ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ตารางภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
เอกสารประกอบ
docx

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2563
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1แผน-ผล เงินบำรุง สสจ. ปี 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สรุปเบิกเงินงบประมาณภาพรวม GFMIS และเหลือจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563

เอกสารประกอบ
xlsx

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3งานเกษียณ ปี 2563

เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5ร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2564
ร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
เอกสารประกอบ
docx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6Road Map การจัดทำแผนปี 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7Form Templete

เอกสารประกอบ
docx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8Form Action Plan

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การจัดทำ Web Site กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10 ผล Ranking รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
ผล Ranking รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11ความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ตามรับสั่งของกรมสมเด็จพระเทพฯ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12 การเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามมติ ครม.

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13ระบบการตรวจสอบการมาทำงานของบุคลากร

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14สรุปประเด็นแนวทาง 64 จำนวน 7 เรื่อง

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15สรุปและข้อเสนอเพื่อพิจารณา การจัดการ logistic EOC
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา การจัดการ logistic EOC
1คบส. จะเป็นหน่วยรับพัสดุ และจัดสรรสู่หน่วยที่ใช้
2วัสดุ covid ที่ได้รับ เมื่อจัดสรร >>>กลุ่มงานควบคุมโรค จะได้รับการจัดสรร ในนามของ สสจ.
3กลุ่มงาน อวล. จะเบิก alc เพื่อใช้สำหรับส่วนกลาง ของสำนักงานฯ
4คบส.จะเป็นคลังสำรองเฉพาะ mask , alc
5ขอปรับปรุงคลังเดิม ด้านหลังตึก

เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16ข้อหารือจากที่ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเภสัชกรรม
ประเด็นปัญหา : การติดตามข้อมูลการรักษาระหว่างโรงพยาบาล เพื่อให้การรักษาต่อเนื่อง ทำให้เพิ่มภาระงาน โดยเฉพาะ รพศ
ข้อเสนอเพื่อพิจาราณา
ทำโปรแกรม ให้เภสัชกรที่ร่วมทีมดูแลผู้ป่วย สามารถเข้าถึงข้อูลการรักษา เพือเป็นข้อมูลในการพิจารณาการดูแลรักษาอย่งเหมาะสม ไปก่อน
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17ความก้าวหน้ากัญชาทางการแพทย์
ปัจุบันเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 11 แห่ง และ รพ. น้ำยืน เป็นแห่งที่ 12 มียา และเตรียมการจะเปิดคลินิกภายใน เดือน ตุลาคม
ประเด็นการปลูกกัญชา
มี 3 กลุ่มวิสาหกิจ ใน 3 พื้นที่ จังหวัดอุบล ฯ ที่เข้าร่วมโครงการของกรมแพทย์แผนไทย
เอกสารส่งถึงกรมการแพทย์แผนไทยแล้ว อยู่ขั้นตอน ให้กรมแพทย์แผนไทยตรวจสอบเอกสาร
ยังไม่ถึงส่งต่อ อย . เพื่อให้ตามตรวจสถานที่ต่อไป (ทราบว่า สถานที่รอตรวจประมาณ

กรรมการพิจารณาพื้นที่ปลูกระดับจังหวัด ได้ผ่านมติที่ประชุม ศอปสจ.แล้ว จะเสนอร่างในสัปดาห์หน้า
รองผู้ว่าด้านยาเสพติดเป็นประธาน
นพ.สสจ. เป็นกรรมการ
ป้องกันจังหวัด เป็นเลขา
คบส/แผนไทย ผู้ช่วยเลขา
กรรมการ ในส่วนสาธารณสุข คบส./แผนไทยจะต้องทำล้อตามคณะทำงานระดับจังหวัด และเพิ่มคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18พิจารณาพยาบาลลงกรอบ

เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19กรอบสสจ.นำเข้าประชุม

เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20ข้อมูลการโยกย้ายภายในสสจ.อบ 9 ตค.63

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21สรุปวันลา

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22มุมพักใจ

เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23การจัดระเบียบร้านอาหารใน สสจ.

เอกสารประกอบ
pptx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24มอบหมายหน้าที่ให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติราชการใน กง.NCD
มอบหมายพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติราชการจำนวน5ราย
1 นส.ศรีสุคนธ์. หลักดี
2 นางจันทร์เพ็ญ. หวานคำ
3 นางจุฑาพร สายสรรพมงคล
4 นางฐานิญา. นาจาน
5 นส.เบญจวรรณ อ่อนอรรถ

เอกสารประกอบ
jpg

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25การอบรมแกนนำนักเรียน Gen Z Gen Strong
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมแกนนำนักเรียน Gen Z Gen Strong ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวัง และการเข้าถึงบุหรี่ สุรา และยาเสพติด โดยการพัฒนาศักยภาพโดยการสร้างภาวะผู้นำ และการสร้างสื่อในการดำเนินงานป้องกันปัญหา บุหรี่ สุรา และยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออกตรวจเฝ้าระวังบังคับใช้กฏหมายตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ พ.ศ.2551 ในเทศกาลแข่งเรือประเพณีอำเภอเขมราฐ

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26ปรึกษา กรณี การบริการสังคม แทน ค่าปรับ
คป. ปรึกษา เรื่องจะส่ง ผู้กระทำผิด พรบ...เมา แล้ว ขับ มาบริการสังคมทดแทนค่าปรับ
ประเด็นปรึกษา จะรับหรือไม่ , ต้องมีคนควบคุม , ส่งไป รพช. มักจะถูกโยนไป งานบำบัดยาเสพติด ซึ่ง น้องๆ พื้นที่ ไม่สะดวก เพราะต้องให้บริการ บำบัด ไม่สามารถมาควบคุมได้ ,
ตอนนี้ศาลอยากให้ส่งคนมาที่ รพ. บ้าง ปกติเค้าส่งไป อบต อปท
หากเห็น ชอบ ทาง คป. และ ศาล จะขอทำ MOU
เอกสารประกอบ
jpg

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 กำหนดการทอดกฐิน 10 ต.ค.2563

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การจัดงานแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ปี 63