ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2563-2564
การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
1. การบริหารแผนและผลการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 2563
2. การบริหารแผนงบค่าเสื่อม ปี 2564
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มาราคม 2564
รายงานสถานการการเงินการคลังเดือน มกราคม 2564
Risk Score 4 จำนวน 1 แห่ง
Risk Score 2 จำนวน 1 แห่ง
Risk Score 1 จำนวน 2 แห่ง
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3รายงานสถานการร์การเงินการคลัง ๕๐ พรรษาฯ
รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ๕๐ พรรษาฯ
Risk Score 4
NWC - 3.33
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1แจ้งกำหนดการเข้าปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สสอ. รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลองระบบ GL
2.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
2.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนเต็ม
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
4.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน มกราคม 2564 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม เขมราฐ สว่างวีระวงศ์
เดือน มกราคม 2564 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ สว่างวีระวงศ์

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ.)
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 736,430.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพัน สี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) 10 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,260,445.- บาท..(สามล้านสองแสนหกหมื่นสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 111 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,898,941 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 78 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนมกราคม 2564
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 31 มกราคม 2564 เปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนมกราคม 2564 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 50 พรรษาฯ -55.68 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -37.17 ล้านบาท
โซน 3 นาเยีย -7.35 ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ เขื่องใน นาจะหลวย น้ำขุ่น บุณฑริก นาตาล เดชอุดม น้ำยืน โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 154.16 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 111.70 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 97.68 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 75.40 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc ณ 23 กุมภาพันธ์ 2564
8.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2564 ให้ สสอ.ละ 140,000 บาท ข้อมูลผลการใช้จ่าย
- ผลการใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,820,389.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.01
ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 หน่วยงานที่เบิกจ่ายยังไม่ได้ตามไตรมาส 2 คือ เขมราฐ เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล ตาลสุม ทุ่งศรีอุดม นาเยีย โพธิ์ไทร ม่วงสามสิบ เมือง ศรีเมืองใหม่ สว่างวีระวงศ์ สิรินธร
ข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยที่ยังไม่เบิก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 54)
8.2 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ผลร้อยละ 68.96 ผ่าน
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 2 ร้อยละ 57 ผลร้อยละ 68.79 ผ่าน
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 2 ร้อยละ 45 ผลร้อยละ 70.26 ผ่าน
8.3 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11)
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 21,810,280.-บาท
-โรงพยาบาลที่จัดสรรให้ลูกข่ายไตรมาสที่ 3 ได้แก่ เหล่าเสือโก้ก
-โรงพยาบาลที่จัดสรรให้ลูกข่ายไตรมาสที่ 2 ได้แก่ วารินชำราบ เดชอุดม โขงเจียม เขมราฐ นาจะหลวย น้ำยืน บุณฑริก ตระการฯ กุดข้าวปุ้น โพธิ์ไทร สำโรง ดอนมดแดง ทุ่งศรีอุดม นาเยีย น้ำขุ่น
-โรงพยาบาลที่ยังไม่ได้จัดสรรไม่ครบในไตรมาส 2 ได้แก่ 50 พรรษาฯ เขื่องใน ม่วงสามสิบ พิบูลฯ ตาลสุม สิรินธร นาตาล สว่างวีระวงศ์ และศรีเมืองใหม่
-ให้โรงพยาบาลเร่งการเบิกจ่ายตามระยะเวลาต่อไป

เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
- กำหนดการ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
-กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจราชการฯ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
-แผนลงเยี่ยมพื้นที่โดยทีมตรวจราชการฯ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
-การใช้ห้องประชุมรับตรวจราชการฯ
เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13การสนับสนุนงบประมาณโครงการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้พื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้และtฝึกทักษะการเสริมสร้างพัฒนาการและโภชนาการตามกระบวนการ Triple-p Plusสำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า และเด็กเตี้ย ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 ดังรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบโดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม -พฤษภาคม 2564 และส่งผลงานภายในเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งพื้นที่ต่อไป

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14แผนการออกเยี่ยม CFCT หมู่บ้านต้นแบบ ประจำเดือนมีนาคม 2564
1. วันที่ 22 มีนาคม 2564
ภาคเช้า บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม
ภาคบ่าย บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย
2. วันที่ 25 มีนาคม 2564
ภาคเช้า บ้านแข็งขยัน ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น
ภาคบ่าย บ้านฮี หมู่ที่ 3 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล
3. วันที่ 26 มีนาคม 2564
ภาคเช้า บ้านไร่ใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร
ภาคบ่าย บ้านคำข่า หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายกองทุน LTC
รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินกองทุน LTC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
161. สถานการณ์โรค COVID-19
สถานการณ์โรค COVID-19
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
172. การบริการจัดการวัคซีน COVID-19
การบริการจัดการวัคซีน COVID-19
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
183. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
194.ผลการดำเนินงานวัณโรค
ผลการดำเนินงานวัณโรค
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20เรื่องที่ ๑ สรุปข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สรุปข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21เรื่องที่ ๒ งานธรรมาภิบาล กลุ่มกฏหมาย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมการประเมิน ITA ผ่านระบบ MITAS ในรอบไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22การนิเทศ RDU ครั้งที่ 1/ 2564
กำหนดการนิเทศ
โซน 2 :วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
รพ.นำเสนอผลงาน :รพ.ศรีเมืองใหม่ , รพ.กุดข้าวปุ้น
รพ.นำเสนอต้นแบบ : รพ.โพธิ์ไทร

โซน 3 &4 : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
รพ. นำเสนอผลงาน :รพ.พิบูลมังสาหาร , รพ.สว่างวีระวงศ์
: รพ.บุณฑริก , รพ.น้ำขุ่น
รพ.นำเสนอต้นแบบ : รพ.น้ำยืน

โซน 1:วันที่ 4 มีนาคม 2564
รพ.นำเสนอผลงาน : รพ.50พรรษาฯ,รพ.เขื่องใน, รพ.ม่วงสามสิบ ,รพ.ตาลสุม,
รพ.นำเสนอต้นแบบ : รพ.เดชอุดม

รูปแบบการนิเทศ
ผ่าน web ex ช่วงบ่าย แยกรายโซน
การนำเสนอ โดย แพทย์ ของโรงพยาบาลเป้าหมาย
และโรงพยาบาลต้นแบบในโซน 1 แห่ง
ไม่เกิน โรงพยาบาลละ 10 นาที
เนื้อหา เน้นการวิเคราะห์ปัญหาสถาณการณ์ จากการทบทวน case
ใน ระบบRDU report on web
&การกำหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมการแก้ไข
ผู้นิเทศ ประกอบด้วย
1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์
2. แพทย์ & เภสัชกร จากคณะทำงาน SP RDU

เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23ผลการดำเนินการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ
จังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายให้ทุกโรงพยาบาลจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยในทุกพื้นที่
ปัจจุบัน กรมการแพทย์ได้จัดทำแนวทางการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ up date มค 64 สามารถ down load เอกสาร ตาม link https://drive.google.com/drive/folders/1zUeJ1p4JWjANbcIOSMeiW6KC2Xz5emX-
โดยกำหนดองค์ประกอบ 3 ส่วน (3 S) คือ 1 . โครงสร้าง (structure) 2 บุคลากร (staff) 3 . ระบบบริการ ( system)
ปัจจุบัน ทุกโรงพยาบาลให้บริการให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์
มีโรงพยาบาลที่ให้เปิดเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ จำนวน 16 แห่ง (72%)กระจายทั้ง 4 โซน และ รอผลิตภัณฑ์กัญชา 2 แห่ง คือ รพ. เขมราฐ และ รพ.ตาลสุม
การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ด้านบุคลาการที่สั่งใช้ยา (แพทย์ / แพทย์แผนไทย /เภสัชกร) ต้องผ่าน การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ / กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง ซึ่งปัจจุบัน รพ. กุดข้าวปุ้น เป็น 1 รพ. ที่ แพทย์ยังไม่ผ่านการอบรม ทำให้ไม่สามารถขอเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ได้
ปัจจุบัน สำหรับผู้สั่งใช้ยารายใหม่ สามารถลงทะเบียน เข้าอบรม 0nline ที่ web กรมการแพทย์ และกรมการแพทย์จะจัดสอบที่ส่วนกลาง โดยเสียค่าใช้ 2500 บาท สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด ครั้งที่ 1 ให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 มีนาคม และจัดสอบในวันที่ 19 มีนาคม ผู้สอบผ่าน จะได้รับการขึ้นทะเบียน 2 ปี
ส่วนการต่ออายุ ผู้ที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียน ให้ดำเนินการขอต่ออายุ online ก่อนสิ้นอายุ 6 เดือน โดยกรมการแพทย์จะเปิดให้เข้าไปลงทะเบียน ยื่นหลักฐาน เพื่อขอเรียน online และต่ออายุได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ส่วนหลักสูตร care manager ศูนย์วิชาการ รพ. มะเร็งอุบล จะอบรมให้ หลักสูตร 3 วัน กำหนดให้ รพ. ละ 2 คน (แพทย์ /เภสัชกร /พยาบาล/แพทย์แผนไทย/นวก. ที่ได้รับมอบหมาย)
ให้ทุก รพ.เตรียมบุคลากร เพื่อเข้า อบรม
ขอให้ it ทุก โรงพยาบาล และ ผู้รับผิดชอบกัญชาทางการแพทย์ ติดตั้งโปรแกรม C moph เพื่อให้ลงบันทึกการให้บริการทั้งให้คำปรึกษาที่ไม่จ่ายยา และให้บริการจ่ายยา
ปัจจุบันมี รพที่ดำเนินการแล้ว 7 แห่ง รพ. รอทดสอบ 5 แห่ง (มีการติดตั้งแล้ว แต่ยังไม่ใช้งาน)และที่ยังไม่ดำเนินการเลย จำนวน 14 แห่ง ให้เร่งดำเนินการ เนื่องจาก เป็นระบบการรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงได้ทราบเป็นปัจจุบัน


เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24ข้อมูลผู้ป่วยใน มค.2564

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
การรายงานผลการดำเนินงาน PMQA รอบ 6 เดือน ผ่านทางเว็บไซด์ https://opdc.moph.go.th หัวข้อระบบ e-Report
โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอได้ดำเนินการ ดังนี้
1. สามารถเพิ่มเติมข้อมูลของรอบ 3 เดือน (ตามแบบฟอร์ม 1-4) ให้ครบได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564
2. ให้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานรอบ 6 เดือนตามแผนพัฒนาองค์การของหมวด 1-6 (แบบฟอร์ม 3 )
3. ลงผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดหัวข้อ 7.1 - 7.6 (ตามแบบฟอร์ม 4) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA
สรุปสถานการณ์การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA ในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม 2564 ดังนี้
- รพศ./รพท. จำนวน 6 แห่ง เป้าหมาย 100% ผ่านการรับรอง 100 % (รพ.ที่จะต้องขอรับรองต่ออายุจำนวน 3 แห่ง คือ
1. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (กำหนดส่งเอกสารภายใน 26 เม.ย.64)
2. รพ. 50 พรรษาฯ (ได้วันเยี่ยม 1-2 เม.ย.64)
3. รพร. เดชอุดม (ได้วันเยี่ยม 8 - 9 เม.ย.64)
- รพช. จำนวน 22 แห่ง เป้าหมาย 90% ผ่านการรับรอง 21 แห่ง คิดเป็น 95.46 % (รพ.ที่จะต้องขอต่ออายุการรับรองจำนวน 16 แห่ง รอประกาศผล 1 แห่ง (ตระการพืชผล)
ส่งเอกสารแล้วและได้วันเยี่ยมจากสรพ.แล้วจำนวน 3 แห่ง ในส่วนรอวันเยี่ยม จาก สรพ. จำนวน 8 แห่ง ครบกำหนดส่งเอกสารแล้วยังไม่ส่ง 3 แห่ง
(โพธิ์ไทร, นาตาล, น้ำขุ่น(ขั้น2) ยังไม่ครบกำหนดส่ง 1 แห่ง)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA
ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ตามตัวชี้วัด R 26 ให้ผู้ประสานงาน HA จังหวัด ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2564
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCU&NPCU)/รพ.สต.ติดดาว
รายงานการประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว บนเว็บ http://gishealth.moph.go.th
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และขอให้ทีมพี่เลี้ยงทั้ง รพช./สสอ.
ลงพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ตามส่วนขาด หากสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น ให้รอรับการประเมินจากจังหวัดต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29งานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินภายในจังหวัด (Internal Survey) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายในจังหวัด
ขอให้เจ้าของพื้นที่เตรียมการและส่งเอกสารการประเมินตนเองให้คณะกรรมการทราบก่อนลงพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับเครื่องตรวจคัดกรองหู วันที่ 1 มีนาคม 2564
และในวันที่ 2 มีนาคม 2564 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ จะจัดการประชุม “โครงการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด”
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
โรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย
1. แพทย์เฉพาะทาง ENT จำนวน 1 คน
2. แพทย์เฉพาะทางเด็ก จำนวน 1 คน
3. พยาบาลแผนก ENT จำนวน 1 คน
4. พยาบาลแผนกเด็ก จำนวน 1 คน
โรงพยาบาลชุมชน ประกอบด้วย
1. แพทย์ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน
2. พยาบาลแผนกหลังคลอด จำนวน 1 คน
(รายละเอียดตามกำหนดการประชุมที่แนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ในระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการ พชอ. ปี 2564” ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ฯ คือ
1. ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
2. ผู้รับผิดชอบงาน พชอ. จาก สสอ. และ รพ. แห่งละ 1. คน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
32งานพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ด้วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำแนวทางและเกณฑ์การดำเนินการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแจ้งรายละเอียดของมาตรฐานดังกล่าวฯ ให้ผู้บริหารของโรงพยาบาลทุกแห่ง
ได้ศึกษาและนำนโยบายสู่การพัฒนาสถานบริการขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
(รายละเอียดตาม QR Code แนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33พิจารณาเงินไม่ทำเวชฯ
มีผู้ขอรับเงินไม่ทำเวชฯ 4 ราย ขอยกเลิก 6 ราย
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 2564
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลในปี 2564 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ 8 แห่ง ครอบคลุม 6 อำเภอ และมีแผนการก่อสร้าง 27 แห่ง ครอบคลุม 16 อำเภอ ดังรายละเอียด
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
35กำหนดการประเมิน IQ จังหวัดอุบลราชธานี
กรมสุขภาพจิต โดย รพ.พศ. กำหนดการสำรวจ IQ ในเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 5 วัน ในพื้นที่ 4 อำเภอ ดังนี้
วันที่ 1 มีนาคม 2564 อ.กุดข้าวปุ้น
วันที่ 2 มีนาคม 2564 อำเภอเมือง
วันที่ 3 มีนาคม 2564 อำเภอวารินชำราบ
วันที่ 4 มีนาคม 2564 อำภอบุณฑริก
วันที่ 5 มีนาคม 2564 อำเภอวารินชำราบ
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
36ติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าเข้าสู่ระบบ
จากการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก พบว่ามีเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ที่ต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I จำนวน 7 ราย ซึ่งยังไม่เข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการ
จึง ขอความร่วมมือในการกำชับ ติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้า เข้าสู่ระบบ TEDA4I รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
xlsx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
37ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันไตโลก
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day)”ประจำปี ๒๕๖๔ โดยขอเชิญชวนให้สถานพยาบาลต่าง ๆ ดำเนินการจัดกิจกรรมลดเค็มวันไตโลก ในช่วงระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยเน้นทำกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังคำขวัญที่ว่า “ไตวาย ไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว” เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวและมีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ด้วยการบริจาคอวัยวะ และเมื่อได้จัดกิจกรรมแล้ว ขอให้ส่งรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรูปถ่ายหรือสื่ออื่น ๆ ในกิจรรมวันไตโลก เพื่อเข้าร่วมประกวด “กิจกรรมสัปดาห์ลดเค็มวันไตโลก ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔” โดยขอให้จัดส่งมายังสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม“วันไตโลก (World Kidney Day)”ประจำปี ๒๕๖๔ มายังหน่วยงานในสังกัดพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ที่ http://moph.cc/qDwMLYbU6

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
38แจ้งกำหนดการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี
1. จังหวัดอุบลราชธานีส่งตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา ประกวด จำนวน 10 คน ดังนี้
1. นายตรีเทพ หลักดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
2. นายเทวานนท์ จิรานันท์สิริ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
3. นาย ประสิทธิ์ชัย วรามิตร โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
4. นายมงคล หิรัญพันธ์ โรงเรียนดอนมดเเดงวิทยาคม
5. นางสาวศุภกานต์ ดับพลิสซิส โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
6. ด.ญ.อรชร เงินลุน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
7. นางสาวณัฐธิดา นนดารา โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
8. นางสาววริศรา มิ่งแนน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
9. นายอรรถนนท์ วงศ์สุนา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
10.นายเขมชาติ พันธุ์ยม ศูนย์การศึกษานอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี

2. แจ้งแผนการออกติดตามและ Coaching การดำเนินงานพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงานในการเข้าร่วมประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ในเดือนมีนาคม ดังนี้

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแปน อำเภอบุญฑริก
วันที่ 4 มีนาคม 2564 อำเภอวารินชำราบ (ประเภท อำเภอ TO BE NUMBER ONE)
วันที่ 5 มีนาคม 2564 อำเภอเขื่องใน (ประเภท อำเภอ TO BE NUMBER ONE)

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
39การดำเนินงานหน่วย EMS จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานการดำเนินงาน หน่วย EMS จ.อุบลราชธานี
เปรียบเทียบปี 2563 และ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
มีหน่วยเพิ่มขึ้น 37 หน่วย รวมเป็น 107 หน่วย
จำนวน รถ EMS ที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น 42 คัน รวมเป็น 128 คัน
(เฉพาะระดับ BLS และ EMR ไม่นับรวม ALS ที่อยู่ทุก รพ.)

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
40การสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ตามที่ สสจ.อบ.มีนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCD และมีกิจกรรมในการสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหาร เพื่อ สร้าง HL ให้กับประชาชนผู้บริโภค และผู้ผลิตอาหารนั้น
กำหนดให้มีการสำรวจอาหาร จำนวน 40 ตัวอย่าง / สถานบริการ โดยเป็นพื้นที่เป้าหมายชุมชนวิถีใหม่ฯ 20 ตัวอย่าง และ พื้นที่อื่นๆ 20 ตัวอย่าง
ทั้งนี้ ขอให้ใช้เครื่อง salt meter สีฟ้า (ม.มหิดล)
เป้าหมายการดำเนินงาน และระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามรายละเอียด
เอกสารประกอบ
jpg

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ