ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1/2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
15.1การเบิกจ่ายสิทธิ์ อปท.ที่เข้าข่ายเป็นเท็จ

เอกสารประกอบ
pptx

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25.2 ผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ รอบที่ 1/2563

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
35.3 การเบิกวัสดุ
5.3.1 ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงาน ให้จัดทำทะเบียนคมวัสดุที่เบิกจากหน่วยพัสดุ ให้มีข้อมูล ยอดยกมาต้นปี เบิก/รับระหว่างเดือน จ่าย/ใช้ไประหว่างเดือน และคงเหลือ/คงคลัง และขอให้นำสมุดคุม ไปส่งพร้อมใบเบิกวัสดุทุกครั้ง
5.3..2. กรณีมีงบเฉพาะเพื่อจัดหาพัสดุ(วัสดุสิ้นเปลือง) กลุ่มงานต้องจัดทำใบเบิกและทะเบียนคุมการจ่ายวัสดุนั้นๆ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
42.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2562

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
3. 1. มติ กรรมการ บ้านพัก
เอกสารประกอบ
rar

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
65.1การเบิกจ่ายสิทธิ์ อปท.ที่เข้าข่ายเป็นเท็จ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
75.1การเบิกจ่ายสิทธิ์ อปท.ที่เข้าข่ายเป็นเท็จ
5.1การเบิกจ่ายสิทธิ์ อปท.ที่เข้าข่ายเป็นเท็จ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
85.1การเบิกจ่ายสิทธิ์ อปท.ที่เข้าข่ายเป็นเท็จ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
92.2 วาระการติดตาม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
102.2.1. สรุป รายรับ-รายจ่าย และการเตรียมความพร้อมการจัดสนับสนุนกิจกรรม Run for health (หารือจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรดีด้วย และการปฐมพยาบาล AED )

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
112.2.2 ลูกหนี้เงินยืมราชการ
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ทีเกินกำหนด เพียงวันที่ 27 มกราคม 2563 จำนวน 4,233,140.00 บาท ตามตาราง
เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
122.2.5 รายงานผลงาน fee scledule

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
132.2.6 การฝึกอบรม FM

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
143.2 ขออนุมัติหลักการ เงินบำรุง หน่วยบริการสนง.สสจ.อบ. 4 รายการ

เอกสารประกอบ
docx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
153.3. แนวทางการเร่งรัดโครงการลดล้านกิโลฯ( กง สส)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
162.2.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 ระบบ GFMIS
สรุปผลการเบิกเงินงบประมาณ ปี 2563 เพียงวันที่ 26 มกราคม 2563 ตามตาราง
1. สรุปภาพรวม เบิกได้ 36.48 %
.2 .สรุปงบเฉพาะ
3. สรุปงบจัดสรรให้ สสอ. แห่งละ 200,000 บาท
4. สรุป ค่าตอบแทน ฉ.11

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
172.2.4 รายงานความคืบหน้าขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ ปี 2563 ตามตาราง
1 .งบลงทุน –ค่าครุภัณฑ์
2 .งบลงทุน-ค่าสิงก่อสร้าง
3 .EIA รพ.ตระการฯ
4. งบกลุ่มจังหวัด –งานแม่ละเด็ก

เอกสารประกอบ
rar

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
183.4 การใช้ระบบ Teleconference

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
193.5สรุป ผลตรวจราชการ (GAP และจุดเน้นพัฒนาเพิ่ม เช่น คลินิกกัญชา , Stroke —> HL. , rTPA ) , ลด DMรายใหม่ , Family DM,HT เป็นต้น ( กง.ยุทธ์)

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
1. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประจำเดือนมกราคม 2563
- สรพ.ประกาศรับรองการต่ออายุการรับรองคุณภาพครั้งที่ 2 โรงพยาบาลสำโรง
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
- โรงพยาบาลเขมราฐ สรพ.จะลงเยี่ยมประเมินรับรองเฉพาะเรื่องเพิ่มเติมการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2
ในวันที่ 28 มกราคม 2563
- โรงพยาบาลนาจะหลวย สรพ.เยี่ยมประเมินรับรองต่ออายุ ครั้งที่ 3 จากวันที่ 14-15 พย. 2562
มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมภายใน 3 เดือน ขอให้รายงานความก้าวหน้าให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบ
- โรงพยาบาลนาเยีย รับการเยี่ยมประเมินรับรองขั้น 3 เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 มีการบ้าน 4 ข้อ
ดำเนินการจัดส่งสรพ.แล้วเมื่อวันที่ 22 มค .2563 รอฟังประกาศผลการรับรอง
- โรงพยาบาลน้ำขุ่น รับประเมินรับรองขั้น 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 มีการบ้าน 6 ข้อ ระยะเวลา 60 วัน
ขอให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบด้วย
- โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก จะรับประเมินรับรอง ขั้น 3 จาก สรพ.ในวันที่ 19 - 20 มี.ค. 2563
2. ขอเชิญบุคลากรจากทุกโรงพยาบาล จำนวน โรงพยาบาลละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคัดเลือกตัวแทน
จากทีม QMR / PCT/RM /ENV ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน HA ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สสจ.อบ.ขอให้ส่งรายชื่อให้ผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 31 มค.2563 เพื่อดำเนินการต่อไป
3. แจ้งกำหนดการกิจกรรม Quality Learning Network ที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อเตรียมรับการประเมินรับรองการต่ออายุจาก สรพ. ในวันที่ 19 ก.พ. 2563
4. แจ้งประชาสัมพันธ์จาก สรพ. ปี 2563 ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21st
HA National Forum ในระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2563 ภายใต้แนวคิดหลัก “Enchancing Trust in Healthcare” เพื่อเป็นเวทีกลางสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาคีเครือข่ายของผู้คนและหน่วยงาน ที่อยากเห็นคนไทยเข้าใจกัน ไว้วางใจกัน และพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามในสังคม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ www.ha.or.th มีอัตราค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน)

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กำหนดจัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการรับส่งต่อผู้ป่วย
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมายในการประชุมได้แก่ แพทย์ พยาบาล และหัวหน้าศูนย์ส่งต่อจากโรงพยาบาลทุกแห่ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัด บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำในพื้นที่รับผิดชอบ เดือนละ 1 ครั้ง โดยในเดือนกุมภาพันธ์
จะดำเนินการในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1) การทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติ
2) การปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจำ
3) การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการผู้ต้องขัง
4) การจัดการอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
5) การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนับสนุนกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 4 จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 10 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 น. หอประชุมอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทางกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ จะได้ประสานการจัดกิจกรรมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24งานสุขสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
1 ผลการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี 2563 อสม.ดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 3 สาขา ดังนี้
- สาขา สุขภาพจิตชุมชน อสม.ดีเด่น อำเภอเขมราฐ
- สาขา การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ อสม.ดีเด่น อำเภอสิรินธร
- สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญญาเอดส์ในชุมชนอสม.ดีเด่น อำเภอวารินชราบ
2 ผลการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลผลงาน ดังนี้
รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 2 รางวัล พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาท ดังนี้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ
รางวัลดาวรุ่ง 3 รางวัล พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท ดังนี้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิกเทิง อำเภอตาลสุม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทอย อำเภอศรีเมืองใหม่
บริษัท AIS จะทำพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25งานสุขสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ด้วยกรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แจงมติยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.62 เป็นต้นไป ถือเป็นข่าวดีส่งท้ายปีโดยเฉพาะจุดยืนของกระทรวงสาธารณสุข
ที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ยืนยันชัดเจนว่า
ตัดสินใจบนพื้นฐานของการรักษา ปกป้อง เสริมสร้างสุขภาพประชาชนหากมีสิ่งอันตรายมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ในประเทศเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องปกป้อง
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนด KPI ให้ อสม. ทุกคน สำรวจการใช้สารเคมี ในเขตรับผิดชอบ
ทุกหลังคาเรือน และกรอกข้อมูลผ่าน แอฟพลิเคชั่นอสม. ออนไลน์จะสำรวจครั้งที่ 1-31 มกราคม 2563
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระประชุม)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26งานสุขสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ขอเชิญ อสม.ร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ “ก้าวท้าใจ VIRTUAL RUN SEASON 1 พิชิต 60 วัน 60 กิโลเมตร”
สมัครสะสมระยะทาง 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2563 ลงทะเบียนสมัครฟรี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระประชุม)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27งานสุขสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
รายงานจำนวน อสม.จังหวัดอุบลราชธานี สมัครสมาชิก ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 23 มกราคม 2563
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระประชุม)

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ