑ์ 1. มีเลขตำแหน่ง (บันทึกใน HROPS ได้) และ
2. จ้างในตำแหน่งเดิม หน่วยงานเดิม และ
3. ไม่เกินกรอบ

ดังนั้น ถ้าหน่วยงานใดที่ทำหนังสือขอจ้างทดแทน เมื่อตรวจสอบแล้ว อยู่ในหลักเกณฑ์ครบทั้ง 3 ข้อ เพื่อให้สามารถจ้างต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วขึ้น
จะไม่ต้องรอนำเข้าที่ประชุมพิจารณา โดยจะมีหนังสือแจ้งเห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาได้ และจะรวบรวมรายงานคณะกรรมการ CHRO จังหวัดทราบทุกเดือน

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
14.1 ข้าราชการที่มีใบประกอบวิชาชีพรอการย้ายสายงานคัดเลือก
บค.สป. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลส่งเขต เพื่อให้เขตส่ง สป. ภายในวันเช้าวันที่ 31 พค.2564
สป. จะบริหารตำแหน่งให้และจะแจ้งเขตเพื่อแจ้งหน่วยงาน ทั้งที่จัดสรรและตำแหน่งว่างที่จะให้ไปบริหารจัดการภายในเขตโดยเร็ว

ตรวจสอบแล้ว มี 14 ราย
- สสจ.อุบลราชธานี 10 ราย
- รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ 2 ราย
- รพร.เดชอุดม 1 ราย (เดิมมี 2 ราย ได้เปลี่ยนสายงานแล้ว 1 ราย)
- รพท.วารินชำราบ 1 ราย


เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24.2 ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0210.03/ว1855 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564
เอกสารประกอบ
pdf