คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
11.1 ภารกิจ นพ.สสจ.อบ

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ติดตามข้อสั่งการจากครั้งที่ 2/2564
1. การเตรียมการเรื่องระบบการบันทึกข้อมูล เครื่อง AED : กง.NCDs
2. การเชิญ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน นว.สาธารณสุข 8 ราย มาชี้แจงทำความเข้าใจและทำบันทึกรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร : นิติกร
3. การทำเอกสารเกื้อกูล ของ นายวิโรจตน์ เซมรัมย์ และ น.ส.อลิษา สุพรรณ
4. การจัดระบบการ Swab และการออก Code ของศูนย์ยางน้อย : คร.
5. การติดตามการคืนเงินยืม อำเภอตระการพืชผล : รองประทีป บุญธรรม
6. การแก้ปัญฆาแรงดันน้ำ อาคารแพทย์แผนไทย : บริหาร

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานความก้าวหน้าการจัดจ้างอาคารร้านสวัสดิการ สสจ.
- การจัดจ้างตามกระบวนการทางพัสดุ -ได้รับอนุมัติให้จัดจ้าง/แต่งตั้งกรรมการพัสดุแล้ว/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเสนอผลราคากลาง
- การประกาศเชิญชวน และการหาผู้สนใจมาประมูล และข้อบังคับ “กองทุนสวัสดิการหน่วยงาน” อยู่ระหว่างร่าง และดูระเบียบเกี่ยวข้องฯ

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 รายการ สิ่งก่อสร้าง

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 รายการค่าครุภัณฑ์

เอกสารประกอบ
xlsx

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ส.ร.ก. ปี 2564

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการที่เกินกำหนด(หน่วยเบิก สสจ.)

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หลักการ การขอใช้เงินบำรุง หน่วยบริการ สนง.สสจ.อบ.

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 (ปรับ)
กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระหว่าง 22-24 มีนาคม 2564
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8รายละเอียดการใช้ห้องประชุม

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบพื้นฐาน สสอ (Non Uc)

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรง

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11โครงการ "การพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพชุมชน สู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) และกระดูกสะโพกหัก (Hip Fracture) แบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 10
1. ขอเชิญทุกกลุ่มงาน ร่วมกิจกรรม Kick Off เปิดตัวโครงการ วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นประธาน
2. ขอแจ้งแผนปฏิบัติการ รายละเอียดตาม File แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12โครงการครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ปี 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13แนวทางการดำเนินงาน 30 บาท รักษาทุกที่
แนวทางการดำเนินงาน 30 บาท รักษาทุกที่ ประเด็นการเบิกเงิน และระบบข้อมูล
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14ความก้าวหน้าการส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนโควิด ณ 18 มีนาคม 2564

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15ร่างคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในงานพิธีรับเครื่องราชย์ฯ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16ร่างกำหนดการ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17ตย.ผังงาน

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ