การประชุมผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์

1/2564

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปการประชุมผู้รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขและสารสนเทศ

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1แนวทางการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดรอบที่ 1/2564

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2แนวทางการประเมินผล Ranking ปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ผลการดำเนินการงบค่าเสื่อม 7 มกราคม 2564

เอกสารประกอบ
pptx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4คู่มือการบันทึกระบบบริหารยุทธศาสตร์ (SMS)

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การรายงานผลการดำเนินงาน กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอให้โรงพยาบาลที่ได้รับเงินพระราชทาน กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย
1.โรงพยาบาลเขมราฐ
2.โรงพยาบาลโขงเจียม
3.โรงพยาบาลตระการพืชผล
4.โรงพยาบาลตาลสุม
5.โรงพยาบาลนาจะหลวย
6.โรงพยาบาลน้ำยืน
7.โรงพยาบาลบุณฑริก
8.โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
9.โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
10.โรงพยาบาลวารินชำราบ
11.โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
12.โรงพยาบาลสิรินธร
13.โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
14.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
15.โรงพยาบาลน้ำขุ่น
16.โรงพยาบาลเขื่องใน
17.โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
จัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินงาน กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนารายการบัญชีเงินฝากที่ได้รับการปรับยอดหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้แก่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ