ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1เรื่องจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
1.COVID-19
1.1 แต่ละอำเภอจัดทำแผนการกระจายวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายและแผนการฉีดวัคซีนให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
1.2 หน่วยงานตามแนวชายแดนบูรณาการร่วมกันในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
1.3 เข้มงวดในมาตรการกักตัวของประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) อย่างต่อเนื่อง
2.เตรียมพร้อมด้านสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาคารสถานที่ของหน่วยบริการ
3.การบริหารงบประมาณในไตรมาส 3-4 โดยเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามไตรมาสและปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้อง
4.บูรณาการขับเคลื่อนโครงการแก้จนให้เป็นรูปธรรม โดยบูรณาการเชิงพื้นที่ และส่งมอบให้ อปท.ดำเนินการต่อ
5.ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชน/มวลชนในพื้นที่

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี2563-2564
1. การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 2563
2. การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 2564
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน เมษายน 2564
Risk Score 4 จำนวน 1 แห่ง
Risk Score 3 จำนวน 1 แห่ง
Risk Score 2 จำนวน 1 แห่ง
Risk Score 1 จำนวน 4 แห่ง
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบ COVID_30 พ.ค. 64
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบ COVID_30 พ.ค. 64
เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลองระบบ GL
2. การส่งงบทดลองระบบ GL
2.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลอง ไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
2.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนเต็ม
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำ เดือนเมษายน 2564 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
4.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน เมษายน 2564 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน มีนาคม 2564 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม และสว่างวีระวงศ์
เดือน เมษายน 2564 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ตาลสุม โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม่ และสว่างวีระวงศ์

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 714,850.-บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 25 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 25 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,449,780.- บาท..(สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 135 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,608,310 บาท (สองล้านหกแสนแปดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 80 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่าน ได้กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนเมษายน 2564
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 เมษายน 2564 เปรียบเทียบกับ 31 มีนาคม 2564 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนเมษายน 2564 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 50 พรรษาฯ -60.64 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -48.53 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล -12.40 ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย น้ำขุ่น บุณฑริก เขื่องใน สิรินธร นาตาล โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 119.28 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 92.59 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 95.50 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 67.47 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc ณ 27 พฤษภาคม 2564
8.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2564 ให้ สสอ.ละ 140,000 บาท ข้อมูลผลการใช้จ่าย
- ผลการใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,038,886.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.83
ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 80 หน่วยงานที่เบิกจ่ายยังไม่ได้ตามไตรมาส 3 คือ เขมราฐ โขงเจียม ดอนมดแดง ทุ่งศรีอุดม นาเยีย เมือง และศรีเมืองใหม่
ข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยที่ยังไม่เบิก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 80)
8.2 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ผลร้อยละ 83.11 ผ่าน
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 ผลร้อยละ 71.81 ไม่ผ่าน
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 3 ร้อยละ 65 ผลร้อยละ 90.76 ผ่าน
8.3 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11) ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 33,376,430.-บาท
-โรงพยาบาลที่จัดสรรยังไม่ครบในไตรมาสที่ 3 ได้แก่ วารินชำราบ,เดชอุดม,50 พรรษาฯ ศรีเมืองใหม่,เขื่องใน,นาจะหลวย,ม่วงสามสิบ,พิบูลมังสาหาร,โพธิ์ไทร,ทุ่งศรีอุดม และสว่างวีระวงศ์
-ให้โรงพยาบาลเร่งการเบิกจ่ายตามระยะเวลาต่อไป

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ค่าตอบแทน พ.ต.ส.)
สืบเนื่องจาก ก.พ.มีการยกเลิกและแก้ไข ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 และออกประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทน พ.ต.ส. ใหม่
- มีหน่วยงานข้องได้แก่ ส่วนกลาง มีกองกฎหมาย กองบริหารการคลัง และกองเศรษฐกิจสุขภาพ
-มีกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่วนภูมิภาค
-มีการปรับขึ้นตอนการจัดทำคำขอและการตรวจสอบสิทธิ ในระบบ HOPS
-มีการส่งข้อมูลผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทน พ.ต.ส. ประจำเดือน เข้า Web กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ “ค่าตอบแทน พ.ต.ส.”
ดังนั้น จึงได้มีการสั่งการชะลอการวางเบิกค่าตอบแทน พ.ต.ส.ประจำเดือน ตั้งแต่ประจำเดือน เมษายน 2564 และกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลและกลุ่มงานบริหารทั่วไป จะได้ซักซ้อมวิธีการดำเนินการให้ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบฯ และจะได้สั่งการให้วางเบิกโดยด่วนต่อไป


ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ รพ./สสอ.

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564(รายโครงการ)

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2564
การตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2564
................................................................................................................................
1. แจ้งกำหนดการตรวจราชการ กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดอุบลราชธานี
• รอบที่ 2 วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2564
พื้นที่รับการตรวจราชการ : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโขงเจียม / รพ.สต.หนองแสงใหญ่

2. กำหนดการออกเตรียมพื้นที่รับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
** พื้นที่รับการตรวจราชการ : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโขงเจียม / รพ.สต.หนองแสงใหญ่
• ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
• ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
• ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

3. กำหนดนัดการส่งเนื้อหา เอกสารรูปเล่มรับการตรวจราชการ รอบที่ 2 /2564
*** วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ***
 ข้อมูล ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 (9 เดือน)
 ดาวน์โหลด แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564
 Draft เอกสารรูปเล่มรับการตรวจราชการฯ รอบ 2 / 2564 จังหวัดอุบลราชธานี
ตามประเด็นการตรวจราชการ ได้ที่ เว็ปไซต์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สนง.สสจ.อุบลฯ

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13สรุปการประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุข (Ranking) รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14แผนการลงพื้นที่ M&E จ.อุบลราชธานี รอบที่2 ปีงบประมาณ 2564

29 มิ.ย.64 พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย
30 มิ.ย.64 พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม
5 ก.ค.64 พัฒนาการเด็ก (ภาวะซีด) ต.คอแลน อ.บุณฑริก
2 ก.ค.64 การเข้าถึงบริการจิตเวชเด็กและพัฒนาการเด็กล่าช้า อ.ม่วงสามสิบ
5 ก.ค.64 การเข้าถึงบริการจิตเวชเด็กและพัฒนาการเด็กล่าช้า อ.บุณฑริก
13 ก.ค.64 การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย อ.น้ำขุ่น

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15รายงานความก้าวหน้าประเด็นRetreat2564

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16รายงานความก้าวหน้าการประเมินADL

เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
171. สถานการณ์โรค COVID-19
แนวทางการดำเนินงาน COVID-19
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18รายงานผลการดำเนินงาน RDU ไตรมาส 2 และ เป้าหมายไตรมาส 3-4

เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19การติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโดยเฉพาะอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงและประชาสัมพันธ์สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาอาการไม่พึงประสงค์ภายหลั งการรับวัคซีน
ขอให้ทุกโรงพยาบาล กำหนดแนวทางการให้ข้อมูลอาการที่ต้องมารพ.ก่อนกลับบ้านหลังฉีดวัคซีน กำหนด ระบบ/ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการหากมีผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ กลับมาโรงพยาบาล ผู้ที่รับการประสาน OPD / ER รพ.พิบูล /เขื่องใน /ม่วงฯ ได้กำหนดรายชื่อ ผู้ประสานงานไว้ชัดเจน และมีการเชื่อมประสานงานถึงระดับ รพ.สตทั้งการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และการส่งต่อกรณี พบอาการรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ซึ่งกรณีที่หลังฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์จนเข้ารับการรักษาต้องมีทีมเข้าร่วมดูแลผู้ป่วย และญาติ และส่งรายงานการสอบสวน AEFI 1 ภายใน 7 วัน (อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุ ให้แจ้งรายงานมาก่อน) หากอัตรายถึงแก่ชีวิต หรืออาจมีอัยตรายถึงแก่ชีวิต ต้องลงรายงาน AEFI 2 ภายใน 24 ชั่วโมง
จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดตั้ง ศูนย์ให้คำปรึกษาอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการรับวัคซีนโควิด โดยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. เภสัชกร รพ.ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเภสัชกร ร้านยา
เอกสารประกอบ
jpg

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20แจ้งผลการพิจารณาการชดเชยความเสียหายจากการได้รับวัคซีนโควิด 19
ผลการพิจารณาค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งที่ 1/64 เมื่อวันที่ 20 พค 64 จำนวน 8 ราย ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พค 64

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21สรุปข้อมูลผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2564
1) CMI เฉลี่ยปีงบประมาณ 2564
2) ข้อมูลผู้ป่วยใน จำนวน Admission SumAdjRW เงินชดเชย ปี 64
3) ข้อมูลเคลม IMC , Palliative care
4) ข้อมูลเคลมการตรวจคัดกรองโควิด/PUI

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ขอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ https://opdc.moph.go.th/
หัวข้อระบบ e-Report ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 2 กรกฎาคม 2564 โดยดำเนินการดังนี้
- ให้รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ตามแผนพัฒนาองค์การของหมวด 1-6 (แบบฟอร์ม 3)
- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหัวข้อ 7.1-7.6 (แบบฟอร์ม 4)

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA
ผลงานจังหวัดอุบลราชธานี ภาพรวมร้อยละ 96 (รพศ./รพท. ผ่านครบ 4 แห่ง ในส่วน รพช. 22 แห่ง แบ่งออกเป็น ขั้น 3 21 แห่ง และขั้น 2 1 แห่ง คือ รพ.น้ำขุ่น)
ความก้าวหน้าของโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
2.1 โรงพยาบาลผ่านการต่ออายุรับรอง 3 ปี จำนวน 2 รพ. ได้แก่ รพ.ตระการพืชผล ผ่านการรับรองครั้งที่ 4 วันที่ 29 ม.ค.64
และ รพ.โขงเจียม ผ่านการรับรองครั้งที่ 1 วันที่ 10 เม.ย.64
2.2 โรงพยาบาลที่รับการเยี่ยมสำรวจและมีการบ้านต้องส่งภายใน 3 เดือน จำนวน 3 รพ.ได้แก่ รพร.เดชอุดม รพ. 50 พรรษาฯ และ รพ.ม่วงสามสิบ
2.3 โรงพยาบาลที่ครบกำหนดวันหมดอายุ ภายใน สค.64 ส่งเอกสารแล้วรอรับวันเยี่ยมจาก สรพ.จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ รพ.บุณฑริก รพ.สว่างวีระวงศ์
รพ.สิรินธร รพ.ตาลสุม รพ.ดอนมดแดง รพ.ทุ่งศรีอุดม และ รพ.ศรีเมืองใหม่
2.4 รพ.ที่ครบกำหนดส่งเอกสารขอต่ออายุและต้องรีบดำเนินการ จำนวน 4 แห่ง คือ
2.4.1 กำหนดส่งภายในวันที่ 11 มิ.ย.2564 ได้แก่ รพ.พิบูลมังสาหาร และ รพ.โพธิ์ไทร หากไม่ส่งตามกำหนดเวลา
จะถูกปรับสถานะการรับรองไปเป็นต้องขอรับรองขั้น 3 ใหม่
2.4.2 กำหนดส่งภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564 ได้แก่ รพ.นาตาล
2.4.3 กำหนดส่งต่ออายุขั้น 2 ภายในเดือน มิ.ย. 2564 ได้แก่ รพ.น้ำขุ่น
2.4.4 กำหนดส่งเอกสารภายใน เดือน ส.ค. 2564 ได้แก่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และรพ.นาเยีย

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCU&NPCU)/รพ.สต.ติดดาว
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26งานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา
แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินภายในจังหวัด (Internal Survey) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายในจังหวัดในห้วงวันที่ 1 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2564
ขอให้เจ้าของพื้นที่เตรียมการและส่งเอกสารการประเมินตนเองให้คณะกรรมการทราบก่อนลงพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
และขอให้ทุกโรงพยาบาลเมื่อได้รับผลการตรวจเยี่ยมภายในแล้วดำเนินการยื่นแสดงความจำนงเพื่อขอรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา
กระทรวงสาธารณสุขต่อไปภายในเดือนกันยายน 2564
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27งานทันตสาธารณสุข
ผลการดำเนินงาน Fee schedule งานทันตสาธารณสุข ปี 2564 (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28พิจารณาเงินไม่ทำเวชฯ
ตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29การประเมิน ThaiStopCovid-Plus
การประเมินสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส โดยใช้เครื่องมือ ThaiStopCovid-Plus
ผลการประเมินในแต่ละ Setting ผ่านเกณฑ์ เกิน ร้อยละ 80 (เอกสารแนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การต่ออายุใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ (กรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทย)
ตามหนังสือที่อบ.0032.006/ว3239 ลว.31 มีค. 64 และ ที่ อบ.0032.013/ว.4097 เรื่อง ขอให้ดำเนินการต่ออายุใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ (กรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทย) ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง
1.ตรวจสอบรายชื่อบุคลากร
2.ต่ออายุใบประกาศฯ
เอกสารประกอบ
pdf