คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เอกสารประกอบ
docx

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
11.รายงานความเก้าหน้า-งบลงทุนรายการ ครุภัณฑ์

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22.รายงานความก้าวหน้า-งบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้าง

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33.รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สรก.ปี 2564

เอกสารประกอบ
xlsx

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
44.รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการเกินกำหนด

เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 (ปรับ)

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกรายลุ่มงาาน
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกรายกลุ่มงาน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เปรียบเทียบกับงบทั้งหมดที่ได้รับในงวดที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 33.29
และเปรียบเทียบเฉพาะงบประมาณจาก สป. คิดเป็นร้อยละ 22.05 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7การบันทึกโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์ (SMS)
ขอความร่วมมือให้ทุกกลุ่มงานบันทึกข้อมูลในโปรแกรมดังกล่าวที่ http://164.115.23.235:8080/sms2021/bpsdashboard/
โดยบันทึก โครงการ/กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นงบประมาณได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะในส่วนของงบดำเนินงาน
หากกลุ่มงานไม่บันทึกกิจกรรม จะทำให้ไม่สามารถบันทึกผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งกระทรวงได้ติดตามกำกับทุกเดือน กลุ่มงานที่ยังไม่บันทึกโครงการ/กิจกรรมในโครงการ ได้แก่
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน คบส. กลุ่มงานบริหาร ฯ ขอให้เร่งรัดดำเนินการ
เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8เร่งรัดกำกับติดตามงบประมาณที่จัดสรรให้โรงพยาบาล
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกรายโรงพยาบาล ณ 11 กพ.64
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การประเมินโครงการ PPAโดย สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน PPA
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่
1. โครงการจิตเวชเด็ก 2.โครงการพัฒนาการเด็ก 3.โครงการคัดกรองวัณโรค
ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10เร่งรัดกำกับติดตามงบประมาณที่จัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกรายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ