การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน (CHRO) จังหวัดอุบลราชธานี

2/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. (ห้องประชุม 1 สนง.สสจ.อุบลราชธานี)

เรื่องก่อนวาระการประชุม

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติกรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี (สนง.สสจ./รพศ/รพท/รพช/สสอ)

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ประชุม “คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รอบการประเมินเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2564”

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0208.02/ว 1246 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564
เรื่องการจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0208.02/ว 1330 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเพิ่มเติม

รายละเอียดตาม link นี้ https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?p=173669

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมโควตาแพทย์ 16 เมษายน 2564

เขตสุขภาพที่ 10 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการ CHRO เขต 10 เพื่อ พิจารณา กระจายโควตาแพทย์ผู้ทำสัญญา ปี พ.ศ. 2564
และจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 16 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สนง.เขตสุขภาพที่ 10
เอกสารประกอบ
jpg

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ที่ประชุมพิจารณา รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับกรอบอัตรากำลัง Blue print

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2รายงานผลการจัดสรรนักเรียนทุนพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปี 2563

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3รายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

เอกสารประกอบ
ppt

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การปฐมนิเทศข้าราชใหม่ COVID รุ่นที่ 6

เอกสารประกอบ
docx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5ร่างเตรียมการปฐมนิเทศข้าราชการกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ ประจำปี 2564

เอกสารประกอบ
docx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 10600/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ รวม 124 ราย

ออกคำสั่ง ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564
- ข้าราชการ โควิดระยะที่ 3 และ ระยะที่ 2+3 เพิ่มเติม ที่บรรจุไม่ตรงกับสถานที่ปฏิบัติงานจริง 114 ราย ปฎิบัติงานที่หน่วยงานเดิม (ก่อนบรรจุ) เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่ออัตรากำลังและการให้บริการประชาชน เนื่องจาก เลขตำแหน่งเดิมห้ามใช้ (ถูกยุบ)
- ย้ายภายในจังหวัด 2 ราย
- ย้ายภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดียวกัน 10 ราย

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7ประกาศผลการย้ายข้ามจังหวัด แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2564
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้ย้ายหมุนเวียน ปี 2564
- แพทย์ 126 ราย อุบลฯ ย้ายออก 3 ราย ย้ายเข้า 3 ราย
- ทันตแพทย์ 113 ราย รพช.ทุ่งศรีอุดม ได้ย้ายออก 1 ราย
- เภสัชกร 137 ราย อุบลฯ ย้ายออก 3 ราย ย้ายเข้า รพศ.สปส. 3 /รพช.ม่วงสามสิบ 2 ราย

สป.สธ. จะออกคำสั่งปลายเดือน พฤษภาคม 2564 และ มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ข้าราชการโควิด ระยะเพิ่มเติม (รอบบรรจุ 2 เมษายน 2564) ที่ตำแหน่งบรรจุไม่ตรงกับสถานที่ปฏิบัติงานจริง
เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ปฏิบัติงานที่เดิม (ก่อนบรรจุ) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออัตรากำลังและการให้บริการประชาชน เนื่องจากเลขตำแหน่งเดิมถูกห้ามใช้ (ยุบ)
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การย้ายข้ามจังหวัด online รอบคำสั่ง (สป.สธ.) สิงหาคม 2564
ส่วนราชการต้นทาง/ปลายทาง พิจารณาให้ความเห็น ภายใน วันที่ 19 เมษายน 2564 (16.30 น.)

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ข้าราชการ ขอย้ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ข้าราชการ ขอย้าย ภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดียวกัน

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5ข้าราชการ ขอย้ายตรงตามปฏิบัติงานจริง

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6ขออนุมัติจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารประกอบ
xls