ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 12/2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1แสดงความยินดี กับบุคลากร ที่ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล
1. รางวัล นำเสนอผลงาน Service plan สาขาไตดีเด่นระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ มีจำนวน 2 รางวัล
1.1 เครือข่ายคลินิกไตเรื้อรัง โรงพยาบาลเขื่องใน ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานรูปแบบ oral presentation สาขาไตดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ชื่อผลงาน“การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อำเภอเขื่องใน” นำเสนอโดย ดร.นายแพทย์สาโรช สมชอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
1.2 เครือข่ายคลินิกไตเรื้อรัง โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ Service Plan สาขาไตดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ชื่อผลงานที่นำเสนอ “นวัตกรรม การพัฒนาอุปกรณ์ถุงมหัศจรรย์ป้องกันภาวะติดเชื้อที่สายฟอกเลือดชั่วคราว”นำเสนอโดย นางสุจิตรา สุขสาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวารินชำราบ
2.รางวัล EACC Excellence Awards 2019 สาขา COPD รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
เครือข่ายคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลน้ำยืน ได้รับรางวัล “EACC Excellence Award 2019 สาขา COPD รูปแบบโปสเตอร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ” จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ชื่อผลงาน “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง” นำเสนอโดย นายแพทย์พชร ตังควัฒนา นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลน้ำยืน

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลคนดีศรีระบาด ระดับประเทศ ปี 2563 จากสมาคมระบาดวิทยา (แห่งประเทศไทย) และกรมควบคุมโรค
รางวัลคนดีศรีระบาด ระดับประเทศ ปี 2563 จากสมาคมระบาดวิทยา (แห่งประเทศไทย) และกรมควบคุมโรค ประเภท เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา ระดับตำบล ได้แก่...
นายธีรยุทธ พสุนนท์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3มอบเกียรติบัตร สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข และ GREEN and Clean Hospital
๑. มอบเกียรติบัตร การจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพแบบครบวงจรระดับดี หจก.ศูนย์รถยนต์อุบลเชอร์วิส ๑๙๙๗
๒. GREEN and CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus ๘ แห่ง(๕๐ พรรษาฯ มะเร็ง วารินชำราบ เดชอุดม เขมราฐ สิรินธร เขื่องใน สว่างวีระวงศ์)
๓. GREEN and CLEAN Hospital ระดับดีมาก ๕ แห่ง(พระศรีมหาโพธิ์ ดอนมดแดง ตาลสุม นาจะหลวย บุณฑริก)

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2563 และการบริหารงบค่าเสื่อม ปี 2564

เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลัง พฤศจิกายน 2563
Risk Score 0 จำนวน 22 แห่ง
Risk Score 1 จำนวน 2 แห่ง
Risk Score 2 จำนวน 1 แห่ง
Risk Score 3 จำนวน 1 แห่ง
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1กรมสุขภาพจิต อยากให้คนไทยทุกคน หันกลับมาดูแลตนเอง ด้วย "3ไม่ 3 ต้อง"

เอกสารประกอบ
jpg

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
กระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือที่ สธ 0211/4589 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 แจ้งแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยความเห็นชอบของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ได้กำหนดวันควบคุมเข้ม ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 โดยใช้หัวข้อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
เสนอคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 โดยเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยปรับเพิ่มค่าตอบแทนขึ้นไม่เกิน 1 เท่า เฉพาะวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564


บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
3.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 คือ ตาลสุม สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ..6..คือ..50..พรรษาฯ..โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ สำโรง โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ..3..คือ..วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ ม่วงสามสิบ เขมราฐ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น นาตาล สิรินธร นาเยีย บุณฑริก เดชอุดม นาจะหลวย ทุ่งศรีอุดม น้ำยืน น้ำขุ่น
เดือน พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม เขมราฐ สว่างวีระวงศ์

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การส่งงบทดลองระบบ GL
การส่งงบทดลองระบบ GL
4.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
4.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนไม่เต็ม 5 แห่ง เนื่องจากส่งงบทดลองหลังวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้แก่
- รพ.สต.นาเยีย,นาจาน,นาดี,นาเรือง ผู้รับผิดชอบ สสอ.นาเยีย
- รพ.สต.รวมไทย ผู้รับผิดชอบ สสอ.กุดข้าวปุ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 2,313,900.-บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่น
สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 53 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 25 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,377,383.- บาท..(สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) 197 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,607,085.- บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดสิบห้าบาทถ้วน) 130 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 พฤศจิกายน 2563 เปรียบเทียบกับ 31 ตุลาคม 2563 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น
เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2563 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 50 พรรษาฯ -44.27 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -34.84 ล้านบาท
โซน 3 พิบูลมังสาหาร -17.72 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย เขื่องใน น้ำขุ่น บุณฑริก สิรินธร น้ำยืน โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 151.77 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 122.55 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 95.13 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 87.83 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc ณ 28 ธันวาคม 2563
8.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2564 ให้ สสอ.ละ 140,000 บาท ข้อมูลการเบิกจ่าย
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 163,663.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.68
-วางฏีกา 350 มาแล้วยังไม่ดำเนินการเบิก 23,601.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.67
ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามไตรมาส 1 คือ น้ำยืน
ข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยที่ยังไม่เบิก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 32)
8.2 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 ผลร้อยละ 13.66
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 1 ร้อยละ 36 ผลร้อยละ 31.18
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 1 ร้อยละ 20 ผลร้อยละ 6.18

เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9กำหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
กำหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 14 - 22 มกราคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11การรายงานผลการดำเนินงาน กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอให้โรงพยาบาลที่ได้รับเงินพระราชทาน กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย
1.โรงพยาบาลเขมราฐ
2.โรงพยาบาลโขงเจียม
3.โรงพยาบาลตระการพืชผล
4.โรงพยาบาลตาลสุม
5.โรงพยาบาลนาจะหลวย
6.โรงพยาบาลน้ำยืน
7.โรงพยาบาลบุณฑริก
8.โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
9.โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
10.โรงพยาบาลวารินชำราบ
11.โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
12.โรงพยาบาลสิรินธร
13.โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
14.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
15.โรงพยาบาลน้ำขุ่น
16.โรงพยาบาลเขื่องใน
17.โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
จัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินงาน กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนารายการบัญชีเงินฝากที่ได้รับการปรับยอดหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้แก่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
121. สถานการณ์โรค COVID-19
สถานการณ์โรคและแนวทางดำเนินงาน
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
132.แนวทาง Home quarantine ผู้เดินทางจากจังหวัดเสี่ยง COVID-19
แนวทางการดำเนินงาน
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
142.ผลการดำเนินงานวัณโรค
ผลการดำเนินงาน TB
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
153. ข้อมูลผลงานวัณโรค จำแนกรายอำเภอ
ผลงาน TB จำนแกรายอำเภอ
เอกสารประกอบ
xlsx

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16ข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เรื่องที่ ๑ สรุปข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17เรื่องที่ ๒ ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยและการลงโทษ
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๖/๒๕๖๓ กลุ่มเสริมสร้างวินัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18การบันทึกผลการดำเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ และ RDU ใน web ศุนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
ขอให้ทุก รพ .สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ด้านบริหารเวชภัณฑ์ ด้านยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม และ สรุปผลการดำเนินงาน RDU โดยบันทึกลงในweb ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19ผลการสำรวจ/สัมภาษณ์ สถานประกอบการ กิจการประเภทปลาหร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม เพื่อเฝ้าระวังต้นทางที่ส่งผลต่อมะเร็งตับ(OVCCA)
กรมควบคุมโรค ให้การสำรวจ/สัมภาษณ์ สถานประกอบการ กิจการประเภทปลาหร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม เพื่อเฝ้าระวังต้นทางที่ส่งผลต่อมะเร็งตับ(OVCCA) พบว่ามีรพ.ที่ส่งรายงานจาก 9 อำเภอ จำนวน 18 แห่ง ได้รับ อย 11 แห่ง มีการจัดการของเสียไม่เหมาะสม จำนวน 5 แห่ง
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20ขอเชิญโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิท - 19
กรมแพทย์แผนไทย ร่วมกับ รพ. อภัยภูเบศ ทำโครงการส่งเสริมการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิท -19 รายละเอียดโครงการตาม QR cord โดย รพ.ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจรจาก รพ.อภัยภูเบศ
รพ. ที่สนใจเข้าร่วม ให้ประสานที่กลุ่มงาน คุ้มครอง ฯ หรือ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย หรือประสานโดยตรง ตามเอกสาร
เอกสารประกอบ
pptx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21ข้อเสนอแนะจากการสรุปวิเคราะห์แนวโน้มการจัดเก็บรายได้ผู้ป่วยใน จากการประชุมคณะทำงานติดตามการจัดเก็บรายได้และกองทุนย่อย ปี 64

เอกสารประกอบ
docx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22สรุปข้อมูลผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2564
1) CMI เดือน พย 63
2) ข้อมูลผู้ป่วยใน จำนวน Admission SumAdjRW เงินชดเชย และส่งข้อมูลทันเวลา ปี 64

เอกสารประกอบ
pptx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23สรุปข้อมูลผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2564
เงินชดเชย IP เดือน ตค – พย 63 หลังปรับลดค่าแรง

เอกสารประกอบ
xlsx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24รายชื่อหน่วยบริการที่ได้รับรางวัล Claim Award 2020
รายชื่อหน่วยบริการที่ได้รับรางวัล Claim Award 2020 (พิจารณาหลักเกณฑ์การให้คะแนนจากความทันเวลา และคะแนนคุณภาพข้อมูล) หน่วยบริการในจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ประเภทข้อมูล 8,000 – 20,000 รายการ
โรงพยาบาลนาจะหลวย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทข้อมูล 20,000 รายการ ขึ้นไป
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุเกิดซ้ำจากสรุปผลพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 (ผู้รับบริการ)

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2564
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCU&NPCU)
การสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมให้กับ PCU&NPCU จังหวัดอุบลราชธานี
ได้ โควต้า 6 ทีม ได้แก่
อ. เมือง 3 ทีม (ปทุม , หนองแก และหนองแต้)
อ. วารินชำราบ 2 ทีม (เมืองศรีไค และโนนน้อย)
อ. เดชอุดม 1 ทีม (แขมเจริญ)
ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนงวดที่ 1 : 125,000 บาท และงวดที่ 2 ตามผลงานบริการ

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
สรุปผลการคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างเสริมขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
จึงขอประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็ก
ภายใต้โครงการ “ตรวจหู ให้รู้ว่าหนูได้ยิน” โดยพบว่าทั่วประเทศมีเด็กแรกเกิด 633,000 คน
และมีเด็กที่มีปัญหาการได้ยินในกลุ่ม High risk newborn จำนวน 67,000 คน
ซึ่งเด็กในกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยินด้วยเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30งานทันตสาธารณสุข
แจ้งแนวทางการดำเนินงาน Fee schedule งานทันตสาธารณสุข ปี 2564 (ไฟล์เอกสารแนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31งาน พอ.สว.
งาน พอ.สว.
2.1 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
-วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนสุข หมู่ที่ 15 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
-วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2.2 แนวทางการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในปีงบประมาณ 2564
เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งมีกิจกรรมจากส่วนราชการระดับจังหวัดหลายหน่วยงานร่วมออกให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ขอให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. สถานที่ตั้งหน่วย ควรเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมของหน่วยงานได้ 15-20หน่วยงาน
2. พิธีเปิดงาน มีห้องประชุมหรือพื้นที่จัดพิธีเปิดงาน ที่สามารถรองรับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ประมาน 200-250 คน (เนื่องจากมีการมอบของให้ประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ผ้าห่ม 100-120 ชุด)
3. มีห้องประชุมสามารถรองรับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและกำนันทุกตำบลภายในอำเภอ เพื่อจัดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น และเสนอแนวทางการพัฒนาอำเภอโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
4. จุดให้บริการด้านการแพทย์สามารถ Flow และจัดบริการแบบ New normal เว้นระยะห่างทางสังคมได้
5. มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน และการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างเน้นมาตรการการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
32พิจารณาขอรับและขอยกเลิกเงินไม่ทำเวชฯ
มีผู้ขอรับเงินไม่ทำเวชฯ 3 ราย ขอยกเลิก 6 ราย
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33การจัดสรรนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2564

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2564 (ย้ายข้ามจังหวัด)
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2564 ระยะเวลาดำเนินการ และแบบขอย้าย ทั้งนี้ การย้ายทั้ง 3 สายงาน เป็นการยื่นย้ายเฉพาะการย้ายข้ามจังหวัดเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอย้ายให้แสดงความจำนงขอย้าย โดยยื่นแบบขอย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2564 ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ทั้ง 3 สายงาน ส่งไปยังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 มกราคม 2564 อนึ่ง สำหรับแพทย์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน รวมทั้งสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน หรือโครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” ไม่ต้องยื่นขอย้าย เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการย้ายไปหน่วยงานรับทุนต้นสังกัด
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
35การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑
หน่วยงานสาธารณสุขมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ทั่งการให้ความรู้และการตรวจสุขลักษณะ
๑. แสงสว่างและการป้องกันอัคคีภัย
๒. ห้ามใช้แก้สหุงต้มหรืออัลกอฮอร์เหลวบนโต๊ะรับประทานอาหาร
๓. ต้องจัดช้อนกลางกรณีรับประทานอาหารร่วมกัน
๔. ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรม(บังคับใช้ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)
ตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
36มาตรการดำเนินงานงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 และสรุปดำเนินงาน CPR และ AED และความครอบคลุมหน่วย EMS
1)มาตรการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
2)สรุปการฝึกอบรมการสอน CPR และการใช้เครื่องเครื่อง AED
3)ความครอบคลุมหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี จ.อบ. ปีงบประมาณ 2563
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
37การตรวจเยี่ยมประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ( HA ยาเสพติด)
ด้วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพงานยาเสพติดของโรงพยาบาล ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 แห่ง ในวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลที่รับการประเมิน ดังนี้
1. โรงพยาบาลดอนมดแดง
2. โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
3. โรงพยาบาลสิรินธร
4. โรงพยาบาลน้ำขุ่น
ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง เตรียมรับการตรวจเยี่ยมประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด รายละเอียดได้แจ้งผ่านระบบหนังสือเวียน ที่ อบ 0032.012/ว 10881 ลว 23 ธค 2563

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
38การเพิ่มทักษะการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและผู้ป่วยโรคตา สำหรับแพทย์ รพท.รพช.ประจำปีงบประมาณ2564
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ได้จัดทำโครงการเพิ่มทักษะการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและผู้ป่วยโรคตา สำหรับแพทย์ รพท.รพช.ประจำปีงบประมาณ2564 โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 25 มกราคม2564 ขอเรียนเขิญแพทย์ประจำ อำเภอละ 1 คน (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ)
เอกสารประกอบ
jpg

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
39การจัดสรรงบกองทุนโรคเรื้อรัง ปี 2564 และแนวทางปี 2565
ตามที่ สปสช.ได้จัดสรรเงินกองทุนโรคเรื้อรัง ปี 2564 แล้ว พบว่า ในปี 2564 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณ 18,068,133 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 7,014,778 บาท ( ปี 2563 ได้รับ 25,082,911 บาท) อันสืบเนื่องจาก อุบลมีอัตราการ admission ด้วยภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวนมาก
ในปี 2565 จึงขอความร่วมมือจากทุกสถานบริการ เน้นกำกับการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินของ สปสช. เพื่อที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
40แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
จากการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ได้สรุปแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ดังนี้
1) กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิด อุบัติเหตุทุกราย โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหนังสือร้องขอให้โรงพยาบาลตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกราย
2) ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งจุดสกัด (ด่าน) ชุมชน โดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จัดทีมเชิงรุกในการป้องกัน และแยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ ในชุมชน มิให้ขับขี่ยานพาหนะ
3) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบ กรณีเด็กและ เยาวชนดื่มแล้วขับ ผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในกรณีที่พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติทางถนนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และสงสัยว่าดื่มสุราขอให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจผู้บาดเจ็บทุกราย หากพบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และคณะทำงาน สหวิชาชีพ สอบสวนถึงสถานที่และบุคคลที่จำหน่าย หรือให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนทุกราย
4) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ รายงานผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 โดยใช้แบบรายงานผลการเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ผ่านระบบ Google Form ตาม QR Code รายงานผลการเฝ้าระวังฯ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
41การตรวจมะะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test
ตามที่ เขตสุขภาพที่ 10 ได้ปรับการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากวิธี pap smear เป็น HPV DNA Test ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนา โปรแกรมให้สามารถตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายได้ว่า เคยรับการตรวจ HPV DNA Test มาหรือยัง ส่วนการบันทึกผลงานเป็นการบันทึกใน 43 แฟ้ม เพียงอย่างเดียว นั้น
สถาบันมะเร็ง ได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สามารถสืบคืนข้อมูลและบันทึกผลการดำเนินงานขึ้น จึงขอให้ทุกสถานบริการที่จะดำเนินการตรวจ HPV DNA Test ให้เข้าไปตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย และ บันทึกผลการดำเนินงาน โดยเข้าโปรแกรม HPVcxs2020 ที่ website : Http://Hpv.nci.go.th ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
42สรุปรายงานพื้นที่ดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบบุญประเพณีปลอดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ลดอุบัติเหตุ ลดพื้นที่บาป เพิ่มพื้นที่บุญ อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564
ตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0023.012/ว10759 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้แจ้งแนวทางให้ทุกอำเภอกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 2564 ทุกตำบลอย่างน้อยตำบลละ 1 หมู่บ้าน นั้น ซึ่งสรุปการกำหนดกิจกรรมและพื้นที่เป้าหมายฯ ดังนี้
- งานบวชปลอดเหล้า จำนวน 54 หมู่บ้าน
- งานศพปลอดเหล้า จำนวน 278 หมู่บ้าน
- งานสงกรานต์ปลอดเหล้า จำนวน 8 หมู่บ้าน
- งานปีใหม่ปลอดเหล้า จำนวน 1 หมู่บ้าน
- งานกฐินปลอดเหล้า จำนวน 10 หมู่บ้าน
- งานแต่งงานปลอดเหล้า จำนวน 9 หมู่บ้าน
- งานแห่เทียนปลอดเหล้า จำนวน 1 หมู่บ้าน
- อื่นๆ (งานประชุมธรรม งานบุญในหมู่บ้าน) ปลอดเหล้า จำนวน 35 หมู่บ้าน
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
เอกสารประกอบ
xlsx

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ