ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลอง ไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
รพ.สต.กำหนดส่งงบการเงินประจำงวดเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.)
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
3.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน กันยายน 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขมราฐ โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ และเดชอุดม โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ ตระการพืชผล โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ โขงเจียม สำโรง พิบูลมังสาหาร บุณฑริก และน้ำยืน
เดือน ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 คือ ตาลสุม สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ..6..คือ..50..พรรษาฯ..โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ โพธิ์ไทร
ศรีเมืองใหม่ สำโรง โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ..3..คือ..วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ ม่วงสามสิบ เขมราฐ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น นาตาล สิรินธร นาเยีย บุณฑริก เดชอุดม นาจะหลวย ทุ่งศรีอุดม น้ำยืน น้ำขุ่น

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนตุลาคม 2563
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 ตุลาคม 2563 เปรียบเทียบกับ 31 กันยายน 2563 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนตุลาคม 2563 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ -89.98 ล้านบาท
โซน 1 50 พรรษาฯ -86.80 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล -23.98 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย เขื่องใน น้ำขุ่น สิรินธรบุณฑริก น้ำยืน โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 149.13 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 130.02 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 91.85 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 78.82 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ.)
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 2,613,200.-บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 50 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 26 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,170,051.- บาท..(สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 187 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,033,398.- บาท (สามล้านสามหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 128 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc ณ 30 พฤศจิกายน 2563
7.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ. (รายงาน GFMIS)ข้อมูล 30 พฤศจิกายน 2563
-ภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 23 ผลร้อยละ 7.68
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 1 ร้อยละ 28 ผลร้อยละ 25.09
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 1 ร้อยละ 8 ผลร้อยละ 2.57

เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8พิจารณาขอรับและขอยกเลิกเงินไม่ทำเวชฯ
มีผู้ขอรับเงินไม่ทำเวชฯ 3 ราย และขอยกเลิก 3 ราย
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กำหนดจัดประชุมการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1) ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงทุกอำเภอ
2) ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ต้นแบบ 8 แห่ง
หนังสือเชิญประชุมได้ส่งขึ้นระบบหนังสือเวียนเรียบร้อยแล้ว
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ฯ
จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้มีการลงนามบันทึกข้อข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ลดอุบัติเหตุ ลดพื้นที่บาป เพิ่มพื้นที่บุญ อุบลราชธานี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ