ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

1/2564

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การดำเนินงานงบค่าเสื่อม

เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน ธันวาคม 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุป+แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ (สสจ.ดำเนินการ) งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สรุปความก้าวหน้า งบลงทุนรายการก่อสร้าง ณ วันที่ 27 ม.ค. 2564

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การส่งงบทดลองระบบ GL
3.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
3.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนไม่เต็ม 1 แห่ง เนื่องจากส่งงบทดลองหลังวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้แก่ รพ.สต.หนามแท่ง ผู้รับผิดชอบ สสอ.ศรีเมืองใหม่
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน มกราคม 2564 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์2564 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
5.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม เขมราฐ สว่างวีระวงศ์
เดือน ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม เขมราฐ สว่างวีระวงศ์

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนธันวาคม 2563
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับ 30 พฤศจิกายน 2563 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น
เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนธันวาคม 2563 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 50 พรรษาฯ -55.73 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -48.25 ล้านบาท
โซน 3 นาเยีย -6.60 ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย เขื่องใน น้ำขุ่น บุณฑริก สิรินธร น้ำยืน
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 154.94 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 111.53 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 94.52 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 73.12 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ.)
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 1,899,250.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 41 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 25 มกราคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,145,216.- บาท..(สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) 122 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,211,059.- บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน) 95 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9สรุป+แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ (พื้นที่ดำเนินการ) งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 29 ม.ค. 2564

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc ณ 25 มกราคม 2564
10.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2564 ให้ สสอ.ละ 140,000 บาท ข้อมูลการเบิกจ่าย
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 822,399.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.50
-วางฏีกา 350 มาแล้วยังไม่ดำเนินการเบิก 57,118.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.63
ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามไตรมาส 2 คือ น้ำยืน นาจะหลวย สำโรง
ข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยที่ยังไม่เบิก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 54)
10.2 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ผลร้อยละ 45.84
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 2 ร้อยละ 57 ผลร้อยละ 55.51
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 2 ร้อยละ 45 ผลร้อยละ 42.53


เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11แจ้งข่าวสรรพากร ระบบ My tax Account และการขยายเวลายื่นแบบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สรรพากร ดังนี้
1. ระบบ My tax Account ผู้เสียภาษีสามารถตรวจเช็คข้อมูลค่าลดหย่อนในระบบได้ด้วยตัวเอง รวม 9 รายการ ประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ เงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เบี้ยประกันสุขภาบิดา มารดา ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย(กรณีผู้กู้คนเดียว)และเงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รวมทั้งข้อมูลเงินได้พึงประเมินมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับข้าราชการและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ได้รับจากรมบัญชีกลาง ผู้เสียภาษีสามานำข้อมาที่ปรากฏในระบบ My tax Account ไปใช้ประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด.91 ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ ผู้เสี่ยภาษี สามารถเข้าใช้งานช่องทาง Web กรมสรรพากร หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง
2. การขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีทางอินเตอรเน็ต ออกไปอีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home ช่วยลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสอดคล้องกันนโยบาย Thailand 4.0



ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้ง รพ.สนาม
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้ง รพ.สนาม วันที่ 3 ก.พ.2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15แผนตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ
แผนตรวจเยี่ยมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 อ.เขื่องใน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 อ.นาตาล
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อ.พิบูลมังสาหาร
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 อ.เดชอุดม

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16แผนการออกเยี่ยม CFCT หมู่บ้านต้นแบบ
คณะทำงานพัฒนา CFCTจังหวัดอุบลราชธานี จะออกเยี่ยมทีมCFCTหมู่บ้านต้นแบบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเช้า บ้านเป้า อ.เหล่าเสือโก้ก
ภาคบ่าย บ้านปากห้วยวังนอง ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเช้า บ้านดงบังเหนือ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง
ภาคบ่าย บ้านห้วยดู่ ต.คำหว้า อ.ตาลสุม
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเช้า บ้านสงยาง ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ
ภาคบ่าย บ้านกุดตากล้า ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเช้า บ้านอีเติ่ง ต.หัวนา อ.เขมราฐ
ภาคบ่าย บ้านลุมพุก ต.นาตาล อ.นาตาล
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเช้า บ้านสองคอน ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร
ภาคบ่าย บ้านลาดควาย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
171. สถานการณ์โรค COVID-19
COVID-19
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
182.การบริหารวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2564
แนวทางการจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2564
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
193.ผลการดำเนินงานวัณโรค
ผลการดำเนินงาน TB
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
204. ข้อมูลผลงานวัณโรค จำแนกรายอำเภอ
ผลงาน TB จำแนกรายอำเภอ
เอกสารประกอบ
xlsx

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21เรื่องที่ ๑ สรุปข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22เรื่องที่ ๒ ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยและการลงโทษ

เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23ประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง
ขอประชาสัมพันธ์ อย. จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง ในวันที่ 2 กพ 2564 เวลา 8.30-13.00 น
ขอให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ คบส อำเภอ ละ 2 คน เข้าร่วมรับฟังที่ ห้องประชุม 1 สสจ. อบ . ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง่ว
ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ @Fda Thai https://www.facebook.com/FDAThai/ และซึ่ง สสจ. จะ link , มาที่ face book กลุ่มงาน คบส เพื่อสามารถติดตามได้ภายหลัง
เอกสารประกอบ
jpg

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24ผลการดำเนินงาน RDU ไตรมาสที่ 1
พิจารณา แนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงาน RDU เป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อน ความเสี่ยง และความปลอดภัย จากการใช้ยา ซึ่งผู้เกี่ยวข้องหลักคือ คณะทำงานที่ดูแลระบบการรักษา และระบบยา
รายงาน PA การใช้ยาสมเหตุผล การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน จังหวัดอุบลฯ ผลการดำเนินค่อนข้างต่ำมาก
โซน 4 ทำได้ดีที่สุด โดย เฉพาะ รพร. เดชอุดม ซึ่งเป็นรพท.แรก ที่ผ่านขั้น 2 รวมทั้ง ทุ่งศรีอุดม นำ้ยืน นาจะหลวย และโพธิ์ไทร โขงเจียม ซึ่งมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นที่เป็นปัญหา มากที่สุด การใช้ ATB ไม่เหมาะสมใน 1แผลสด 2 โรคอุจาระร่วง 3 ระบบทางเดินหายใจ
ของกำหนดเป้าหมายในไตรมาส 2 ดังนี้
ผ่านขั้น 3 จำนวน 5 รพ. :
โซน 1 : รพ.ดอนมดแดง,รพ. เหล่าเสือโก๊ก
โซน 2:
โซน 3:รพ.สิรินธร รพ.สำโรง
โซน 4: รพร.เดชอุดม
ผ่านขั้น 2 จำนวน 10 รพ
โซน 1: รพ.50พรรษาฯ,รพ.เขื่องใน, รพ.ม่วงสามสิบ ,รพ.ตาลสุม,
โซน 2 :รพ.ศรีเมืองใหม่ , รพ.กุดข้าวปุ้น
โซน 3 :รพ.พิบูลมังสาหาร , รพ.สว่างวีระวงศ์
โซน 4 : รพ.บุณฑริก , รพ.น้ำขุ่น

จากการนิเทศพบปัญหา ขาดการทบทวนเวชระเบียน สะท้อนข้อมูล การร่วมกันแก้ไขปัญหา และการติดตาม รวมทั้งยังขาดผู้รับผิดชอบหลักทางผู้สั่งใช้ยา
ขอให้ดำเนินการดังนี้
1. กำหนดแพทย์ผู้รับผิดชอบเป็น PM ร่วมกับ เภสัชกร
2. รพ.ทบทวน เวชระเบียน หาสาเหตุของประเด็นปัญหา
3. สะท้อนข้อมูลให้ทีมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันอก้ไขปัญหา
4 . ทีม IT จังหวัด นัดจัดการข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทุก 2 เดือน ครั้งแรก นัด 22 กพ. 64
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25สรุปข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลจำนวน admission, sumAdjRW, งบชดเชย IP ปีงบประมาณ 2564
CMI เดือน ธันวาคม 2564
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26รายงานการจ่ายเงิน IP รายงวดหลังปรับลดค่าแรง

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบจากโรงพยาบาล แห่งละ 3 คน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ อำเภอละ 1 คน
ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาด้วย

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28นโยบายจัดเก็บรายได้

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
การรายงานผลการดำเนินงาน PMQA รอบ 3 เดือน
หน่วยงานที่รายงานครบ 100 % จำนวน 20 แห่ง คิดเป็น 76.92 % อำเภอที่รายงานยังไม่ครบ 100 %
จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ ศรีเมืองใหม่, โขงเจียม, บุณฑริก, พิบูลฯ, นาตาล และน้ำขุ่น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCU&NPCU)/รพ.สต.ติดดาว
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จาก สำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0239.02/119 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
จึงขอความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว
(รพ.สต.ติดดาว) ดังนี้
1. ให้เลื่อนการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ระดับอำเภอ
และระดับจังหวัด ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ภาวะปกติ
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รักษาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (รพ.สต.ติดดาว)
โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง/เครือข่าย ในการให้คำแนะนำ สนับสนุนทรัพยากรที่ขาดแคลน และช่วยพัฒนาส่วนขาด
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ต้องดำเนินการประเมินตนเอง ในระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (http://gishealth.moph.go.th/pcu) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทังนี้ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูล และรับรองผลจากระดับอำเภอและระดับจังหวัด ต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCU&NPCU)/รพ.สต.ติดดาว
รายงานผลการประเมินตนเองในระบบทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 19.00 น.
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
32งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
การดำเนินงาน SP ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
- สาขาโรคหัวใจ
โรงพยาบาลระดับ F3 ได้มีการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย พัฒนาความรู้ และทักษะของเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase (SK)
ให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันคือ โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก และโรงพยาบาลนาเยียส่วน รพ.น้ำขุ่นจะมีการพัฒนาศักยภาพวันที่ 10 ก.พ. 64
- สาขา NCD
มีการพัฒนาการให้ยา ชนิด Recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA)
ในโรงพยาบาลตระการพืชผล (ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอขึ้นทะเบียน)
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลแม่ข่ายของจังหวัดอุบลราชธานี
1. รพร.เดชอุดม ดำเนินการให้ยา Recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) ลูกข่ายในโซน 4 ทุกวันตลอดเวลา 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2564
2. รพ. วารินชำราบดำเนินการให้ยา Recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA)
ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ยังไม่มีผู้ป่วย รับเฉพาะผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบในวันเวลาราชการ
(ยังไม่ยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อให้ยากับ สปสช. ได้แจ้งผู้รับผิดชอบงานแล้ว)
3. รพ. ตระการพืชผลกำลังดำเนินการให้ยา Recombinant tissue plasminogen activator
(rt-PA) รับเฉพาะผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอตระการพืชผล ในวันเวลาราชการ (อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียน กับ สปสช.)
4. รพ. 50 พรรษาฯดำเนินการให้ยา Recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA)
ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม. พร้อมรับบริการลูกข่ายได้โซน 1 และโซน 2
5. การพัฒนาบุคลากรสามารถส่งพยาบาลมาฝึกปฏิบัติงานที่ Stroke unit รพ. สรรพสิทธิประสงค์
ได้ (1คน/สัปดาห์)
การพัฒนาระบบบริการที่ได้ดำเนินการแล้วคือ
1. การบันทึกข้อมูล,การบันทึกรหัส ICD -10 ,หัตถการให้ตรงกัน
2. การจัดเก็บรายงาน/แนวทาง/นิยาม การจัดเก็บที่เข้าใจตรงกัน
3. การพัฒนา CPG/FLOW CHART ที่Update

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
การดำเนินงานตามโครงการตรวจหู ให้รู้ว่าหนูได้ยิน
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็ก ภายใต้โครงการ
“ตรวจหู ให้รู้ว่าหนูได้ยิน” จึงขอแสดงตารางของโรงพยาบาลที่มีเครื่องตรวจคัดกรองมีทั้งหมด 15 แห่ง ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
แจ้งผลการการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี 2564 ดังนี้
1. ชนะเลิศ อสม.ดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564
สาขาที่ 11 ทันตสุขภาพ นางสาวยุพิน รัตนะคำ อสม. ดีเด่น ตำบลสองคอน อ.โพธิ์ไทร
ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับประกวด อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี
2. อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564 จำนวน 3 สาขา ดังนี้
2.1 สาขาที่ 5 การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
(นางสาวดวงจันทร์ มานุช อสม. ดีเด่น อำเภอนาจะหลวย)
2.2 สาขาที่ 10 นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
(นางบุญเนย บัวลา อสม. ดีเด่น อำเภอน้ำยืน)
2.3 สาขาที่ 12 การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(นางหนูจร สัจธรรม อสม. ดีเด่น อำเภอม่วงสามสิบ)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
35งานทันตสาธารณสุข
ผลการดำเนินงาน Fee schedule งานทันตสาธารณสุข ปี 2564 (ไฟล์เอกสารแนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
36งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
-วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
-วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านขุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
37พิจารณาเงินไม่ทำเวชฯ
มีผู้ขอรับ 6 ราย ขอยกเลิก 1 ราย
มีผู้ผิดสัญญา 1 ราย (มอง กง.กฎหมาย และ กง.เกี่ยวข้องดำเนินการ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
38พิจารณาตรวจสอบรายชื่อและคัดเลือกผู้เข้าอบรม ผบก. ผบต.
ตรวจสอบรายรายชื่อคัดเลือกผู้เข้าอบรม ผบก. ผบต
เอกสารประกอบ
xls

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
39ผลการประเมินตามมาตรการ DMHTT มกราคม 2564
สรุปผลการประเมินมาตรการ DMHTT ที่ทุกอำเภอมีการประเมินรายสัปดาห์

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
40ประชุม ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกลNCDs และ ชุมชนลดเค็ม
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม การดำเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs และ ชุมชนลดเค็มจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 รุ่น ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโควต้าที่ได้รับ
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
41การสมัครเข้าเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพในการจัดหาและสั่งจ่ายยากลุ่มอนุพันธ์ผิ่น สำหรับบริการดูแลผู้ป่วย PC ปี 2564
สปสช.แจ้ง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ค่าบริการดูแล ผู้ป่วย PC ซึ่งในปี 2564 จะมีการแยกจ่ายค่ายา กลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น ออกจากค่าบริการดูแลที่บ้าน ซึ่งหน่วยบริการที่จะขอเบิกค่ายากลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางที่กำหนด
จากการตรวจสอบ พบว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีการสมัคร รพ.50พรรษา , รพ.พิบูลมังสาหาร , รพร.เดชอุดม , รพ.ม่วงสามสิบ , รพ.เขื่องใน , รพ.วารินชำราบ
จึงขอความร่วมมือให้หน่วยบริการที่เหลือ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หากมีคุณสมบัติตามแนวทางที่กำหนด ขอให้ จัดทำเอกสารแสดงความจำนง ไปยัง สปสช.เขต 10 ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการขึ้นทะเบียนเป็นหนวยบริการเบิกจ่ายค่ายากลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น และ สามารถส่งข้อมูลเพื่อขอรับการชดเชยค่าบริการในปี งบประมาณ 2564
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ