การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน (CHRO) จังหวัดอุบลราชธานี

1/2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. (ห้องประชุม 1 สนง.สสจ.อุบลราชธานี)

เรื่องก่อนวาระการประชุม

: : ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนฯ และ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ประชุม “คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รอบการประเมินเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2563” เพิ่มเติม
- คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 48078/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เลื่อน เงินเดือนข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2,959 ราย ณ 1 ตุลาคม 2563
- จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบ 1 ตุลาคม 2563 เพิ่มเติม ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 87,640.- บาท (หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ(บค) 0017.5/23817 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งการจัดสรรเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบ 1 ตุลาคม 2563 (เพิ่มเติม) ณ 1 ตุลาคม 2563 ให้กับโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง (หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0032.010/ว 10813 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563) และให้ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ตามคำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 12/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน จำนวน 3 ราย โดยนับระยะเวลาได้ครึ่งหนึ่งของการดำรงตำแหน่ง

เอกสารประกอบ
xls

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้ง 1/2564 (วันที่ 15 มกราคม 2564)
(1) HRM
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้ง 1/2564 (วันที่ 15 มกราคม 2564)
(2) HROPS
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้ง 1/2564 (วันที่ 15 มกราคม 2564)
(3) HRD
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้ง 1/2564 (วันที่ 15 มกราคม 2564)
(4) HRP
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

: : ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
13.1 คำสั่งข้าราชการ (โควิดระยะที่ 1+2) จำนวน 4 ราย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2990/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก 268 ราย เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 ราย โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ 47854/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563


เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23.2 คำสั่งข้าราชการ (โควิดระยะที่ 3) จำนวน 288 ราย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3213/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก 6,696 ราย เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 288 ราย โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ 51106/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33.3 คำสั่งข้าราชการ (โควิดระยะที่ 2+3) จำนวน 17 ราย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3558/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก 505 ราย เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 17 ราย โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ 2443/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
43.4 การออกคำสั่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 จำนวน 2 คำสั่ง
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 49131/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 40 ราย และ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 49132/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 4 ราย (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 8 ตุลาคม 2563)
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5ผลการขออนุมัติเขตสุขภาพที่ 10 ในการขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว
ผลการขออนุมัติเขตสุขภาพที่ 10 ในการขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 21 ตำแหน่ง และลูกจ้างชั่วคราว 62 ตำแหน่ง ไม่ผ่าน 13 ตำแหน่ง (พกส 8 / ลจ ชค 5)
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
14.1 ข้าราชการโควิด ระยะที่ 3 และ ระยะที่ 2+3 เพิ่มเติม ที่ตำแหน่งบรรจุไม่ตรงกับสถานที่ปฏิบัติงานจริง
ข้าราชการโควิด ระยะที่ 3 และ ระยะที่ 2+3 เพิ่มเติม ที่ตำแหน่งบรรจุไม่ตรงกับสถานที่ปฏิบัติงานจริง รวม 114 ราย

เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ปฏิบัติงานที่เดิม (ก่อนบรรจุ) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออัตรากำลังและการให้บริการประชาชน เนื่องจากเลขตำแหน่งเดิมถูกห้ามใช้ (ยุบ)


เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24.2 การย้ายข้ามจังหวัด แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2564
Timeline ที่ สป.กำหนด :
- ผู้ขอย้ายแสดงความจำนงวันที่ 4-15 มกราคม 2564
- เจ้าหน้าที่ (บค) รพศ/รพท/สสจ บันทึกในระบบ HROPS ภายใน 15 มค. 2564
- ส่วนราชการต้นทาง/ปลายทาง พิจารณาให้ความเห็น ภายใน วันที่ 29 มค. 2564 (16.30 น.)
- สป. ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 9 มีนาคม 2564
- คำสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการ ออกภายใน 21 พฤษภาคม 2564
(มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – รายงานตัวส่วนราชการใหม่ตามคำสั่ง)

เสนอที่ประชุมพิจารณา
(1) แพทย์ ขอย้ายเข้าจังหวัดอุบลราชธานี 7 ราย ขอย้ายออก 6 ราย
(2) ทันตแพทย์ ขอย้ายเจ้าจังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย ขอย้ายออก 6 ราย
(3) เภสัชกร ขอย้ายเข้าจังหวัดอุบลราชธานี 8 ราย ขอย้ายออก 4 ราย

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34.3 ข้าราชการ ขอย้ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี
มีข้าราชการ ขอย้ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 18 ราย (ณ 15 มค. 64)
(1) นายแพทย์ 3 ราย
(2) ทันตแพทย์ 1 ราย
(3) จพ.ทันต 1 ราย
(4) เภสัชกร 3 ราย
(5) จพ.เภสัชกรรม 2 ราย
(6) แพทย์แผนไทย 1 ราย
(7) นักวิชาการสาธารณสุข 1 ราย
(8) พยาบาลวิชาชีพ 6 ราย

เอกสารประกอบ
xlsx

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ต่อ)

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
14.4 ข้าราชการ ขอย้าย ภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดียวกัน
จำนวน 8 ราย
เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24.5 ข้าราชการ ขอย้ายตรงตามปฏิบัติงานจริง
จำนวน 21 ราย
เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34.6 ขออนุมัติจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราว
ขออนุมัติจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 ตำแหน่ง และ
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 ตำแหน่ง
รวม 44 ตำแหน่ง

เสนอที่ประชุมพิจารณา
เอกสารประกอบ
xls

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา (ต่อ)

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
14.7 การพิจารณาจัดสรรนักเรียนทุน จบปี 2567
พยาบาลวิชาชีพ และ สหวิชาชีพ
เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24.8 ลาศึกษาต่อ ประจำปี 2564
มีผู้ยื่นคำขอจำนวน 504 ราย
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

: :