ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

10/2563

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1นำเสนอแนวททางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามประเด็นเน้นหนัก (Retreat) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564
1).ประเด็น : Digital Transformation + Refer + IMC
2).ประเด็น : NCD, CKD , DM , HT , Stroke STEMI
3).ประเด็น : OVCCA , TB
4).ประเด็น : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
5).ประเด็น : แม่และเด็ก/ผู้สูงอายุ
6).ประเด็น : โรงเรียน
7).ประเด็น : การบริหาร/การพัฒนาทรัพยากรบุคคล


เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2เรื่องจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3แนะนำบุคลากรย้ายมาใหม่
นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี2563-2564
การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
1. การบริหารแผนและผลการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 2563
2. การบันทึกและการตรวจรับรองแผนในระบบออนไลน์สปสช.งบค่าเสื่อม ปี2564
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลัง กันยายน 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS
การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS ()
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โปรแกรม GL 2564 สำหรับโรงพยาบาล ได้ปรับผังบัญชีจับคู่กับผัง GFMIS เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ให้โรงพยาบาลทุกแห่งตรวจสอบผังบัญชี GL 2564 ให้สอดคล้องกับผังบัญชีในโปรแกรม EXRPESS


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลองระบบ GL
การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ( )
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนไม่เต็ม ดังนี้
รพ.สต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง หัก 5 คะแนน เนื่องจากส่งรายงานช้า
รพ.สต.ม่วง อ.เดชอุดม หัก 5 คะแนน เนื่องจากส่งรายงานช้า
รพ.สต.โพนดวน อ.เดชอุดม หัก 5 คะแนน เนื่องจากส่งรายงานช้า
รพ.สต.คำบง อ.ศรีเมืองใหม่ หัก 5 คะแนน เนื่องจากส่งรายงานช้า
รพ.สต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ หัก 5 คะแนน เนื่องจากส่งรายงานช้า
รพ.สต.ดงนา อ.ศรีเมืองใหม่ หัก 5 คะแนน เนื่องจากส่งรายงานช้า
1.3 ผังบัญชีภาคสุขภาพ สสอ.และ รพ.สต. และโปรแกรม GL ปี 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เวปไซต์ hfo64.cfo.in.th
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
3.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน กันยายน 2563 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐ พรรษาฯ วารินชำราบ สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ ตาลสุม โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือพิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ โพธิ์ไทร เดชอุดม ตระการพืชผล โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม สำโรง ทุ่งศรีอุดม
เดือน กันยายน 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขมราฐ โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ และเดชอุดม โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ ตระการพืชผล โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ โขงเจียม สำโรง พิบูลมังสาหาร บุณฑริก และน้ำยืน

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนกันยายน 2563
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ 31 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนกันยายน 2563 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ -89.38 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -80.22 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล -17.67 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย เขื่องใน น้ำขุ่น สิรินธรบุณฑริก น้ำยืน โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 145.72 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 143.47 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 104.37 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 72.36 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ.)
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 3,285,090.-บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน) 67 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 26 ตุลาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,318,421.- บาท..(สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 158 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,541,665.- บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 130 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7การจัดบริการทางการแพทย์และสังคมให้ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8สรุปจำนวนผู้ป่วยที่รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9รายชื่อผู้ป่วยที่ขอเข้าเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2563
ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2563 (เป็นการส่วนพระองค์) โดยเสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียน 3 แห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านโหง่นขาม อำเภอศรีเมืองใหม่
2 โรงเรียนบ้านดงนา อำเภอศรีเมืองใหม่
3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา อำเภอโขงเจียม
โดยมีผู้ป่วยขอเข้าเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งอำเภอศรีเมืองใหม่และ อำเภอโขงเจียม รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 คน
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10แนวทางการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งแนวทางการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) กระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมายให้มีผู้ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อจัดทำระบบข้อมูลผู้ป่วย และประสานงานต่อ ดังนี้
- ผู้ประสานงานระดับจังหวัด ทำหน้าที่ บันทึก รวบรวม รายงานข้อมูลผู้ป่วย และประสานการส่งต่อเพื่อรับการรักษา ประสานขอความอนุเคราะห์ที่พักสำหรับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
- ผู้ประสานงานระดับอำเภอ ทำหน้าที่ ประสานการส่งต่อเพื่อรับการรักษา ประสานขอเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แก่ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) กระทรวงสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำข้อมูลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมในพื้นที่ เพื่อขอสนับสนุนงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ติดตาม ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาตามนัด
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11คำสั่งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสใน สังคมจังหวัดอุบลราชธานี
คำสั่งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 (แนบไฟล์คำสั่ง)
คณะกรรมการระดับอำเภอประกอบด้วย
1. นายอำเภอ ประธานคณะทำงาน
2. นายกกิ่งกาชาด รองประธานคณะทำงาน
3. ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รองประธานคณะทำงาน
4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะทำงาน
5. ท้องถิ่นอำเภอ คณะทำงาน
6. พัฒนาการอำเภอ คณะทำงาน
7. ผู้แทนนายกเทศมนตรี คณะทำงาน
8. ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน
9. ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับอำเภอ คณะทำงาน
10. ผู้แทนภาคเอกชน คณะทำงาน
11. ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย คณะทำงานและเลขานุการ
12. สาธารณสุขอำเภอ คณะทำงานและเลขานุการ
เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างสมพระเกียรติ จังหวัดจะจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้แต่ละอำเภอส่งรายชื่อคณะกรรมการในลำดับที่ 8.ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, 10.ผู้แทนภาคเอกชน และ 11.ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย มาที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารรณสุข ภายในวันที่ 6 พย.2563

เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
121. สถานการณ์โรค COVID-19 และไข้เลือดออก
สถานการณ์โรค COVID-19 และไข้เลือดออก
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
132.ผลการดำเนินงานวัณโรค
ผลการดำเนินงานวัณโรค
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
143. ข้อมูลผลงานวัณโรค จำแนกรายอำเภอ
ข้อมูล TB จำแนกรายอำเภอ
เอกสารประกอบ
xlsx

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15เรื่องที่ ๑ สรุปข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เรื่องที่ ๑ สรุปข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16เรื่องที่ ๒ ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยและการลงโทษ
เรื่องที่ ๒ ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยและการลงโทษ จุลสารข่าววินัย กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17เรื่องที่ ๓ งานธรรมาภิบาล ขอแจ้งเรื่องปฏิทินการส่งผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ขอความร่วมมือให้ สสจ. รพศ. รพท./รพช.และสสอ.ทุกแห่ง ดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงานชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โดยให้จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมฯ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18การต่ออายุใบอนุญาตฯ ปี 2563, สรุปผลการดำเนินงาน RDU, ผลการลงบันทึกรายงานบริหารเวชภัณฑ์กระทรวงฯ
งานทะเบียนใบอนุญาต
- การต่ออายุใบอนุญาตฯ ปี 2563
งานบริหารเวชภัณฑ์
- สรุปผลการดำเนินงาน RDU
- ผลการลงบันทึกรายงานบริหารเวชภัณฑ์กระทรวงฯ
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19สรุปข้อมูลผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2563
สรุปข้อมูลผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2563
1) CMI เฉลี่ยปี 63
2) ข้อมูลผู้ป่วยใน จำนวน Admission SumAdjRW เงินชดเชย และส่งข้อมูลทันเวลา ปี63

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านแพทย์แผนไทย จังหวัดอุบลราชธานี
การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านแพทย์แผนไทย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2) สสอ.ตระการพืชผล
3) สสอ.นาตาล
4) สสอ.เขื่องใน
5) สสอ.น้ำยืน
6) สสอ.สิรินธร
7) สสอ.เดชอุดม


พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
1. ขอให้โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล
2. วางแผนพัฒนาด้านคน เงิน ของ (เพื่อพัฒนาระบบบริการ Service Plan)
3. ความต้องการ/เรื่องที่ต้องการพัฒนาเร่งด่วนที่สำคัญ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
สรุปรายงานการสมัครสมาชิก ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ของ อสม.จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานยอดสะสม ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผลงาน 25,990 คน คิดเป็น ร้อยละ 74.94
โดยจังหวัดอุบลราชธานี มี อสม.ทั้งหมด 34,681 คน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
แจ้งปฏิทินการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ ระบบ E-social Welfare กรมบัญชีกลาง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24งานทันตสาธารณสุข
กรอบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ (Fee schedule) จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25งานทันตสาธารณสุข
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก ได้พิจารณาตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปากปีงบประมาณ 2564 เห็นชอบตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก จำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
2. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่
3. จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาสุขภาพช่องปาก
4. อัตราการให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน ในหญิงตั้งครรภ์โดยทันตบุคลากร
5. อัตราการให้บริการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กอายุ 4-12 ปี และเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ ในกลุ่มเด็กอายุ 6-12 ปี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26งานทันตสาธารณสุข
การให้บริการทันตกรรมเชิงรุกในกลุ่มผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27งานทันตสาธารณสุข
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประเด็นโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้านสุขภาพ (Health Literacy Scool : HLS) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28งาน พอ.สว.
งาน พอ.สว.
5.1 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
5.2 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ 4 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ อบต.หนองแสงใหญ่ บ้านวังสะแบงใต้ หมู่ 2 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29พิจารณาอนุมัติกรณีขอรับเงินเพิ่มพิเศษ และขอยกเลิก กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
ขอรับเงินเพิ่ม 6 ราย ขอยกเลิก 2
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30 HR

เอกสารประกอบ
png

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31แจ้งการมารายงานตัวนักเรียนทุน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 2 ราย
1. นายภาคภูมิ ไชยพันโท ได้รับจัดสรรให้ปฏิบัติงานที่ รพ.พิบูลมังสาหาร
2. นส.สุภาภรณ์ บุญศรี ได้รับจัดสรรให้ปฏิบัติงานที่ รพ.สำโรง

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
32การตรวจเยี่ยมและ Coaching GREEN and CLEAN Hospital Plus 2564
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ทำแผนออกเยี่ยมc]t Coaching การพัฒนา GREEN and CLEAN Hospital ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม โดยเน้นหนักโรงพยาบาลที่เตรียม ประเมินระดับ GREEN and CLEAN Hospital Plus และ Re-Accredit HA ทั้งงานสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ตามแผนแนบท้าย
ภาคบ่าย เข้าพบผู้บริหารเทศบาล เพื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูล และการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งกฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ 16 ธันวาคม 2563
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33กำหนดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งทีมเข้าร่วมประกวดจำนวน 4 ทีม ดังนี้
1 ทีม Hey Girls รุ่น Pre - Teenage อายุ 9 ปี ขึ้นไป - 14 ปี บริบูรณ์
2 ทีม ABANIBI รุ่น Teenage อายุ 14 ปี ขึ้นไป - 22 ปี บริบูรณ์
3 ทีม ProJeat U รุ่น Teenage อายุ 14 ปี ขึ้นไป - 22 ปี บริบูรณ์
4 ทีม Immunity รุ่น Teenage อายุ 14 ปี ขึ้นไป - 22 ปี บริบูรณ์

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34แจ้งแผนการติดตามการบันทึกข้อมูลระบบรายงานบำบัดรักษายาเสพติด (บสต.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานความคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดออกติดตามการบันทึกข้อมูลระบบรายงานบำบัดรักษายาเสพติด (บสต.) เพื่อจัดการข้อมูลที่ค้างในระบบ บสต. ในระหว่างวันที่ 3 – 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. จำนวน 8 โรงพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
jpg

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
35การประชุมเตรียมความพร้อม (Coaching) รับการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานคลินิกบำบัดยาเสพติดใหม่(Accredit) และประเมินคุณภาพมาตรฐานซ้ำ (Re - Accredit)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อม (Coaching) รับการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานคลินิกบำบัดยาเสพติดใหม่(Accredit) และประเมินคุณภาพมาตรฐานซ้ำ (Re - Accredit) โรงพยาบาลเป้าหมายจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลดอนมดแดง โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลน้ำขุ่น ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดได้แจ้งขึ้นระบบหนังสือเวียนแล้ว

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
36แจ้งประชุมวางแผนการให้บริการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด กำหนดจัดประชุมวางแผนการให้บริการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
37ติดตามรายงานการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE นั้น ผลการติดตามรายงานการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
docx

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ