ข้อมูลบุคลากรตามโครงสร้าง สสจ.อบ.

1

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00

ประธานแจ้งให้ทราบ

: : แจ้งให้ทราบ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1หลักสูตรอบรม ประชุมวิชาการต่าง ๆ และตารางปฐมนิเทศ
หลักสูตรอบรม ประชุมวิชาการต่าง ๆ และตารางปฐมนิเทศ
เอกสารประกอบ
docx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2หลักสูตรอบรม ประชุมวิชาการต่าง ๆ และตารางปฐมนิเทศ
หลักสูตรอบรม ประชุมวิชาการต่าง ๆ และตารางปฐมนิเทศ
เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ข้อมูลบุคลากรตามโครงสร้าง สสจ.อบ.
ข้อมูลบุคลากรตามโครงสร้าง สสจ.อบ.
เอกสารประกอบ
xls