คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการที่เกินกำหนด(หน่วยเบิก สสจ.) ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ non uc เพียงวันที่ 16 เมษายน 2564

เอกสารประกอบ
xlsx

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3งบลงทุนรายงานก่อสร้าง 2564 บริหารสัญญา ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์

เอกสารประกอบ
xlsx

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5แผน-ผล เงินบำรุง สสจ. ปี 2564 ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ใช้สำหรับห้องผู้บริหาร
งานเลขานุการกิจ
2. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม 3
2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน1 รายการ รายการโพเดียม จำนวน 1 อัน
2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 ชุด
2.2.2 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
2.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.3.1 สวิทชิ่ง 3-4 in 2 out จำนวน 1 เครื่อง
2.3.2.ตู้สวิทชิ่ง จำนวน 1 ตู้
3.ขอขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเก้าอี้พลาสติก จำนวน 20 ตัว ใช้สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ
สอบสวนโรคฯกลุ่มงานบริหารทั่วไป


พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7ร่างเตรียมการปฐมนิเทศข้าราชการกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ ประจำปี 2564

เอกสารประกอบ
docx

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ