ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การดำเนินงานงบค่าเสื่อม

เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มีนาคม 2564
สถานการณ์การเงินการคลังไตรมาส 2
Risk Score 4 จำนวน 1 แห่ง คือ รพ.๕๐ พรรษาฯ
Risk Score 2 จำนวน 1 แห่ง คือ รพ.วารินชำราบ
Risk Score 1 จำนวน 2 แห่ง คือ รพ.ตาลสุม/รพ.สว่างวีระวงศ์
Risk Score 0 จำนวน 22 แห่ง
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การส่งงบทดลองระบบ GL
2.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
2.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนไม่เต็ม ได้แก่ รพ.สต.คำบง อ.ศรีเมืองใหม่ หัก 5 คะแนน เนื่องจากส่งงบทดลองเกินกำหนดระยะเวลา
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำ เดือนมีนาคม 2564 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน เมษายน 2564 ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
3.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน มีนาคม 2564 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม ตระการพืชผล
เดือน มีนาคม 2564 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม และสว่างวีระวงศ์

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนมีนาคม 2564
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 31 มีนาคม 2564 เปรียบเทียบกับ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนมีนาคม 2564 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 50 พรรษาฯ -69.94 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -44.40 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล -9.57 ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย น้ำขุ่น เขื่องใน บุณฑริก สิรินธร น้ำยืน โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 126.22 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 111.74 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 91.81 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 72.56 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ.)
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 1,182,190.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 23 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 22 เมษายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,757,691.- บาท..(สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 133 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,978,125 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 88 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ
ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc ณ 28 เมษายน 2564
7.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2564 ให้ สสอ.ละ 140,000 บาท ข้อมูลผลการใช้จ่าย
- ผลการใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,826,674.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.76
ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 80 หน่วยงานที่เบิกจ่ายยังไม่ได้ตามไตรมาส 3 คือ เขื่องใน ดอนมดแดง นาเยีย พิบูลมังสาหาร และเหล่าเสือโก้ก
ข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยที่ยังไม่เบิก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 77)
7.2 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ผลร้อยละ 79.02 ผ่าน
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 ผลร้อยละ 62.94 ผ่าน
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 3 ร้อยละ 65 ผลร้อยละ 88.96 ผ่าน
7.3 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11) (ลูกข่ายขอเงินบำรุงต่างหน่วยจากแม่ข่าย) ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
-แม่ข่ายโอนเงินบำรุงต่างหน่วยทั้งสิ้น 30,583,030.-บาท
-โรงพยาบาลที่จ่ายยังไม่ครบในไตรมาสที่ 3 ได้แก่ วารินชำราบ เดชอุดม ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม เขื่องใน นาจะหลวย บุณฑริก กุดข้าวปุ้น ม่วงสามสิบ พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร สำโรง ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น
-โรงพยาบาลที่จ่ายยังไม่ครบในไตรมาสที่ 2 ได้แก่ 50 พรรษาฯ และสว่างวีระวงศ์
-ให้โรงพยาบาลเร่งการเบิกจ่ายตามระยะเวลาต่อไป

เอกสารประกอบ
xlsx

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
81. สถานการณ์โรค COVID-19
การดำเนินงาน
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9แจ้งแก้ไขระยะเวลายื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม มาตรา 41 จาก 1 ปี เป็น 2 ปี
สปสช. แจ้งแก้ไขระยะเวลายื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม มาตรา 41 จาก 1 ปี เป็น 2 ปี นับตั้งแต่วันที่รับทราบความเสียหายโดยข้อบังคับฯดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10ข้อมูลผู้ป่วยใน(UC) ปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11พิจารณาเงินไม่ทำเวชฯ
มีผู้ขอรับ จำนวน 6 ราย ขอยกเลิก จำนวน 3 ราย
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12สรุปการขออนุมัติจ้าง พนักงานกระทรวงฯ และ ลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13ร่างเตรียมการปฐมนิเทศข้าราชการกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ ประจำปี 2564

เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14การประเมิน Thai Stop Covid-19 Plus
การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ของสถานประกอบการ ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรม ขอให้มีการประเมิน TSCP ทุกแห่ง สถานประกอบการจะได้รับใบรับรอง สามารถใช้ติดที่หน้าสถานประกอบการ หรือ แนบที่หน้า website ได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและลูกค้า
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15การเตรียมรับผู้ป่วยรักษาหายแล้ว กลับไปพักที่บ้าน
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA แบบเข้มข้นของผู้ที่รักษาหายแล้ว ขณะพักฟื้นที่บ้าน
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ