ประชุมวิชาการผู้รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

4/2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ผลการประเมิน Ranking รอบที่ 2/2563
ผลการประเมิน Ranking รอบที่ 2/2563
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การแบ่งภารกิจมอบหมายโซน
โซนที่ 1 นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง เลขาฯโซน: ศิริวรรณ / รังสรรค์
โซนที่ 2 นายประทีป บุญธรรม เลขาฯโซน: ดารณี/ประวิทย์
โซนที่ 3 ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง เลขาฯโซน: ปัญญาวุธ/พนมวรรณ์
โซนที่ 4 นายธานินทร์ ไชยานุกูล เลขาฯโซน: อุษณีย์/ชัยชาญ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การสำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ขอความร่วมมือทีมพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ กรอกข้อมูลความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ ที่ https://forms.gle/Jz9o31Lrqt1odxxt5
เอกสารประกอบ
png

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องแจ้งจากงานต่างๆ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การบริหารแผนงานและงบประมาณ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
Road Map ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
เอกสารประกอบ
pptx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การเตรียมการจัดทำค่าเสื่อม ปี 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนของหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pptx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ระบบข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข (GIS)
ขอให้ทุกหน่วยบริการ บันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ทาง http://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2563
เอกสารประกอบ
ppt

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด 2564 กระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด 2564 กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน 42 โครงการ 67 ตัวชี้วัด
เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6แจ้งรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับการจัดสรร จากงบลงทุนปี 2564 และ กรอบระยะเวลาการจัดทำแผนคำของบประมาณ งบลงทุน ปี 65
1. แจ้งรายการแผนคำของบลงทุน ปี 2565 ที่ผ่านการพิจารณาระดับเขต และรายละเอียดการจัดทำเอกสารประกอบแผนคำขอฯ
2.การจัดทำแผนกำกับ ติดตาม การจัดซื้อ จัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ิส่งก่อสร้าง ที่ได้รับการจัดสรร ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2564
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7การบันทึกรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างในระบบ IBMS
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัด สสจ.อุบลราชธานี ผ่านโปรแกรม IBMS โดยมีรายละเอียดตามคู่มือ ในเอกสารแนบ
- หน่วยบริหาร ประกอบด้วย สสจ./ สสอ.
- หน่วยบริการ ประกอบด้วย รพศ/รพท/รพช/ รพ.สต.
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การจัดทำรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ขอให้ทุกหน่วยบริการ ที่มีคำขอสนับสนุนรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่งแบบรายงานการจัดหา ส่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (คุณอรจิตร วรรณทวี) ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563
ดูรายละเอียดแบบฟอร์มได้ที่ https://ict.moph.go.th/th/extension/803

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การบริหารแผนงานและงบประมาณ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
แบบฟอร์มในการจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่าย ปี 2564
เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11รายละเอียดข้อมูล กรรมสิทธิ์ที่ดิน หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี Update ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์ประกอบการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี Update ปีงบประมาณ 2563 ขอให้ตรวจสอบว่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ในสถานะได้ (1) ที่ราชพัสดุ บางแห่งอาจรวมในหน่วยงานอื่น เช่น ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอ เป็นต้น (2) ที่สาธารณะประโยชน์ (อาจจะรวมถึงที่ในเขตป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ) (3) ที่ดินบริจาค (จากประชาชน ต้องตรวจสอบว่า มีกรรมสิทธิ์อะไร นส.3 นส.3 ก. หรือ นส.4 หรือที่ สปก. (4) ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ หรือป่าสงวนแห่งชาติ
เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12แนวทางการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
แนวทางการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13การบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในระบบ Ub-SIMs
การบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในระบบ Ub-SIMs รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องอื่นๆ