คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1/2564

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
11.1 ภารกิจ นพ.สสจ.อบ

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การเบิกจ่าย งบ สรก. ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3เรื่องเพื่อพิจารณา อนุมัติหลักการ จัดซื้อจัดหา เงินบำรุง

เอกสารประกอบ
doc

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานการดำเนินการจัดชื้อ งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ ปี 2564

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง งบลงทุนรายการค่าก่อสร้าง เงินกันปี 62-ปี 63 เงินงบลงทุน ปี 64

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6รายงานแผน-ผลเงินบำรุงหน่วยบริการ สสจ. ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564

เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9แผนตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ
แผนตรวจเยี่ยมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 อ.เขื่องใน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 อ.นาตาล
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อ.พิบูลมังสาหาร
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 อ.เดชอุดม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้ง รพ.สนาม
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้ง รพ.สนาม วันที่ 3 ก.พ.2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11AAR การนิเทศงานรอบ 1 / 2564

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12รายงานความก้าวหน้าประเด็นRetreatประจำเดือนมกราคม 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13ผลงานANC Fee Schedule ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14พิจารณา แนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงาน RDU
รายงาน PA การใช้ยาสมเหตุผล การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
พบปัญหา การสะท้อนข้อมูล ให้ผู้สั่งใช้ยา และยังขาดผู้รับผิดชอบหลักทางผู้สั่งใช้ยา รวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูล และการนิเทศติดตาม
เสนอเพื่อพิจารณา
1. กำหนดแพทย์ผู้รับผิดชอบเป็น PM ร่วมกับ เภสัชกร
2. รพ.ทบทวน เวชระเบียน นัดพบกับ it
3. กำหนดแพทย์ นิเทศ online กับทีมแพทย์ และผู้รับผิดชอบ
4 . กำหนด เป้าหมาย และติดตามแยกรายโซน ตามเป้าหมาย
เอกสารประกอบ
ppt

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15สรุปผลการประเมินการอบรมการป้องกันอัคคีภัย ปี 2564
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมและซ้อมอัคคัภัยในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ มีเป้าหมายทั้งหมด ๑๒๐ คน เข้าอบรม ๗๙ คน ร้อยละ ๓๓.๓๓ (เกณฑ์ ๔๐) มีระบบการทดสอบก่อนและหลังการอบรม ดังนี้
๑. ก่อนอบรม ๗๙ คน คะแนนเฉลี่ย ๙.๘๒ คะแนนสูง ๑๙ คะแนนต่ำสุด ๒
๒. หลังการอบรม ทดสอบ ๔๙ คน คะแนนเฉลี่ย ๑๗.๙ คะแนนสูง ๒๐ คะแนนต่ำสุด ๑๒
อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องขอใบประกาศ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ