คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ภารกิจ นพ.สสจ.อบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ประมาณการเบิกจ่าย ณ วันที่ 9 พ.ย. 2564

เอกสารประกอบ
xlsx

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ.) ณ วันที่ 10 พ.ย. 2563

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3เรื่องแจ้งเพื่อการประสานการดำเนินงานจากกลุ่มงานบริหาร

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4กำหนดการถ่ายทอดนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม (ศอข.)
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5เอกสารประกอบการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2564

เอกสารประกอบ
docx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เอกสารประกอบการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2564 (ต่อ)

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7กำหนดการทอดผ้าป่า ระหว่าง วันที่ 20-21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
docx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8แผนปฏิบัติการคำของบประมาณ ปี2564

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9แผนปฏิบัติการคำของบประมาณ ปี2564(ต่อ)

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10พิจารณา KPI Ranking ปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11กำหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นพ.สสจ.อบ)

เอกสารประกอบ
pptx

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12พิจารณาแหล่งงบฯเพื่อเช่าเวลา
การใช้งบฯ จาก ม.44 ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาติผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งจำกัดเงื่อนไขการใช้ ใน 4 วัตถุประสงค์

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ