คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ.) ณ วันที่ 13 พ.ค. 64

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ณ วันที่ 12 พ.ค. 64

เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สรุปผลการปรับแผนงาน/โครงการ รอบ 6 เดือน
สรุปผลการปรับแผนงาน/โครงการ รอบ 6 เดือน กลุ่มงานส่งคืนงบประมาณ จำนวน 983,890 บาท
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกรายโรงพยาบาล
จัดสรร 52,494,738 บาท เบิกจ่าย 38,666,689.90 บาท (ร้อยละ 73.66)
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกราย สสอ.
จัดสรร 8,908,710 บาท เบิกจ่าย 3,991,838.46 บาท (ร้อยละ 44.81)
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6สรุปผลการเบิกจ่ายงบโครงการเงินนอกงบประมาณ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบโครงการเงินนอกงบประมาณ
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7การย้าย

เอกสารประกอบ
docx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 เมษายน 2564
ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ยังได้รับแบบประเมินไม่ครบทุกอำเภอ
เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9แผนปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์

เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10เสนอรอบการย้ายภายใน_สสจ.อุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11การโยกย้ายภายในจังหวัด รอบพิจารณา CHRO จังหวัด (9 เมษายน 2564)
ได้มติจากกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และมีคำขอย้ายส่งมาเพิ่มเติมหลังวันที่ 9 เมษายน 2564 เตรียมการเพื่อเสนอคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม มีผล 1 มิถุนายน 2564
เอกสารประกอบ
xlsx

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ