คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

12/2563

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
11.1 ภารกิจ นพ.สสจ.อบ

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การพิจารณาพยาบาลวิชาชีพลงกรอบโครงสร้างใน สนง.สสจ. (HR)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2หลักสูตรอบรมเตรียมผู้บริหาร

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ งบส่วนราชการ ปี 2564

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ข้อมูลแผนความต้องการครุภัณฑ์ ปี 2564

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ติดตามลูกหนี้เงินยืมราชการค้างนาน

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ติดตามแผนปรับปรุงร้านค้า

เอกสารประกอบ
docx

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานงบลงทุน

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การพิจารณาจ้าง พกส.บางราย กรณีปัญหาสุขภาพ

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7ความก้าวหน้าการดำเนินงานเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เอกสารประกอบ
pptx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การจัดงานทอดผ้าป่า เพื่อจัดตั้ง กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และด้อยโอกาส 21 ธันวาคม 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9ร่างแผนการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1/2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10ความก้าวหน้าการดำเนินงาน Digital Transformation

เอกสารประกอบ
jpg

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11กิจกรรม "เปลี่ยนกระเช้าปีใหม่ เป็นของใช้จำเป็นสำหรับผู้ด้อยโอกาส" ปีที่ 3
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เปลี่ยนกระเช้าปีใหม่ เป็นของใช้จำเป็นสำหรับผู้ด้อยโอกาส" ปีที่ 3 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านอุบลฮักแพง จ.อุบลราชธานี วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.
เอกสารประกอบ
jpg

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12กำหนดการประชุม กวป. ครั้งที่ 12/2563
ขอแจ้งกำหนดการประชุม กวป. ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.
เวลา 12.00 น. ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลานหลังบ้านพัก นพ.สสจ.อบ.

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13การจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564
ในระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 รวม 10 วัน 10 คืน
ณ บริเวณลานขวัญเมือง เพื่อเป็นการหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศลกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และให้ประชาชนได้ร่วมงานเฉลิมฉลองปีใหม่
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ได้ร่วมจัดกิจกรรมออกร้านนิทรรศการในงานดังกล่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี
1. ผังร้านนิทรรศการ
2. การมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เข้าร่วมการออกร้านกาชาด
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14การจัดรายการวิทยุโดยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกจังหวัด มีการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์
ประเมินการปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี (Health Literacy) และเน้นย้ำการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ สื่อออนไลน์ สื่อมวลชนและสื่อบุคคลในมิติต่าง ๆ
ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มีแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางวิทยุและสื่อออนไลน์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน
สาธารณสุขในจังหวัด ซึ่งจะคัดเลือกประเด็นต่างๆ เพื่อนำเสนอ อาทิ การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ องค์ความรู้: Health Literacy บุคคลตัวอย่างด้านสุขภาพ, นวัตกรรมผลงานเด่นของพื้นที่, การป้องกันตนเองจากโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตในปี 2564
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15การรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ ๙๐๔ พระที่นั่งอัมพรสถาน ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการได้เสนอคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบหมายภารกิจในการรับเสด็จฯ ตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การจ้างบุคลากร กรณีสัญญาจ้างโครงการสิ้นสุด (คร)